Exodus hoofdstuk 12 - Messiaans het levend water

advertisement
Exodus hoofdstuk 12
“Het Pesach lam”
• 1 De HEERE nu had tot Mozes en tot Aaron in het
land van Egypte gesproken, zeggende:
• 2 Deze zelfde maand zal u tot het hoofd der maanden
zijn; zij zal u tot de eerste van de maanden des jaars
zijn.
• 3 Spreekt tot de ganse vergadering van Israel,
zeggende: Aan de tiende dezer maand neme
ieder van u een lam voor uzelf,
overeenkomstig de bewoners der vaders huis,
één lam voor elk gezin .
• 4 Maar indien een huis te klein is voor een lam,
zo neme hij het en zijn buurman, het naaste bij
zijn huis, overeenkomstig het getal der zielen,
overeenkomstig wat eenieder eten kan; zult gij
het lam verdelen.
• 5 Gij zult een onbezoedeld lam hebben, van
het mannelijk geslacht, één jaar oud; van
de schapen of van de geitenbokken moogt
gij het nemen.
• 6 En gij zult het in bewaring hebben tot den
veertiende dag dezer maand; en de ganse
gemeente der vergadering van Israel zal
het slachten tussen twee avonden.
• 7 En zij zullen van het bloed nemen, en het aan
beide zijposten strijken , en aan den
bovendorpel van de huizen, in dewelke zij het
eten zullen.
• 8 En zij zullen het vlees eten in dezelfden
nacht, aan het vuur gebraden, met
ongezuurde broden;met bittere saus zullen
zij het eten.
• 9 Gij zult daarvan niet rauw eten, ook
geenszins in water gezoden; maar aan
het vuur gebraden, zijn hoofd met zijn
schenkels en met zijn ingewand.
10 Gij zult daarvan ook niet laten
overblijven tot den morgen; maar
hetgeen daarvan overblijft tot den
morgen, zult gij met vuur verbranden.
• 11 Aldus nu zult gij het eten: uw lenden zullen
omgordend zijn, uw schoenen aan uw voeten,
en uw staf in uw hand; en gij zult het in haast
eten; het is des HEEREN pascha.
• 12 Want Ik zal in deze nacht door het land
Egypte gaan, en alle eerstgeborenen in
het land Egypte slaan, zowel van mens
als dier; en tegen alle goden der
Egyptenaren zal Ik oordeel uitoefenen,
Ik ben de HEERE!
• 13 En dat bloed zal voor u tot een teken zijn
aan de huizen, waarin gij zijt; wanneer Ik het
bloed zie, zal Ik aan u voorbij gaan; en er zal
geen plaag u ten verderve zijn, wanneer Ik het
land Egypte slaan zal.
•
14 En deze dag zal u wezen ter gedachtenis, en gij zult hem den HEERE tot een feest
vieren; gij zult hem vieren onder uw geslachten tot een eeuwige inzetting.
Jes 53 : 7,
Als een lam dat ter slachting geleid wordt, en als een
schaap dat stom is voor zijn scheerders, zo deed hij
zijn mond niet open.
Yeshua heeft de overwinning behaald opdat de weg
tot G-d open zou zijn,
voor u en mij !
Een gezegende Pesachtijd toegewenst, vanwege Het Messiaans Team.
www.messiaanshetlevendwater.be
Download