Oosterkerk Zwolle Protestantse gemeente Zondag 12 mei

advertisement
Oosterkerk Zwolle
Protestantse gemeente
Zondag 12 mei
Wezenzondag
Voorganger: ds. Iemke Epema
Lector: Hetty Callenbach
Orgel: Rudie Altelaar
Dwarsfluit: Sjanne Schoemaker
VOORBEREIDING
Muziek: gezang 234 ‘Al heeft Hij ons verlaten’ Kurt Hessenberg
Woord van welkom
Stilte
Muziek, de kaarsen worden aangestoken
Intochtslied Ps 71 vs 1,4, 11 en 12
Drempelgebed
v: God, Gij die ons niet laat in donker en verdriet
a: OPEN ONZE OGEN VOOR UW LICHT
v: Gij die ons het volle leven wilt geven
a: DOE ONS DIT LEVEN ZOEKEN
v: Gij die ons vol wil maken van Uw Geest
a: SCHEP RUIMTE IN ONS
AMEN
Kyriëgebed
Glorialied Zingt van de Vader,
Uit: Tussentijds, tekst: Henk Jongerius, melodie: Johann Crüger
Zingt van de Vader die in den beginne
de mensen schiep, de dieren en de dingen,
hemel en aarde, wilt zijn Naam bezingen:
Houdt Hem in ere!
Zingt van de Zoon, licht voor onze ogen,
bron van geluk voor wie Hem wil geloven,
luistert naar Hem, het woord van alzo hoge:
houdt Hem in ere!
Zingt van de Geest, adem van het leven,
duurzame kracht die mensen wordt gegeven
waar wij ook gaan, wij hebben niets te vrezen
houdt Hem in ere!
SCHRIFT
Groet v: De Heer zal bij u zijn
a: DE HEER ZAL U BEWAREN
Gezongen gebed om de Geest
Met de kinderen
Eerste Schriftlezing 1 Kor 15 vs 45 t/m 49
Zingen Gez 250 vs 1,2 en 3
Evangelielezing Joh 14: 15 t/m 21
-2-
Zingen Gez 233 vs 1,2 en 3
Overweging
Muzikale meditatie : adagio en allegro uit sonate a moll G.Fr. Händel
Zingen Gez 488B
De kinderen komen terug
GEBEDEN EN GAVEN
Aandachtsboek
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader
Inzameling van de gaven
Uit: Sonate XI in d mineur Fr. De Grote
Slotlied God schenk ons de kracht
Uit: Tussentijds, tekst en muziek Dieter Trautwein, vertaling Ad den Besten
-3-
2. Niemand kan alleen, Heer, uw zegen dragen:
zegen drijft ons heen naar wie vrede vragen.
Wat Gij schenkt wordt meer naar gelang wij delen,
horen, helpen, helen, - vruchtbaar in de Heer.
3. Vrede, vrede laat Gij in onze handen, doe ons die als zaad dragen door de landen,
zaaiend dag aan dag, zaaiend in den brede,
totdat in uw vrede ons hart rusten mag.
4. God, schenk ons de kracht, dicht bij U te blijven,
dan zal ons geen macht uit elkander drijven.
Zijn wij in U één, samen op uw wegen,
dan wordt ons tot zegen, lachen en geween.
Uitzending en zegen - allen zingen ‘amen’
Muziek : Aria Flor Peeters
-4-
Download