Begin en einde - PKN Heemskerk

advertisement
Dienst van woord en gebed
op oudejaarsavond 2013
> Begin en einde <
Dorpskerk Heemskerk
Voorganger: ds Marco Visser
Orgel: Sybren Boukes
Lector: Truus Spruit
Ouderling: Dick Slofstra
Diaken: Jannie de Vries
1
Muziek voor de dienst
Welkom door de ouderling
(gemeente gaat staan)
Stilte
Bemoediging
o.
a.
o.
a.
Onze hulp is in de Naam van de Heer,
DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT,
die trouw blijft tot in eeuwigheid
EN NIET LAAT VAREN HET WERK VAN ZIJN HANDEN.
Lied: Uit het duister hier gekomen
tekst Huub Oosterhuis / melodie Henry John Gauntlett ‘Irby’
2
2. In een sleur van ongenade,
in elkaar verward en blind,
slepen wij ons voort ten kwade –
als niet Eén ons zoekt en vindt.
Als niet Gij de nacht bezweert,
onze gang ten goede keert.
3. Nacht waarin zou zijn geboren
die de naam heeft ‘dat Gij redt’ –
morgentaal in onze oren,
hemel op ons hoofd gezet
ogenwenkend woord van U
nieuw getijde dat is nu.
Groet
v.
Genade zij u en vrede van God onze Vader
en van Jezus Christus, de Heer.
AMEN
a.
(gemeente gaat zitten)
Gebed
Lied: Uit het duister hier gekomen
4. Gij die nieuw zijt alle dagen
bron en hartslag van de tijd,
kunt Gij één moment verdragen
dat Gij niet mijn toekomst zijt? –
die gezegd hebt: 'Ik zal zijn'
en: 'de dood zal niet meer zijn'.
5. Zeg ons dat Gij niet zult slapen,
eerste Stem die nimmer zweeg.
Zie de mens door U geschapen,
waarom zijn wij woest en leeg
als de dood zo zwaar en dicht?
Spreek ons open naar Uw licht!
Schriftlezing: Openbaring 22: 12-21
12 (Jezus zegt:) ‘Zie, ik kom spoedig,
en mijn loon heb ik bij mij om een ieder terug te geven naar zijn werk.
13 Ik ben de alfa en de omega,
de eerste en de laatste, het begin en het einde!
14 Zalig zijn zij die hun klederen wassen,
opdat zij macht hebben over het geboomte des levens,
en door de poorten de stad binnenkomen.
15 Buiten zijn de honden, de tovenaars en de hoeren,
de moordenaars en de afgodendienaars,
en een ieder die leugen liefheeft en doet.
3
16 Ik, Jezus, heb mijn engel gezonden
om jullie deze dingen te betuigen, voor de gemeenten:
ik ben de wortel en de nakomeling van David,
de stralende morgenster!’
17 En de Geest en de bruid zeggen: ‘Kom!’
En wie het hoort, laat hij zeggen: ‘Kom!’
En wie dorst heeft: laat hij komen;
wie wil, laat hij het levenswater nemen om niet.
18 Ik betuig aan ieder die de woorden van de profetie van dit boek hoort:
als iemand hieraan iets toevoegt,
God zal hem toevoegen de slagen die in dit boek beschreven staan.
19 En wanneer iemand iets wegneemt
van de woorden van het boek van deze profetie,
God zal zijn deel wegnemen van het geboomte van het leven
en van de heilige stad,
die beschreven staan in dit boek.
20 Hij die dit betuigt zegt: ‘Ja, ik kom spoedig!’
‘Amen, kom Heer Jezus!’
21 De genade van de Heer Jezus zij met u allen.
Lied 513: 1, 2 en 3, God heeft het eerste woord
1. God heeft het eerste woord.
Hij heeft in den beginne
het licht doen overwinnen,
Hij spreekt nog altijd voort.
2. God heeft het eerste woord.
Voor wij ter wereld kwamen,
riep Hij ons reeds bij name,
zijn roep wordt nog gehoord.
3. God heeft het laatste woord.
Wat Hij van oudsher zeide,
wordt aan het eind der tijden
in heel zijn rijk gehoord.
4
Schriftlezing: Genesis 1: 1-5
1
2
3
4
5
In den beginne schiep God de hemel en de aarde.
De aarde nu was woest en leeg,
duisternis was over de oervloed
en Gods Geest zwevend over de wateren.
God sprak:
Er zij licht!
En er was licht.
God zag het licht, het was goed.
God maakte scheiding tussen het licht en de duisternis.
God riep tot het licht:
Dag.
En tot de duisternis riep hij:
Nacht.
Het werd avond, het werd morgen, een dag.
Lied 513: 4, God heeft het eerste woord
4. God staat aan het begin
en Hij komt aan het einde.
Zijn woord is van het zijnde
oorsprong en doel en zin.
Overweging
Muziek
Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader
Inzameling van de gaven
5
Slotlied (staande): Lied 305, Alle eer en alle glorie
tekst Sytze de Vries / melodie Willem Vogel
2. Alle eer en alle glorie
geldt de Zoon, de erfgenaam!
Als genade die ons toekomt
is Hij onze nieuwe naam.
Licht uit licht, vergezicht,
steek ons met uw stralen aan!
3. Alle eer en alle glorie
geldt de Geest, die leven doet,
die de eenheid in ons ademt,
vlam die ons vertrouwen voedt!
Levenszon, liefdesbron,
maak de tongen los voorgoed!
6
Wegzending en zegen
Gemeente zingt:
Orgelspel
7
8
Download