ZONDAGSBRIEF WILHELMINAKERK SOEST

advertisement
WILHELMINAKERK SOEST
07 juli 2013
Voorganger: Ds. H. Bouma
Ambtsdrager: Ronald Gersdorf
Lector:
Fred v Knobelsdorf
Organist:
Gert Muts
Muziek: Variaties Psalm 107
C.F.Hendriks
Jan van Scorel 1495–1562, Maria Magdalena
OM TE BEGINNEN
Welkom en mededelingen door de ambtsdrager van dienst
Stil Moment
Muziek: Prelude J.S. Bach
Allen gaan staan
Groet
Genade zij u en vrede van God onze Vader
en van Jezus Christus, onze Heer!
Amen
Bemoediging
Onze hulp is in de naam van de Heer
Die hemel en aarde gemaakt heeft
Drempelgebed
Lied
Allen gaan zitten
Psalm107: 1
Gods goedheid houdt ons staande
zolang de wereld staat!
Houdt dan de lofzang gaande
voor God die leven laat.
Al wie, door Hem bevrijd
uit ongastvrije streken,
naar huis werd heengeleid,
zal van zijn liefde spreken..
Kinderen gaan naar de kinderdienst.
Lied
‘Samen in het licht’
Wij gaan voor even uit elkaar en delen nu het licht
Dat licht vertelt ons iets van God op hem zijn wij gericht.
Straks zoeken wij elkaar weer op en elk heeft zijn verhaal
Het licht verbindt ons met elkaar het is voor allemaal.
OM TE HOREN
Gebed bij de opening van de Bijbel
Eerste Lezing Lucas 8: 1 - 3
Tweede Lezing Lucas 19: 1-10
Lied
Gezang 47
Jezus die langs het water liep
en Simon en Andreas riep,
om zomaar zonder praten
hun netten te verlaten,
Hij komt misschien vandaag voorbij
en roept ook ons, roept u en mij,
om alles op te geven
en trouw Hem na te leven.
Jezus die langs de straten kwam
en tollenaars terzijde nam:
'k Wil in uw woning wezen
voor nu en voor nadezen,
Hij komt misschien vandaag voorbij
en neemt ook u terzij of mij
en vraagt ons, Hem te geven
de rijkdom van ons leven.
Christus die door de wereld gaat
verheft zijn stem niet op de straat,
Hij spreekt ons hart aan, heden,
en wenkt ons met zich mede.
En lokt ook nog zoveel ons aan,
tot wie zouden wij anders gaan?
Hij heeft en zal ons geven
alles, het eeuwig leven.
Preek: Maria Magdalena vertelt haar verhaal:Vrouw in de tuin
Lied
Gezang 75: 13,14 & 15
U kennen, uit en tot U leven,
Verborgene die bij ons zijt,
zolang ons 't aanzijn is gegeven,
de aarde en de aardse tijd,
o Christus, die voor ons begin
en einde zijt, der wereld zin!
Gij zijt tot herder ons gegeven,
wij zijn de schapen die Gij weidt;
waar Gij ons leidt is 't goed te leven,
Heer, die ons voorgaat door de tijd.
Wie bij U blijft en naar U ziet,
verdwaalt in deze wereld niet.
O Christus, ons van God gegeven,
Gij tot in alle eeuwigheid
de weg, de waarheid en het leven,
Gij zijt de zin van alle tijd.
Vervul van dit geheimenis
uw kerk die in de wereld is.
Kinderen komen terug uit de kinderdienst
OM TE DOEN
Aanreiken voorbedenboek
Voorbeden,
Stil gebed en Onze Vader
Onze Vader, die in de hemel zijt, Uw Naam worde geheiligd,
Uw Koninkrijk kome. Uw wil geschiede op aarde zoals in de
hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons
onze schulden zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. En
leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwade.
Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in
eeuwigheid. Amen.
Collecte 1: Jeugdwerk PKN/JOP 2: Kerk
De allerkleinsten kunnen uit de crèche worden opgehaald
Allen gaan staan
Slotlied
Ps 85 3 & 4
Bij wie Hem vrezen is zijn heil geplant.
Zijn heerlijkheid zal wonen in dit land,
het heilig land waar goedheid trouw ontmoet,
het recht de vrede met een kus begroet;
de trouw die uit de aarde opwaarts schiet,
het recht dat uit de hemel nederziet.
De velden deelt Hij van zijn overvloed,
de Here die ons zegent met zijn goed.
Waar Hij ook gaat, de vrede gaat Hem voor,
liefde en trouw ontspruiten in zijn spoor.
Gerechtigheid is voor zijn aangezicht,
zij bloeit alom waar Hij zijn voetstap richt..
ZEGEN, door allen met een gezongen amen beaamd.
Muziek: Fuga in f. D. Buxtehude
Na afloop van de dienst bent u van harte uitgenodigd om
elkaar rond een kop koffie of thee in De Rank te ontmoeten.
Download