7-5-2017 morgendienst

advertisement
Liturgie zondag 7 mei morgendienst
dat eens voor ons werd opgericht.
En voor ons oog verrijst
een heerlijk vergezicht.
Zingen : Opwekking 44
Geprezen zij de Heer
die eeuwig leeft.
Die vol ontferming ieder
troost en alle schuld vergeeft.
Die heel het aards gebeuren
vast in handen heeft.
Refrein
Welkom en Mededelingen van de kerkenraad
Zingen als psalm van de opgang : 66,1,3
1
Breek, aarde, uit in jubelzangen,
Gods glorierijke naam ter eer.
Laat van alom Hem lof ontvangen.
Geducht zijn uwe daden, Heer.
Uw tegenstanders, diep gebogen,
aanvaarden veinzend uw beleid.
Heel d' aarde moet uw naam verhogen,
psalmzingen uwe majesteit.
Refrein:
Hem zij de glorie,
want Hij die overwon,
zal nooit verlaten wat zijn
hand begon. Halleluja.
Geprezen zij het Lam,
dat de schuld der wereld
op Zich nam.
3
Doe onze God uw loflied horen,
gij volken, zingt alom op aard,
looft Hem door wie wij zijn herboren,
die ons voor wank'len heeft bewaard.
Gij toetst ons, Gij beproeft ons leven,
zoals men erts tot zilver smelt.
Gij die ons, aan het vuur ontheven,
gelouterd voor uw ogen stelt.
Verdreven is de schaduw
van de nacht.
En wie Hem wil aanvaarden
wordt eens veilig thuisgebracht.
Voor hem geldt ook dit wonder:
alles is volbracht.
Refrein
Stil gebed
Groet en bemoediging
Hij doet ons dankbaar
schouwen in het licht,
dat uitstraalt van het kruis,
Zingen als drempelgebed : ps. 27.2
2
Een ding slechts kan ik van den Heer verlangen,
1
dit ene: dat zijn gunst mij eenmaal geev'
Hem dagelijks te loven met gezangen,
te wonen in zijn huis zo lang ik leef!
Hoe lieflijk straalt zijn schoonheid van omhoog.
Hier weidt mijn ziel met een verwonderd oog,
aanschouwende hoe schoon en zuiver is
zijn licht, verlichtende de duisternis.
want Gij zijt als een lam geslacht.
Gij kocht ons met uw bloed,
Gij zijt oneindig goed,
halleluja!
Gij hebt voor God
ons vrijgekocht
uit elke stam, uit ieder volk.
Lezing van de Tien Woorden
Verkondiging : ‘Het Lam overwint!’
Zingen : ps. 27.7
7
O als ik niet met opgeheven hoofde
zijn heil van dag tot dag verwachten mocht!
O als ik van zijn goedheid niet geloofde,
dat Hij te vinden is voor die Hem zocht!
Wees dapper, hart, houd altijd goede moed!
Hij is getrouw, de bron van alle goed!
Wacht op den Heer, die u in zwakheid schraagt,
wacht op den Heer en houd u onversaagd.
Zingen: gez. 288.1.3.8
1
Eens komt de grote zomer
waarin zich 't hart verblijdt.
God zal op aarde komen
met groene eeuwigheid.
De hemel en de aarde
wordt stralende en puur.
God zal zich openbaren
in heel zijn kreatuur.
Kinderen gaan naar de nevendienst
3
Dan zien wij met verblijden
Hem die ons hart beleed,
de Heer die door zijn lijden
de hemel opendeed
en alle patriarchen
met de profeten saam,
apost'len, martelaren,
verlosten in zijn naam.
Gebed om de opening van de Schriften
Profetenlezing : Openbaring 4.1-5.10
Zingen : Schriftberijming 31.1
1
Gij zijt waardig te ontvangen
de heerlijkheid, de lofgezangen
en macht en rijkdom, wijsheid, kracht:
die de zegels moogt verbreken,
die eens het oordeel uit moogt spreken,
8
Dan zal het loflied schallen
rondom de gouden troon,
2
dan heffen wij daar allen
met grote vreugde aan:
lof zij en eer en sterkte
de Vader en de Zoon,
de Geest om al zijn werken
zij lof van nu voortaan.
Gebeden – voorbeden
Collecten
Zingen : gez. 476.4.5
4
Mensenzoon tussen de kandelaren,
Wortel Davids, Morgenster,
blijf uw kerk vergaderen, bewaren,
roep haar van nabij en ver.
Laat de luchters branden van uw klaarheid,
maak uw kerk tot pijlers van uw waarheid,
schuilplaats in de wildernis,
huis waarin uw vrede is.
5
Levensvorst, U loven de geslachten,
en tot uw verborgen tijd
blijft de bruid uw wederkomst verwachten,
't einde van haar bange strijd.
Houd haar waakzaam; doe haar, 't hoofd geheven,
uit die hoge heilsverwachting leven,
tot zij op de jongste dag,
met U triumferen mag.
Zegen
3
Download