PowerPoint-presentatie

advertisement
OCCULTISME
‘ HET ONBEKENDE ’
BIDDEN
VOORBEELDEN
OCCULTISME
•
•
•
•
•
•
•
•
-
Glaasje draaien
Alternatieve geneeswijzen
Waarzeggerij
Tarotkaarten
Wicca
Zwarte magie
Occulte TV-programma’s
Horoscoop
Fragment Occultisme
Filmpje
SAMEN NADENKEN
OVER EEN
BIJBELGEDEELTE
Niet alleen vragen beantwoorden, maar
ook samen van gedachten wisselen!!
WAT WERD ER DUIDELIJK??
ZIJN ER DINGEN NOG OPGEVALLEN?
MIJ WEL:
-
DE MAN IS ZICHZELF KWIJTGERAAKT.
DE DUIVELEN PRATEN ECHT TOT
JEZUS.
ZE ZIJN ONTZETTEND BANG EN
WETEN HUN LOT.
ZE GEHOORZAMEN JEZUS ALS HUN
HEER.
DE MAN KREEG RUST EN WILDE NIET
MEER ZONDER JEZUS VERDER.
WAT ZEGT GOD HIER OVER?
29 Wanneer de HEERE, uw God, voor uw aangezicht zal hebben uitgeroeid de
volken, naar dewelke gij heengaat, om die erfelijk te bezitten; en gij die erfelijk zult
bezitten, en in hun land wonen;
30 Wacht u, dat gij niet verstrikt wordt achter hen, nadat zij voor uw aangezicht
zullen verdelgd zijn; en dat gij niet vraagt naar hun goden, zeggende: Gelijk als
deze volken hun goden gediend hebben, alzo zal ik ook doen.
31 Gij zult alzo niet doen den HEERE, uw God; want al wat den HEERE een
gruwel is, dat Hij haat, hebben zij hun goden gedaan; want zij hebben ook hun
zonen en hun dochteren met vuur verbrand voor hun goden.
32 Al dit woord, hetwelk ik ulieden gebiede, zult gij waarnemen om te doen; gij zult
daar niet toedoen, en daarvan niet afdoen.
WAT ZEGT GOD HIER OVER?
1 Wanneer een profeet, of dromen-dromer, in het midden van u zal opstaan, en u
geven een teken of wonder;
2 En dat teken of dat wonder komt, dat hij tot u gesproken had, zeggende: Laat
ons andere goden, die gij niet gekend hebt, navolgen en hen dienen;
3 Gij zult naar de woorden van dien profeet, of naar dien dromen-dromer niet
horen; want de HEERE, uw God, verzoekt ulieden, om te weten, of gij den HEERE,
uw God, liefhebt met uw ganse hart en met uw ganse ziel.
4 Den HEERE, uw God, zult gij navolgen, en Hem vrezen, en Zijn geboden zult gij
houden, en Zijn stem gehoorzaam zijn, en Hem dienen, en Hem aanhangen.
5 En diezelve profeet, of dromen-dromer, zal gedood worden; want hij heeft tot
een afval gesproken tegen den HEERE, uw God, Die ulieden uit Egypteland heeft
uitgevoerd, en u uit het diensthuis verlost; om u af te drijven van den weg, dien u
de HEERE, uw God, geboden heeft, om daarin te wandelen. Zo zult gij het boze uit
het midden van u wegdoen.
6 Wanneer uw broeder, de zoon uwer moeder, of uw zoon, of uw dochter, of de
vrouw van uw schoot, of uw vriend, die als uw ziel is, u zal aanporren in het
heimelijke, zeggende: Laat ons gaan, en dienen andere goden, die gij niet gekend
hebt, gij noch uw vaderen;
DUIDELIJKER KAN NIET!
•
Onderzoeken = gevangen raken
•
Bij twijfel……. Weglopen!
•
Satan gaat rond als een briesende leeuw
•
Zou hij jou rustig laten lopen??
JEZUS IS GEGEVEN ALLE
MACHT IN DE HEMEL EN OP
DE AARDE!
-
Mensen die belast zijn door
occultisme kunnen alleen gered
worden door God!!
-
Dit blijft een lange weg, de duivel
laat je niet zo maar gaan……
-
Zingen helpt!
PSALM 66 VERS 1 EN 10
1. Juich, aarde, juich met blijde galmen
Den groten Schepper van 't heelal;
Zing d' eer Zijns naams met dankb're psalmen;
Verhef Zijn roem met lofgeschal.
Zeg: "O hoe vrees'lijk zijn Uw werken!
Gij doet Uw wijdgeduchte kracht,
O God, aan al Uw haters merken,
Die veinzend buigen voor Uw macht."
10. God zij altoos op 't hoogst geprezen;
Lof zij Gods goedertierenheid,
Die nimmer mij heeft afgewezen,
Noch mijn gebed gehoor ontzeid!
239. Over al wat leeft
Over al wat leeft, bent u de hoogste Heer,
Als de zon opkomt elke morgen weer.
Daarom vraag ik U, Heer van zee en land:
Neem ook mijn leven in Uw hand.
Refrein:
Regeer in mij, met al Uw kracht,
In mijn mooiste droom, in mijn zwartste nacht.
Er is een ding dat ik U vraag:
Oh Heer, regeer in mij vandaag!
Laat alles wat ik zeg en alles wat ik denk,
Als een spiegel zijn van wie U in mij bent.
U bent zoveel meer dan ik verlangen kan.
Heer neem mijn leven in Uw hand.
Refrein (2x):
Regeer in mij, met al Uw kracht,
In mijn mooiste droom, in mijn zwartste nacht.
Er is een ding dat ik U vraag:
Oh Heer, regeer in mij vandaag!
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Create flashcards