PROTESTANTSE GEMEENTE ELST

advertisement
PROTESTANTSE GEMEENTE ELST
zevende zondag van de herfst
30 oktober 2016
Viering van het Heilig Avondmaal
voorganger:
organist:
ds. Dick Snijders
Jaap Jansma
VOORBEREIDING
Orgelspel
Welkom en mededelingen
- allen gaan staan
Moment van stilte
Groet
v:
a:
v:
a:
v:
a:
en Bemoediging
De Eeuwige zij met u.
Ook met u zij de Eeuwige.
Onze hulp is in de naam van God,
die hemel en aarde gemaakt heeft.
Zijn trouw duurt eeuwig;
het werk van zijn handen laat Hij niet los.
Drempelgebed
v:
Hier zijn wij, God,
uw kinderen.
Soms voelen we ons verloren
in deze grote wereld,
soms zijn we elkaar kwijt.
Breng ons bij elkaar,
bescherm ons door uw liefde.
a:
Amen.
Aanvangspsalm uit Lied 107: 1, 2, 3
- allen gaan zitten
Smeekgebed door diaken
afgesloten met:
Heer
ont-ferm U, Chris-tus ont-ferm U, Heer, ont-ferm U o-ver ons!
2
Loflied uit Lied 719: 1, 2, 3, 4, 5
Verhaal
Samenzang uit Lied 166b: 1, 2, 3, 4
DE SCHRIFTEN
Gebed van de zondag
Schriftlezing uit Genesis 41: 1-36
Samenzang uit Lied 316: 1, 2, 3
Verkondiging
Orgelspel
Samenzang uit Lied 340b (Apostolische Geloofsbelijdenis)
MAALTIJD, GEBEDEN EN GAVEN
Voorbeden
acclamatie na ‘Zo bidden wij U tezamen’ - Lied 368j
Stil gebed - acclamatie - slotgebed
Inzameling van de gaven
Nodiging
Lied van toenadering uit Lied 385: 1, 2, 3, 4 (als allen op het koor staan)
3
Wij delen, wij delen gewoon het dagelijks brood.
Dit brood houdt ons in leven,
door God is het gegeven.
Wij delen, wij delen gewoon het dagelijks brood.
en denken aan Jezus, zijn lijden, zijn dood.
De tafel van samen, de tafel van het goed,
daar wordt de wijn geschonken
en mondjesmaat gedronken.
De tafel van samen, de tafel van het goed,
daar vinden wij vrede, in overvloed.
Wij vieren de maaltijd, wij vieren samen feest.
Hier durven wij te dromen
dat alles goed zal komen.
Wij vieren de maaltijd, wij vieren samen feest
in naam van de Vader, de Zoon en de Geest.
4
Tafelgebed
v:
De Eeuwige zal bij u zijn.
a:
God zal u bewaren.
v:
Verheft uw harten.
a:
Wij zijn met ons hart bij de Heer.
v:
Brengen wij dank aan God, de Eeuwige.
a:
Het past ons God te danken.
na ‘… U van ganser harte de lofzang toe te zingen’:
Samenzang uit Lied 413: 1, 2 (Sanctus)
Voortzetting tafelgebed
afgesloten met het 'gebed van de Heer' en vredewens aan elkaar
Gemeenschap van brood en wijn
Dankgebed
Samenzang uit Lied 823: 1, 4
Zegen
v:
De genade van onze Heer Jezus Christus,
de liefde van God
en de eenheid met de heilige Geest
zij met u allen.
a:
Amen, amen, amen.
5
Download