Liturgie 4 juni 2017.pub

advertisement
Gebeden, besloten met samen bidden van ‘Onze Vader’.
Slotlied, Lied 704
-vers 1
-vers 2 in allerlei talen, u mag kiezen voor een eigen taal! -O may this bounteous God through all our life be near us,
With ever joyful hearts and blessèd peace to cheer us;
And keep us in His grace, and guide us when perplexed;
And free us from all ills, in this world and the next!
Zondag 4 juni 2017, 9.30 uur.
Van harte welkom in de Protestantse Gemeente
te Koudekerke
Pinksteren
Voorganger:
ds. A.G. Los
Ouderling van dienst: Jane8a Kodde
Organist:
Wim Cevaal
Koster:
Koos Boogaard
Er is kindernevendienst voor alle kinderen van de basisschool lee$ijd.
Voor de dienst zingen we:
Der ewig reiche Gott woll uns in unserm Leben
Ein immer fröhlich Herz und edlen Frieden geben
Und uns in seiner Gnad' erhalten fort und fort
Und uns aus aller Not erlösen hier und dort.
O O -----,通我的生活可能靠近我,
永快心与 blessèd 的和平鼓励我;
-------------------;
和所有的弊病,在个世界和下一步,我脱了 !
Loue soit notre Dieu! Que notre vie entiere.
Tous nous vivions joyeux, sous le regard du Pere.
Qu'il nous tienne en sa grace, et nous guide toujours
Nous garde du malheur, par son unique amour.
-vers 3: Nederlands
Zegen, met gezongen Amen, Amen, Amen
ELB 382: 1 en 3
1. Heer, uw licht en uw liefde schijnen,
waar U bent zal de nacht verdwijnen.
Jezus, licht van de wereld, vernieuw ons.
Levend Woord, ja uw waarheid bevrijdt ons.
Schijn in mij, schijn door mij.
refrein
Kom, Jezus kom, vul dit land met uw heerlijkheid.
Kom Heil'ge Geest, stort op ons uw vuur.
Zend uw rivier, laat uw heil heel de aard' vervullen.
Spreek, Heer uw woord dat het licht overwint.
3. Staan wij oog in oog met U Heer,
daalt uw stralende licht op ons neer,
zichtbaar, tastbaar wordt U in ons leven,
U volmaakt wie volkomen zich geven.
Schijn in mij, schijn door mij.
refrein
en
Lied 672: 1, 2 en 7
4
1
Vredegroet -- we wensen de mensen om ons heen de vrede van Christus.
(gemeente gaat zi8en)
Zingen
Lied 700
Gebed
Zingen
Welkom door de ouderling van dienst
Lied 87
-- Kinderen gaan naar eigen dienst --
-- Moment van s<lte …
Gebed bij de opening van de schri(en: Lied 333
(gemeente gaat staan)
1e lezing
Joel 3
Zingen
Lied 678
allen: 1,2 / mannen: 3/ vrouwen: 4/ allen: 5, 6/
mannen: 7/ vrouwen: 8/ allen: 9
2e lezing
Handelingen 2
Schri(lezingen
Handelingen 2: 1-13
Zingen
Lied 672: 1, 2 en 7
Groet en bemoediging
v.
Voor ons allen is de Geest van de Vader en de Zoon,
die Heer is en levend maakt.
allen: AMEN
v.
Onze hulp is in de naam van de Heer
allen: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
v:
Gezegend, God onze Schepper
aan U eer en glorie voor aljd!
Zoals de Geest in den beginne
Broedde op het water van de oervloed
En licht en leven bracht in uw schepping
Stort uit op ons Uw Geest vandaag
Dat wij zullen wandelen als kinderen van het Licht
En maak zichtbaar, in uw genade,
Uw aanwezigheid onder ons.
Amen.
We herhalen het openingsgebed: Lied 333
Verkondiging
Zingen
Lied 679
(Kinderen komen terug)
Inzameling gaven
2
3
Mededelingen
De collecte in de dienst is bestemd voor de Pinksterzending - Sterkere
kerken in Nicaragua.
De collecte bij de uitgang is bestemd voor de Kerk.
De kinderen sparen voor de S<ch<ng Kinderdiabetes Zeeland.
Als u het preIg vindt om samen met de predikant te bidden voor iets dat
u persoonlijk raakt dan nodigen wij u hiervoor na de dienst van harte uit
in de predikantenkamer in de Klimop.
Volgende week zondag nodigt de kerkenraad u en jullie van harte uit voor
de overstapdienst. In deze dienst zullen 8 kinderen van de basisschool de
overstap maken naar het middelbaar onderwijs.
De dienst begint om 9:30 uur en ds. Anne Gera Los zal deze bijzondere
dienst leiden. Viert u dit mooie feest met ons mee?
Na de dienst bent u en onze gasten van harte welkom om nog wat na te
praten bij een kopje koffie of glaasje limonade in de Klimop in de
Kerkstraat.
U kunt alle mededelingen uit deze dienst nalezen op de site van de kerk:
www.pknkoudekerke.nl., zie onder Actueel/Nieuws
6
5
Download