Orde van dienst

advertisement
Orde van dienst
voor de viering van de eredienst
in de Protestantse Gemeente Heemskerk
Morgensterkerk
20 september 2015
DIENST VAN DE VOORBEREIDING
Muziek bij binnenkomst
Welkom door de ouderling
(gemeente gaat staan)
Stilte
Bemoediging
o.
a.
o.
a.
Onze hulp is in de Naam van de Heer
DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
die trouw blijft tot in eeuwigheid
EN HET WERK VAN ZIJN HANDEN NIET LOSLAAT
AMEN
Lied: 274 vers 1,2 en 3
Groet
v.
a.
Genade zij u en vrede van God onze Vader
en van Jezus Christus, de Heer.
AMEN
(gemeente gaat zitten)
Gebed
Lied: 283 vers 1,2,3,4 en 5
DIENST VAN DE SCHRIFT
Het Licht bij het Woord
Moment met de kinderen
(de kinderen gaan naar de kindernevendienst)
Inleiding bij de lezingen
Schriftlezing: Genesis 4 vers 1-16
Lied: 828 vers 1,2 en 3
Overdenking
Lied 316 vers 1,2,3 en 4
DIENST VAN DE DANKBAARHEID
Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader
Mededelingen door de ouderling
(de kinderen komen terug)
Inzameling van de gaven
Slotlied (staande): 422 vers 1,2 en 3
Wegzending en zegen
Gemeente zingt:
Muziek
Download