Kruisvereffing Het kruis als teken van hoop Welkom V. Wij

advertisement
Kruisvereffing
Het kruis als teken van hoop
Welkom
V. Wij herdenken dat Jezus van Nazareth
op het kruis omhoog is geheven in een gruwelijk lijden
dat Hem het leven heeft gekost.
Het kruis, een teken
waarmee wij vaak onachtzaam mee omspringen:
het hangt op vele plaatsen,
we geven onze kinderen een kruisje bij het slapen gaan,
we maken zo dikwijls het kruisteken over onszelf.
Het kruis is ook het begin van opstanding.
Want doorheen lijden en dood
is Jezus voluit gaan leven als eerste van ons allen.
Het kruis wordt zo een teken van onze hoop.
Laten we hier ook zo beginnen: +
Lied:
Voor mensen, geboren om woorden te horen,
gelukkig te leven, elkaar te vergeven:
is er een licht opgegaan.
Voor mensen, onmachtig om heil te verwachten,
gevangen genomen, verlamd om te lopen:
is er een weg om te gaan.
Voor mensen, ontluisterd, in boeien gekluisterd,
beroofd van hun wensen door andere mensen:
is er een man voorgegaan.
Voor mensen, gevallen, tot niemand vervallen,
die levend al dood zijn en dood zonder hoop zijn:
is er een mens opgestaan.
Gebed om ontferming
V. Laten we bidden om vergeving
voor alles waarmee wij God en elkaar bedroeven;
voor de keren dat wij anderen benadeeld hebben
en genadeloos waren,
opdat God ons moge vergeven
zoals wij elkaar vergiffenis schenken.
Samen: Goede God,
als het kwaad ons overweldigt
plaatst Gij daar tegenover
de overmacht van uw liefde.
Wij vertrouwen ons aan U toe
met ons goed en kwaad.
Want er is vreugde bij U
als wij ons bekeren.
Dat geloven wij op het woord van Hem
die macht heeft om ons vrij te spreken:
Jezus, uw zoon en onze Heer. Amen.
Heer, ontferm U...
Gebed
V. Heer, Gij zijt trouw geweest tot het uiterste.
Gij hebt niet gecapituleerd in uw liefde
tot uw Vader en tot de mensen.
Gij hebt het niet opgegeven als het moeilijk werd,
als lijden en sterven ermee gemoeid waren.
Geef ons, mensen, iets van uw trouw
vandaag en alle dagen van ons leven.
Amen.
Lezing uit het boek Numeri 21, 4-9
L. De Israëlieten trokken in de richting van de rietzee.
Maar onderweg werd het volk ongeduldig.
Het keerde zich tegen God en tegen Mozes:
'Hebt u ons uit Egypte gevoerd om te sterven in de woestijn?
Er is geen brood, er is geen water
en dat minderwaardige eten staat ons tegen'.
Toen zond de Heer giftige slangen op het volk af.
Deze beten de Israëlieten en velen van hen vonden de dood.
Nu kwam het volk naar Mozes en zei:
'Wij hebben gezondigd,
want wij hebben ons tegen de Heer en tegen u gekeerd.
Bid de Heer dat hij die slangen van ons wegneemt'.
Toen bad Mozes voor het volk
en de Heer zei tegen hem:
'Maak zo'n giftige slang en zet die op een paal.
Iedereen die gebeten is en er naar opziet
zal in leven blijven'.
Mozes maakte een bronzen slang en zette die op een paal.
Ieder die door een slang was gebeten
en zijn ogen op de bronzen slang richtte,
3.
bleef in leven.
Lied:
Naam van Jezus die ten dode
op het hout geschreven zijt,
vreemde koning van de Joden
die ten spot verheven zijt,
vorstelijk hebt Gij gestreden om de vrede,
tot in alle eeuwigheid.
Zoon van God en Zoon van David,
priester zonder waardigheid,
die ten dienste van de slaven
als een slaaf op aarde zijt,
aan de mens gelijk geworden, ja gestorven,
voor ons aller zaligheid.
Alle leven moet zich buigen,
voor U buigen mettertijd,
al wat stem heeft zal getuigen
dat Gij algebieder zijt,
God heeft U een naam gegeven
hoog verheven,
boven alle namen uit.
Evangelie: Johannes 3, 13-17
Woord van leven ons gegeven, God, wij danken U. (2x)
Wij danken U!
Voorbeden
V. God die weet wat in ons leeft
en ook verstaat wat niet gezegd kan worden,
hoor nu ons gebed.
L. Voor hen die onnoemelijk lijden,
die zich geraakt weten door de schaduw van de dood,
die geheel afhankelijk zijn van anderen:
geef hen kracht om overeind te blijven...
God, wil ons horen,
laat uw hart toch spreken voor uw mensen.
Voor hen die leven met geweld in de straten,
die moeten vluchten uit hun vertrouwde huis:
geef hen kracht om overeind te blijven...
Voor hen die zich inzetten voor de lijdende mens:
geef hen kracht om overeind te blijven...
Voor dierbare overledenen...
Gebed bij de gaven
V. Heer God, met deze tekenen van brood en wijn
vieren wij nu, samen,
de kracht van zijn leven.
