Eredienst in de Protestantse Gemeente Heemskerk Morgensterkerk

advertisement
Eredienst in de Protestantse Gemeente Heemskerk
Morgensterkerk 24 november 2013
Laatste zondag van het kerkelijk jaar
Gedenken van de overledenen
Voorgangers: Fred van der Louw en Marco Visser
Orgel: Sybren Boukes
Klarinet: Inge Hendriks
Ouderling: Janny Braakhekke
Diaken: Jan de Haan
DIENST VAN DE VOORBEREIDING
Muziek: Johann Gottfried Walther (1684-1748) – Aus der Tiefe rufe ich
Welkom door de ouderling
(gemeente gaat staan)
Stilte
Bemoediging en drempelgebed
o.
a.
o.
a.
Onze hulp is in de Naam van de Heer,
DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT,
die trouw blijft tot in eeuwigheid
EN NIET LAAT VAREN HET WERK VAN ZIJN HANDEN.
Zingen: Psalm 90: 1 en 8
Groet
v.
a.
Genade zij u en vrede van God onze Vader
en van Jezus Christus, de Heer.
AMEN
(gemeente gaat zitten)
Gebed
Zingen: Licht dat ons aanstoot in de morgen
Lied 601: 1 en 3
DIENST VAN DE SCHRIFT
Moment met de kinderen
Het Licht bij het Woord
(de kinderen gaan naar de kindernevendienst)
Schriftlezing: Genesis 23
Zingen: De aarde is vervuld
Lied 650: 1, 2, 3 en 4
Verkondiging
Zingen: De toekomst is al gaande
Lied 605: 1, 2, 3 en 5
DIENST VAN HET GEDENKEN
We noemen de namen van gemeenteleden die gestorven zijn in het afgelopen kerkelijk jaar. De
namen worden een voor een genoemd. Van de familie mag iemand naar voren komen om één kaars
aan te steken en het kruisje in ontvangst nemen.
Noemen van namen
Zingen: Heer, raak mij aan met uw Adem
Lied 695: 1 en 2
Noemen van namen
Zingen: Heer, raak mij met uw adem
NLB 695: 3
Noemen van namen
Zingen: Heer, raak mij met uw adem
NLB 695: 4 en 5
Er is gelegenheid voor alle kerkgangers om naar voren te komen en een kaars aan te steken voor
geliefden die overleden zijn en die hier nu niet genoemd zijn.
Zingen: Als alles duister is
(Taizé)
Zingen: In de Heer vind ik heel mijn sterkte
(Taizé)
Zingen: Jezus, U bent het licht in ons leven
(Taizé)
DIENST VAN DE DANKBAARHEID
Dankgebed en voorbeden,
stil gebed, gezamenlijk gebeden Onze Vader:
Onze Vader, die in de hemel zijt!
Uw Naam worde geheiligd,
Uw koninkrijk kome,
Uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde,
Geef ons heden ons dagelijks brood;
en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren;
en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze.
Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid
tot in eeuwigheid.
Amen.
Mededelingen door de ouderling
Inzameling van de gaven
Slotlied (staande): Ga mee met ons
tekst Jan van Opbergen / melodie ‘Abide with me’ (Gez. 392)
Ga mee met ons, trek lichtend ons vooruit,
naar tijd en land, door U ooit aangeduid.
Leef op in ons, de mens die leven moet,
een die de toekomst heeft, die leeft voorgoed.
Ga mee met ons, verberg U niet altijd,
gun ons een flits, een teken in de tijd,
dat U nog leeft, nog steeds om mensen geeft
en zonder wanhoop voor de vrede leeft.
Ga mee met ons. Wie zijn wij zonder U?
Een mens gaat dood aan enkel toen en nu.
Licht op in ons, wees vuur en vlam van hoop.
Houd steeds in ons de toekomstmens ten doop.
Wegzending en zegen
Gemeente zingt:
Muziek: Klaas Jan Mulder (1930-2008) – Variaties over: Uren, dagen, maanden, jaren
Download