Eredienst in de Protestantse Gemeente Heemskerk Morgensterkerk

advertisement
Eredienst in de Protestantse Gemeente Heemskerk
Morgensterkerk 29 januari 2017
voorganger: ds Marco Visser
m.m.v. het Themakoor uit Wijk aan Zee
o.l.v. Marja Westerbeek
orgel/vleugel: Anja van der Ploeg
voorlezer: Geerke Rigtering
ouderling: Wim Boender
diaken: Nico Otte
DIENST VAN DE VOORBEREIDING
Koor zingt: You Raise me Up
Jij tilt mij op, zodat ik op bergen kan staan.
Jij tilt mij op, zodat ik stormachtige zeeën kan bewandelen.
Ik ben sterk als ik op jouw schouders sta.
Jij laat mij boven mijzelf uitstijgen.
Welkom
Wij gaan staan
Wij worden stil
Bemoediging
o.
a.
o.
a.
Onze hulp is in de Naam van de Heer
DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
die trouw blijft tot in eeuwigheid
EN HET WERK VAN ZIJN HANDEN NIET LOSLAAT
AMEN
Wij zingen Lied/ Psalm 95: 1, 2 en 3, Steek nu voor God de loftrompet
Groet
v.
a.
Genade zij u en vrede van God onze Vader
en van Jezus Christus, de Heer.
AMEN
Wij gaan zitten
Gebed door het koor gezongen:
Gij die de stomgeslagen mond verstaat
Gij die de stomgeslagen mond verstaat
van alle stervelingen die wij zijn,
wij roepen U de naam toe van een mens,
Jezus, de Zoon der mensen, Uw geliefde.
Nooit sprak een mens als hij,
in hem verstonden wij Uw bestaan,
de zin van ons bestaan.
Hij is Uw woord geweest,
hij heeft volbracht alle gerechtigheid,
een mens voor allen.
Om zijnentwil zie ons dit uur bijeen.
Zie alle stervelingen van de wereld.
Waar onze doden zijn, verkoold, verwaaid,
vragen wij U. Hebt Gij hen nog gezien?
Waarom genadeloos vernietigd worden
de armsten van de wereld, Uw geliefden;
waarom wij die met weinigen bezitten
wat allen toebehoort, Uw woord niet doen,
geen wereld maken die in vrede is,
een nieuwe orde van gerechtigheid,
Gij die ons hebt gezegd wat leven is:
te doen wat goed is, recht, elkaar bevrijden.
Gij die dit woord ons ingegeven hebt,
een bron van kracht en moed en zeker weten,
Gij die het licht in ons geschapen hebt:
dat niet de duisternis ons overmeestert.
Dat niet het laatste woord is aan de dood,
Gij die tot hier ons vasthoudt in het leven,
Gij die ons afgestemd hebt op Uw stem,
Gij die ons hebt geschapen naar U toe,
Gij die ons zocht nog voor wij om U riepen,
Gij die gezegd hebt dat Gij ons zult vinden,
wij roepen U de naam toe van Uw mens,
Jezus, de Zoon der mensen, Uw geliefde.
DIENST VAN DE SCHRIFT
Het Licht bij het Woord
Moment met de kinderen
Inleiding bij de lezing
Schriftlezing: Jesaja 52:12 – 53:12
Wij zingen: Lied van de deemoed
Tekst: Huub Oosterhuis (naar Filippenzen 2)
Melodie: De Geest des Heren heeft een nieuw begin gemaakt (Lied 686)
Die rechtens God gelijk
komt van de Vader voort,
de Koning van zijn Rijk,
Gods beeld en scheppend woord,
Hij heeft zichzelf ontdaan
van alle heerschappij,
Hij kwam in ons bestaan,
Hij werd een mens als wij.
Hij werd ons aller knecht,
zijn deemoed was zo groot.
Hij stond voor ons terecht,
gehoorzaam totterdood.
Maar God heeft hem gesteld
hoog aan zijn rechterhand.
God heeft zijn naam gemeld
aan hemel, zee en land,
opdat zijn macht verstaan
al wie Hij ’t aanzijn geeft,
opdat in Jezus’ naam
zich buige al wat leeft,
opdat wij met elkaar
God geven alle eer,
belijdend voor elkaar
dat Jezus is de Heer!
Verkondiging
Koor zingt: God so Loved the World
Zo lief had God de wereld,
dat Hij zijn unieke Zoon gegeven heeft,
dat wie op Hem vertrouwt, niet ten onder gaat
maar eeuwigheidsleven heeft.
DIENST VAN DE DANKBAARHEID
Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader
Onze Vader die in de hemelen zijt!
Uw Naam worde geheiligd.
Uw koninkrijk kome.
Uw wil geschiede,
gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren.
En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van den boze.
Want van u is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid,
tot in eeuwigheid.
Amen
Mededelingen
Inzameling van de gaven
Tijdens de collecte zingt het koor: For the Beauty of the Earth
Wij zingen als slotlied (staande): Lied 838: 4, Wij danken U, o liefde groot
Koor zingt: Old Irish Blessing
Moge de weg je tegemoet komen,
moge je de wind altijd in de rug hebben,
de zon warm op je gezicht schijnen,
de regen zacht op je velden vallen.
En tot we elkaar weer ontmoeten,
moge God je vasthouden in de palm van zijn hand.
De Heer zegene je en behoede je,
de Heer doe zijn aangezicht over je lichten
en geve je vrede.
Moge de weg je tegemoet komen,
moge je de wind altijd in de rug hebben,
de zon warm op je gezicht schijnen,
de regen zacht op je velden vallen.
En tot we elkaar weer ontmoeten,
moge God je vasthouden in de palm van zijn hand.
Wij zingen:
Muziek
Download