Open hemel *

advertisement
Open hemel …
… en geven
I. De gevolgen van het kruis
De kruisdood van Jezus
Veranderde veel!
Sindsdien is belangrijke exegetische vraag:
• Wat ging door het kruis heen?
• Wat bleef achter op Golgotha?
• Wat is door het kruis veranderd?
Wat bleef achter op Golgotha?
‘Maar nogmaals antwoordde mij een stem uit de hemel: Wat God
rein verklaard heeft, mag jij niet voor onheilig houden …’
(Hand. 11:9b )
• Voedsel:
– onderscheid rein-onrein blijft achter
– Bloed, verstikte, hoererij, afgodenoffers (Hand.15:20-29)
• Omgang:
– onderscheid jood-heiden blijft achter
Wat bleef achter op Golgotha?
Maar Christus, opgetreden als hogepriester der goederen, die
gekomen zijn, is door de grotere en meer volmaakte tabernakel …
en dat niet met het bloed van bokken en kalveren, maar met zijn
eigen bloed, eens voor altijd binnengegaan in het heiligdom,
waardoor Hij een eeuwige verlossing verwierf.
(Hebr.9:11-12)
En Jezus slaakte een luide kreet en gaf de geest. En het
voorhangsel van de tempel scheurde in tweeën van boven tot
beneden.
(Mat. 27:51 / Marcus 15:37-38 / Lucas 23:45)
Wat veranderde op Golgotha?
Er blijft dus een sabbatsrust voor het volk van God. Want wie tot zijn
rust is ingegaan, is ook zelf tot rust gekomen van zijn werken,
evenals God van de zijne.
Hebr. 4:8-10
Laat dan niemand u blijven oordelen inzake eten en drinken of op
het stuk van een feestdag, nieuwe maan of sabbat, dingen, die
slechts een schaduw zijn van hetgeen komen moest, terwijl de
werkelijkheid van Christus is.
Col. 2:16-17
II. De kaalvreter & 10%
(wat is veranderd op Golgotha)
Mag een mens God beroven? Toch berooft gij Mij. En dan zegt
gij: Waarin beroven wij U? In de tienden en de heffing. Met de
vloek zijt gij vervloekt, en Mij berooft gij, gij volk in zijn geheel.
Breng de gehele tiende naar de voorraadkamer, opdat er spijze
zij in mijn huis; beproeft Mij toch daarmede, zegt de HERE der
heerscharen, of Ik dan niet voor u de vensters van de hemel zal
openen en zegen in overvloed over u uitgieten. Dan zal Ik, u
ten goede, de afvreter dreigen, opdat hij de vrucht van uw land
niet verderve en opdat de wijnstok op het veld voor u niet
zonder vrucht zij, zegt de HERE der heerscharen.
Mal. 3:8-12
Tienden
Volgens Maleachi
• Niet geven is stelen van God
• Als je ze niet geeft raak je ze toch kwijt (en meer)
– Door een vloek (Gods zegen ontbreekt)
– Door de kaalvreter (krijgt de kans door de vloek)
• Als je ze niet geeft blijft de hemel gesloten!
• Enige geoorloofde zaak om God op te beproeven
Tienden na het kruis
Paulus:
• Tienden zijn van Abraham, niet van Mozes
• Abraham gaf 10% van alles aan Melchisedek
– Abraham = vader van het geloof
– Melchisedek = beeld van Christus
• Wet is vervuld na het kruis, tienden blijven … ?
Er is iets nieuws gekomen … !
III. Het NIEUWE verbond
‘Al het mijne is het uwe’
Doch hij (de Vader) zei tot hem (oudste zoon): Kind, gij zijt altijd bij
mij en al het mijne is het uwe, wij moeten feest vieren …
Lucas 15:31
(Jezus tot de Vader) … en al het mijne is het uwe en het uwe is het
mijne, en Ik ben in hen verheerlijkt ... de heerlijkheid, die Gij Mij
gegeven hebt, heb Ik hun gegeven, opdat zij één zijn, gelijk Wij één
zijn.
Joh.17:10 & 22
Nieuwe normen …
Want Ik zeg u: Indien uw gerechtigheid niet overvloedig is, meer
dan die der schriftgeleerden en Farizeeën, zult gij het Koninkrijk
der hemelen voorzeker niet binnengaan.
Mat. 5:19
• Norm is volkomen veranderd
• Vanuit de overvloed van de hemel leren leven
• Als alles ons is gegeven … dan wordt de werkelijkheid zo:
Dat betekent …
Gij hebt gehoord dat er gezegd is … ; maar ik zeg u …
• … niet doodslaan wordt ‘als je broeder iets tegen je heeft …’
• … niet echtbreken wordt ‘aanzien en begeren is echtbreuk …’
• … eed niet breken (niet liegen) wordt ‘laat ja, ja zijn …’
• … oog om oog wordt ‘keer ook de rechterwang toe …’
• … tienden wordt …
Dat betekent …
‘(Bedenkt) dit: wie karig zaait, zal ook karig oogsten, en wie
mildelijk zaait, zal ook mildelijk oogsten. En ieder doe, naardat hij
zich in zijn hart heeft voorgenomen, niet met tegenzin of
gedwongen, want God heeft de blijmoedige gever lief.’
2 Cor. 9:6-7
‘Hij nu, die zaad verschaft aan de zaaier en brood tot spijze, zal u
uw zaaisel verschaffen en vermeerderen ...’
2 Cor. 9:10-11
Zaaien en eten …
Zonen en erfgenamen van de aarde:
• God geeft je één deel voor zorg voor jou en één deel zaaigoed.
• Leren denken vanuit de oudste zoon na het feest:
– al het mijn eis het uwe
– leren genieten en investeren
• Vraag: ‘wat’ is zaaigoed en ‘wat’ is brood?
• DAARIN GOD VRAGEN & ONTVANGEN …
2 bomen
Boom van kennis = wegen & beoordelen – hoe overleef ik …
• de hoe vraag staat centraal
• zorgt voor zorgen & verzamelen,
• daardoor tegen de Bijbel:
‘Weest niet bezorgd over uw leven, wat gij zult eten [of drinken],
of over uw lichaam, waarmede gij het zult kleden… Want naar al
deze dingen gaat het zoeken der heidenen uit. Want uw hemelse
Vader weet, dat gij dit alles behoeft.’
Mat.6:25 & 32
2 bomen
‘Verzamelt u geen schatten op aarde, waar mot en roest ze
ontoonbaar maakt en waar dieven inbreken en stelen; maar
verzamelt u schatten in de hemel, waar noch mot noch roest ze
ontoonbaar maakt en waar geen dieven inbreken of stelen. Want,
waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn.’
Mat. 6:19-21
2 bomen
Boom van leven = er is voorzien – wat leef ik …
• De wat vraag staat centraal
• Zorgt voor vrede en verwachting,
• is daardoor Bijbels:
‘Mijn God zal in al uw behoeften naar zijn rijkdom heerlijk
voorzien, in Christus Jezus.’
Fil.4:19
Blijmoedig zaaien & feesten
‘Verblijdt u in de Here te allen tijde! Wederom zal ik zeggen:
Verblijdt u! Uw vriendelijkheid zij alle mensen bekend. De Here is
nabij. Weest in geen ding bezorgd, maar laten bij alles uw
wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend
worden bij God. En de vrede Gods, die alle verstand te boven
gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus
Jezus.’
Fil. 4:4-7
Download