Orde van de Dienst op zondag 18 januari 2015 Protestantse

advertisement
Orde van de Dienst
op zondag 18 januari 2015
Protestantse Gemeente Heemskerk
Morgensterkerk, 10.00 uur
t.b.v. organist/koster, ouderling van dienst.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Muziek bij binnenkomst
Begroeting namens de kerkenraad en mededelingen.
Dienst van de voorbereiding
De ouderling nodigt de gemeente uit te gaan staan en bidt samen met de gemeente het
De gemeente gaat staan.
(o.:=voorganger, g.= gemeente)
Drempelgebed
o.:
Eeuwige onze God, wij die U nooit hebben gezien,
g.:
ZIE ONS HIER SAMEN.
o.:
Wij die van U hebben gehoord,
g.:
HOOR ONS AAN:
o.:
Uw Naam is dat Gij mensen nabij zijt
g.:
WEES ONZE HULP
o.:
en dat Gij alles hebt gemaakt,
g.:
MAAK ALLES NIEUW
o.:
en dat Gij ons bij name kent:
g.:
LEER ONS U KENNEN:
o.:
Gij, de Bron van Leven wordt genoemd,
g.:
DOE ONS WEER LEVEN;
o.:
Die hebt gezegd: Ik zal er zijn,
g.:
WEES HIER AANWEZIG
o.:
geef ons in dit huis een ogenblik God
in Uw stilte
om te zeggen en te belijden hoezeer wij Uw liefde nodig hebben:
- gebedsstilte - (voor persoonlijk gebed)
o.:
g.:
Wij bidden U:
STEM ONS AF OP UW STEM
OP UW STILTE.
o.:
Ruimte van liefde
g.:
NODIG ONS UIT OM BINNEN TE GAAN
IN DE RUIMTE VAN UW WOORD.
o.:
Kier ons open naar Uw licht
nu wij elkaar bemoedigen met eeuwenoude woorden door te zeggen dat:
Bemoediging
o.:
Onze hulp is de Naam van de Heer
g.:
DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT (Ps. 124:8)
o.:
Die trouw blijft tot in eeuwigheid
g.:
EN HET WERK VAN ZIJN HANDEN NIET LOSLAAT (Ps. 138:8)
AMEN.
We zingen: Psalm 84 : 1 en 2
zitten.
Groet
v.:
Vrede voor dit huis
g.:
EEN RUSTPLAATS LANGS DE WEGEN.
v.:
Liefde en genade voor ieder hier aanwezig
g.:
EN VOOR WIE WIJ IN ONS HART MEEDRAGEN.
AMEN.
De gemeente gaat
We zingen: Psalm 84 : 5 en 6.
Woord
De Schriften geopend, gelezen, gezongen, uitgelegd en verkondigd.
Het Licht bij het Woord
Moment met de kinderen
(de kinderen gaan naar de kindernevendienst)
Gebed bij de opening van de Schriften.
Inleiding bij de lezingen
Lezing uit de Thora: Exodus 17:1 t/m 7
We zingen: Lied 655 : 1 en 3
Lezing uit het evangelie: Johannes 4:5 t/m 26
We zingen: lied 653 : 1, 3 en 7.
Uitleg en Woordverkondiging
uitlopend in: Ken je mij, wie ben ik dan?
(een hertaling van Psalm 139 door Huub Oosterhuis, zang: Trijntje Oosterhuis).
Korte stilte
Antwoord
de gebeden en gaven
We zingen (als geloofsbelijdenis): Psalm 139 : 1 en 2.
De gebeden
Dankgebed, voorbeden, - stil gebed - ONZE VADER...
v.:
.... zo bidden wij
g.:
(gezongen): Lied 333.
Mededelingen door de ouderling
terug.
Inzameling van de gaven.
We zingen als slotlied: Lied 425.
Zending
v.:
Jezus Christus Bron van levend Water...
Zegen:
v.:
... vrede.
g.:
(gezongen) AMEN.
De kinderen komen
Muziek.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Download