Want wie zichzelf vergeet, zich breekt en deelt,
daar ontstaat een goddelijke vonk van hoop
voor eeuwig: amen.
Dank- en tafelgebed
V. God in ons midden,
Gij hebt ons vaak verteld dat Gok alleen te vinden zijt
waar op deze aarde tussen mensen goedheid wordt gedaan;
waar liefde jegens armen en misdeelden
nieuwe kansen voor hen schept,
waar men in het dienen van de minsten zichzelf vergeet,
waar aandacht voor de naaste
een goddelijke vonk van hoop ontsteekt.
Samen: En toen hebt Gij een mens gegeven
die liefde werd met hart en ziel,
die goedheid was in hart en nieren,
die was als een vuur
dat voor anderen brandde,
tot het -ook voor hem- werd uitgedoofd:
Jezus Christus, God in ons midden.
V. Wij willen Hem hier voor ogen houden
in de hoop dat iets van het vuur dat ik Hem brandt,
op ons overspringt;
dat iets van de geest die Hem bezielde,
bezit van ons neemt.
Want dan zult Gij God, ook nu in ons midden zijn
als een blijvende bron van liefde,
als een eeuwige vlam van hoop,
als een God die voortgaat onder de mensen
geschiedenis te maken.
Zo gedenken wij Hem, die aan uw verwachting heeft beantwoord;
want op die laatste avond...
-instellingswoorden-
5.
Samen: Brood der ellende, brood van de haast,
brood der bevrijding, herinnering. (2x)
V. God, wij bidden U dat wij toch ooit
zullen leven op zijn manier
en dat Gij het nieuwe hart zult zijn
overal waar wij samenleven.
Samen: Laat ons thuiskomen in die Geest
zodat wij dingen doen
die nog altijd ondenkbaar zijn:
wat muurvast zit zal loskomen,
en alle mensen zullen aanspreekbaar zijn.
V. Het zal uw langgedroomde droom zijn,
uw land van belofte, uw thuis,
waar mensen enkel nog geliefden, broer en zus zijn,
en Gij de Vader van allen.
Tot die Vader bidden wij:
Onze Vader, in de hemel, maak alles nieuw
Geef uw naam aan deze wereld, maak alles nieuw
Breng uw koninkrijk tot leven, maak alles nieuw
Wees de hemel, wees de aarde, maak alles nieuw
Geef het brood in onze dagen, maak alles nieuw
En vergeef ons onze schulden, maak alles nieuw
Laat ook ons elkaar vergeven, maak alles nieuw
God verlos ons van het kwade, maak alles nieuw
Vredewens
L. Vrede voor allen
die in de barre woestijnen van het leven
worden bedreigd door oorlog en geweld.
Vrede, eindelijk vrede
voor hen die haast ten dode toe
gefolterd en vernederd worden.
Vrede jullie, hier verzameld:
zie op naar het kruis van Jezus en herleef,
wens elkaar zijn vrede toe...
Communie
Wij gaan weer verder vol van hoop, de ongebaande wegen,
met onze droom op hinderloop, de meeste feiten tegen.
De onrust houdt ons op de been en doet ons verder reizen,
een stem die klinkt door alles heen, een God niet weg te prijzen.
Lied:
7.
Zijn woord houdt aan in ons gemis, dat alles kan verkeren,
dat vrede hier bestaanbaar is en onrecht om te keren.
Zij doet ons kiezen voor de mens, bedreigd, verarmd, vergeten,
Zij voert ons naar de laatste grens om van elkaar te weten.
Sjaloom, geluk op deze reis, het duurt misschien nog eeuwen,
maar twijfel niet meer aan de wijs: het lam huist bij de leeuwen.
Slotbezinning
L. Te vroeg gestorven mensen...
omgekomen in bombardementen,
uitgemoord door doodseskaders,
meegesleurd door een orkaan,
terechtgesteld als kruimeldief,
gemarteld en vermoord,
in ongelijke strijd-van-stenen-tegen-vuurwapens omgekomen,
tijdens een kerkdienst doodgeschoten,
brutaal uit het leven weggerukt als verkeersslachtoffer...
Veel te veel mensen sterven veel te vroeg.
Ook de idealisten behoren daartoe.
Zij sterven omdat de wereld niet kan leven
met hun goedheid en hun radicaliteit.
Zo één kennen we en gedenken we vandaag.
Hij, Jezus van Nazareth, staat vandaag symbool
voor de vele noodlijdenden van deze wereld.
Hij, de dromer, staat vandaag centraal
omdat Hij in zich draagt:
uitzicht en een boodschap voor deze wereld.
Het kruis als teken van hoop en nieuw leven.
Jezus Christus liet zich niet verleiden
door status en macht.
Hij had het nochtans ver kunnen brengen
met zijn welbespraaktheid,
zijn bovenmenselijke krachten en zijn vele relaties.
V. Maar Hij deed het niet.
Hij koos voor een weg 'tegenstroom'.
Maar dat alles werd hem niet in dank afgenomen.
De 'gevestigde waarden',
de vastgeroeste zetelbezetters,
de devote genietende hogepriesters,
konden het niet aan.
Dat was toen.
En vandaag?
En wij?
En ik?
En jij?
Zending en zegen
V. Gods kruis zij ons tot zegen +
Download