Eredienst in de Protestantse Gemeente Heemskerk Morgensterkerk

advertisement
Eredienst in de Protestantse Gemeente Heemskerk
Morgensterkerk, 22 januari 2017
Dienst van Schrift en Tafel
voorganger: ds Marco Visser
vleugel: Karin Ravenstijn
voorlezer: Henny Dijkstra
ouderling: Dick Slofstra
diaken: Piet van der Wind
DIENST VAN DE VOORBEREIDING
Muziek bij binnenkomst
Welkom
Wij gaan staan
Wij worden stil
Bemoediging
o.
a.
o.
a.
Onze hulp is in de Naam van de Heer
DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
die trouw blijft tot in eeuwigheid
EN HET WERK VAN ZIJN HANDEN NIET LOSLAAT
AMEN
Wij zingen Lied/ Psalm 100: 1, 2 en 3, Juich Gode toe
Groet
v.
a.
Genade zij u en vrede van God onze Vader
en van Jezus Christus, de Heer.
AMEN
Wij gaan zitten
Gebed
Wij zingen Lied/ Psalm 100: 4
DIENST VAN DE SCHRIFT
Het Licht bij het Woord
Inleiding bij de lezingen
Schriftlezing: Jesaja 41: 8-14
Wij zingen Lied 321: 1, 2 en 3, Niet als een storm
Schriftlezing: Jesaja 42: 1-7
Wij zingen Lied 321: 4, 5, 6 en 7
Verkondiging
Wij zingen: Een lied van de dienst des Heren
tekst Tom Naastepad / melodie Lied 713 (Wij moeten Gode zingen)
1. De Heer alleen te dienen,
Hem volgend op de voet,
wat naast ons ook verschijne,
hier is ons enig goed!
Een Heer die slechts wil geven,
die rondgaat als een knecht,
zou men voor Hem niet leven?
Hij heeft het grootste recht!
2. Hij heeft de weg, de waarheid,
Hij is het leven zelf,
Hij heeft ons op de aarde
met liefde overstelpt,
wiens woord ons reeds laat wonen
nog voordat wij Hem zien,
die heeft het pleit gewonnen
en geen verweer verdiend.
4. Zijn woord is heer en meester,
al zijn wij traag en doof,
Hij is bij ons. Ten leste
boog Hij voor ons het hoofd.
Wat wilt gij dan ontwijken?
Wat maakt gij ongedaan?
Geen hel kan nog verzwijgen
wat Hij heeft welgedaan!
DIENST VAN DE TAFEL
Dankgebed en voorbeden, stil gebed
Mededelingen
Inzameling van de gaven
Moment met de kinderen
Wij zingen Lied 385: 1, 2 en 3, De tafel van samen
Tafelgebed
v.
a.
v.
a.
De Heer zal bij u zijn
DE HEER ZAL U BEWAREN
Verheft uw harten
WIJ ZIJN MET ONS HART BIJ DE HEER
v.
a.
Brengen wij dank aan de Heer, onze God
HIJ IS ONZE DANKBAARHEID WAARDIG
…
a.
Alles wat U prijzen kan,
U, de Eeuwge, Ongeziene,
looft uw liefd’ en zingt ervan.
Alle englen, die U dienen,
roepen U nooit lovensmoe:
‘Heilig, heilig, heilig’ toe! (Lied 413:2)
Tafelgebed
Wij bidden samen:
Onze Vader die in de hemelen zijt!
Uw Naam worde geheiligd.
Uw koninkrijk kome.
Uw wil geschiede,
gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren.
En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van den boze.
Want van u is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid,
tot in eeuwigheid.
Amen
Rondgang: wij breken en delen
Dankgebed
Wij zingen als slotlied (staande): Lied 1014: 1, 2, 3 en 5, Geef vrede door
Wegzending en zegen
Wij zingen:
Muziek
Download