Derde vastenzondag HEBZUCHT OF GRENZEN Welkom + V

advertisement
Derde vastenzondag
HEBZUCHT OF GRENZEN
Welkom +
V. Welkom in dit uur
waarin we tijd nemen om ons te bezinnen
over het heilige in ons leven,
of anders gezegd over het erkennen van grenzen,
die bewaken wat ons heilig is.
We horen het ook in de lezingen van vandaag.
Na de bevrijding uit het slavenhuis Egypte,
geeft Jahweh aan de Israëlieten tien woorden
die iets heiligs beschermen,
aanwijzingen om als mens én als gemeenschap
geluk, welzijn en onderlinge samenhorigheid te vinden.
In de evangelielezing horen we hoe Jezus
de kooplui uit de tempel jaagt
omdat ze de grenzen overschreden hebben.
Als symbool van de band met het heilige
werden er vandaag tien wierookstokjes
in de cirkel geplaatst.
Ze verwijzen naar
de tien woorden-ten-leven.
Rond Gods woord, rond zijn tafel,
vieren we onze verbondenheid met elkaar,
met onze broeders en zusters ver weg,
en met Hem die wij noemen Vader, Zoon en H. Geest +
Eventjes bezinnen.
Even rustig zijn.
Ik laat de stilte binnen
en maak mijn hart wat klein (2x)
Moment van inkeer
L. Door wie of wat laten we ons leven bepalen?
Zweren we bij de vleespotten van de welvaartsmaatschappij,
bij macht, prestatie- en concurrentiedrang?
Samen: Of zoeken we ontsnappingsroutes,
weg van de terreur van presteren, concurreren,
consumeren, om te proeven van de vrijheid
die onze roeping is?
- stilte L. Laten we ons meesleuren in het plegen van roofbouw op
onszelf, op anderen, op de schepping?
Samen: Of ijveren we voor herstel van harmonie
met onszelf, met anderen, met de natuur, met God?
- stilte L. Laten we geweld, eigenbelang
en het recht van de sterkste regeren?
Samen: Of verzetten we ons tegen kwaad
en onrecht opdat ieder in vrijheid
zou kunnen leven, bevrijd van angst,
honger, vernedering, onderdrukking?
- stilte Samen: God van alle leven, mogen wij
door het erkennen van grenzen groeien
in eerbied voor alles wat heilig is in Uw en onze ogen.
Geef ons de kracht om mee te werken aan Uw
bevrijdingsgeschiedenis met mensen.
Eerste lezing Exodus 20, 1-17
Daar stonden ze dan bij de berg Sinaï, al die zwervers, nog krom van slavernij.
Ze waren zee, woestijn, doodsangst doorgekomen. Toen sprak die Stem
woorden van bevrijding tot hen, en daarover heen tot mensen van alle tijden.
Toen sprak God al de woorden die hier volgen.
"Ik ben Jahweh uw God,
die u heb weggeleid uit Egypte, het slavenhuis.
Gij zult geen andere goden hebben, ten koste van Mij...
Gij zult geen godenbeelden maken...
Gij zult de naam van Jahweh uw God niet lichtvaardig gebruiken...
Denk aan de sabbat: die moet heilig voor u zijn...
Eer uw vader en uw moeder...
Gij zult niet doden.
Gij zult geen echtbreuk plegen.
Gij zult niet stelen.
Gij zult tegen uw naaste niet leugenachtig getuigen.
Gij zult uw zinnen niet zetten op het huis van uw naaste,
op niets wat hem toebehoort.
Nada te turbe nada te espante,
quien a Dios tienne nada te falta.
Nada te turbe, nada te espante: solo Dios, basta!
Niets baart hun zorgen, niets maakt hen angstig.
Zij die God zoeken, hun zal niets ontbreken.
God alleen verzadigt ons.
Evangelie
Homilie
Joh.2, 13-25
Zintuigmoment
V. We steken de wierookstokjes aan.
Wierook, 'gewijde rook', wordt sinds mensenheugenis gebruikt,
oorspronkelijk als reukoffer voor de goden.
Vandaag branden we wierook om te mediteren,
om lichaam, ziel en geest in harmonie te brengen, om te zuiveren.
We maken het stil voor het heilige in onszelf, voor het heilige
rondom ons, voor de heilige verbinding tussen mens en God.
Offerande
Gebed bij de gaven
V. Brood, wijn en wierook hebben wij op deze tafel gezet.
Goede God, aanvaard deze gaven.
Ze symboliseren de rijkdom van uw schepping,
het werk en de waardigheid van mensen. Amen.
Dank- en tafelgebed
V. Lieve God, al hebben we Je nooit gezien,
toch weten we dat Jij er bent.
We zien het in al het mooie dat we zomaar krijgen.
We hebben van Jou het leven gekregen.
Al die jaren heb Je ons gedragen. Je hebt ons zien opgroeien.
Eerst met onze ouders, in de familie, dan samen,
met onze vrienden, in de wereld.
We worden volwassen, met vallen en opstaan, en Jij steunt ons.
