dienst van schrift en tafel - Protestantse Gemeente Honselersdijk

advertisement
Organist: Alexander Prins (?)
Begroeting door ouderling
Orde van de kerkdienst
op de vierde zondag na Pinksteren
Aanvangslied: Psalm 138: 1 en 4
(staande; men blijve zo mogelijk staan
tot na de Bemoediging en Groet !)
2 juli 2017
in de REGENBOOGKERK te Honselersdijk
Moment van inkeer en stil gebed
Bemoediging:
Voorganger: Met elkaar spreken wij uit dat
Onze hulp is in de naam van de Heer,
Allen:
die hemel en aarde gemaakt heeft,
(Apostolische) Groet:
v.:
Genade zij u en vrede van God, onze Vader,
en van Christus Jezus, onze Heer.
a.:
Amen
allen gaan weer zitten –
Gebed om ontferming (Kyrië)
Na het “…zo bidden wij U” van de voorganger antwoordt de
gemeente met:
Het puttertje (Fabricius)
Voorganger: ds. Adrie Sterrenburg uit Voorburg
Ouderling van dienst:
Lector:
1
Aankondiging collecte en mededelingen
Inzameling van de gaven
Slotlied (staande): Laat de woorden die we hoorden
Lied 422
Loflied (Gloria): Loof de Koning heel mijn wezen
Lied 103c: 1 en 3
Zending en Zegen, beantwoord met 3x gezongen ‘amen’
De kinderen gaan naar de kindernevendienst.
Gebed bij de opening van de heilige Schrift
Psalmlezing (door de lector): Psalm 84 : 1-8 (NBV)
Lied : Psalm 84: 2
Evangelielezing (door de predikant): Matteüs 10: 24-33
(NBV)
Schriftuitleg en verkondiging
Meditatief orgelspel
Lied: Zolang er mensen zijn op aarde
Lied 981: 1, 2 en 3
Dankgebed en voorbeden, uitmondend in stil gebed en het
‘Onze Vader’
Na het “…zo bidden wij zingend samen” van de voorganger
antwoordt de gemeente met:
2
Download