Samen: We voelen ons geborgen,
door allen die hier verzameld zijn rond deze tafel,
door Jou, God, die ons met elkaar verbindt.
V. Net als Jezus, Jouw zoon,
willen we werken aan een betere samenleving,
solidair met allen die onrecht wordt aangedaan,
aandachtig voor wie steun behoeft.
Zijn droom is ons heilig.
Wij bewaren hem in de tempel van onze ziel.
Met Zijn droom in ons,
zetten we onze weg voort.
We willen herdenken hoe Jezus
die avond met zijn leerlingen sprak.
We willen zijn woorden en daden
hier voelbaar en tastbaar
in verbondenheid onder ons brengen.
Daarom staan we samen recht rond deze tafel.
Woorden van leven
Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker,
verkondigen wij de dood des Heren tot dat Hij komt.
V. Gesterkt door Jouw Geest
vinden we de inspiratie
om de juiste keuzes te blijven maken.
We bidden dat we dit,
evenzeer als onze bondgenoten in het Zuiden,
ter wille van alle mensen, kunnen volhouden.
We vergeten ook niet diegenen die ons al verlaten hebben,
dat zij blijvend tot ons spreken.
Samen: Laat de verbondenheid in deze kring
van ons bidden nooit verloren gaan.
Laat ons de boodschap van het Verbond
voor altijd horen en smaken in het brood
dat wij in Zijn Naam hier gaan delen.
Zo kan Gods droom zichtbaar blijven.
Zo kunnen we elkaar begeesteren en bemoedigen.
V. Daarom verzamelen wij hier nu onze plannen,
in een nieuwe lente, waar leven open bloeit.
Laat ze als welriekende wierook ten hemel stijgen,
en verweef alle volken met elkaar van Zuid tot Noord.
De dromen die wij weven in de vezels van ons gebeente,
in de vezels van onze ziel mogen worden: een kring van
verbondenheid, wereldwijd.
Zo bidden wij in Jezus' naam. Amen.
Onze Vader
Huub Oosterhuis
Onze Vader, in de hemel Uw naam geheiligd
Uw koninkrijk komend, uw wil geschiedend
Zo moge het zijn op aarde en in de hemel
Geef ons brood van genade
morgen vandaag nog kwijt onze schulden
Leer ons vergeven, moedig ons aan
Dat wij voortgaan op de Weg van het leven.
Vredeswens
De vrede van de aarde en de hemel zij geheel met jou.
De vrede van rivieren en de zeeën moge die zijn met jou.
Diepe vrede kome over jou. Gods vrede groeie in jou.
Communie
Prent het in mijn hart Heer
Jij bent het levend brood
Lied
Hier wordt het land gezocht
waar wij gelijken zijn,
niemand apart en geen kleuren die minder zijn. (2x)
Hier wordt de tijd verhaast
dat wij elkaar verstaan,
handen die wenken en ogen die open gaan. (2x)
Hier wordt de Stem gehoord
die nog niet klinken mag :
mensen die hopen op ooit hun bevrijdingsdag. (2x)
Hier is het Woord van Haar
die ons geschapen heeft,
"Waar is je zuster, je broeder die met jou leeft ?" (2x)
Hier staat een tafel
waaraan ons wordt voorgegaan,
hoe wij genezen van heersen en misverstaan. (2x)
Slotgebed
L. Ongeziene, Onnoembare,
als wij op uittocht gaan,
weg uit ieder slavenland,
dan gaat Gij met ons mee als een lichtend spoor,
met een woord ten leven.
Geef ons de kracht om in navolging van Jezus
valse tempels af te breken en te onderscheiden
waar het op aankomt.
Samen: Mogen wij, geïnspireerd door Jezus,
onze broeder, Jouw wereld
inrichten tot een huis van vrede,
tot een woonplaats van gerechtigheid
voor alle mensen. Amen.+
Themalied
Geworteld als de tamarindeboom,
Groeiend in de wereld en het woud
Kracht gebundeld, rijpe vruchten
Wijsheid kennis eeuwen oud
in de wereld in het woud
Ver verdreven door vooruitgang uit het
Woud dat leven geeft
Groot gewin kent slechts genade als je naar
hun regels leeft,
Waardig volk, een eigen mening,leer elkaar
vooruit te gaan
Groep is kracht, een beter leven, onderaan
gaat rechtop staan
Onder aan gaat recht op staan
Stem verloren, eenzaam zwijgend in een grote stad
Leven als verborgen mensen zonder toekomst, afgemat
Opgestaan, elkaar gevonden,waardig werk,
hernieuwd bestaan
Samen’ werkt, een nieuwe morgen,
Onderaan gaat rechtop staan
Onderaan gaat rechtop staan.
Zending en zegen +
V. Ga de weg,
neem mee wat je dierbaar is,
laat los wat doorgroeien verhindert.
Geef mensen en dingen een heilige plek,
in hernieuwde verbondenheid. +
DE WERELD
BIEDT GENOEG VOOR IEDERS BEHOEFTE,
MAAR NIET VOOR IEDERS HEBZUCHT. (Mahatma Gandhi)
Met enthousiasme gemaakt door Anette Rimez
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Create flashcards