orde van dienst voor zondag laetare, 22-3

advertisement
Protestantse Gemeente
Doetinchem
Gaanderen- Slangenburg
zondag 13 november 2016
kleur: groen
aanvangstijd: 10.00 uur
mmw. van Ensemble Ancora
2
Muziek: - Planxty Irwin
- Donna, Donna
arr. Hans Westerveld
arr. Hans Westerveld
Welkomstwoord en mededelingen (ouderling van dienst)
VOORBEREIDING
De kaarsen worden aangestoken
Stilte
Aanvangslied: lied 283 (staande)
Bemoediging en groet
v Onze hulp is de naam van de Heer,
a DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT.
v Zijn genade en vrede zij met u allen.
a AMEN.
De gemeente gaat zitten.
Inleiding
Kyriegebed:
Zo bidden wij: allen:
3
Zo bidden wij:
Glorialied: lied 713: 1, 2 en 5
SCHRIFT
Gebed
Zo bidden wij
Schriftlezing: Psalm 84 gelezen en gezongen
lezen: Psalm 84: 2-3 (Janny Kruiselbrink)
2
Hoe lieflijk is uw woning,
HEER van de hemelse machten.
3
Van verlangen smacht mijn ziel
naar de voorhoven van de heer.
4
Mijn hart en mijn lijf roepen
om de levende God.
zingen: Psalm 84: 2
lezen: Psalm 84: 6-12
6
Gelukkig wie bij u hun toevlucht zoeken,
met in hun hart de wegen naar u.
7
Trekken zij door een dal van dorheid,
het verandert voor hen in een oase;
rijke zegen daalt als regen neer.
8
Steeds krachtiger gaan zij voort
om in Sion voor God te verschijnen.
9
HEER, God van de hemelse machten, hoor mijn gebed,
luister naar mij, God van Jakob.
sela
10 God, ons schild, zie naar ons om,
sla goedgunstig het oog op uw gezalfde.
11 Beter één dag in uw voorhoven
dan duizend dagen daarbuiten,
beter op de drempel van Gods huis
dan wonen in de tenten der goddelozen.
zingen: Psalm 84: 6
Schriftlezing: Lukas 10: 38-42
38 Toen ze verder trokken ging hij een dorp in, waar hij gastvrij werd
ontvangen door een vrouw die Marta heette. 39 Haar zuster, Maria,
ging aan de voeten van de Heer zitten en luisterde naar zijn woorden.
40 Maar Marta werd helemaal in beslag genomen door de zorg voor
haar gasten. Ze ging naar Jezus toe en zei: ‘Heer, kan het u niet
schelen dat mijn zuster mij al het werk alleen laat doen? Zeg tegen
haar dat ze mij moet helpen.’ 41 De Heer zei tegen haar: ‘Marta, Marta,
je bent zo bezorgd en je maakt je veel te druk. 42 Er is maar één ding
noodzakelijk. Maria heeft het beste deel gekozen, en dat zal haar niet
worden ontnomen.’
Lied 974: 1, 2 en 5
Preek
5
Muziek: L’oiseau, Fugain/Kapla arr. Hans Westerveld
Lied 361: 1, 2, 3, 4 en 6
TOEWIJDING
Pastorale mededelingen
Gebeden:
Stil gebed
Onze Vader
Onze Vader die in de hemelen zijt, uw Naam worde geheiligd; uw
Koninkrijk kome,
uw Wil geschiede op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood;
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze, want van U is het Koninkrijk en de kracht
en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen
Collecten: 1.diaconie; 2. kerk; 3. wisselend (bij de uitgang)
Tijdens de collrecte speelt de muziekgroep:
Dantz en Galliarda, componist onbekend
Slotlied: lied 657: 1, 3 en 4 (de gemeente gaat staan)
Wegzending
Ga dan heen.
Wees barmhartig voor wie op uw weg komen
En weet u daarbij gedragen door de barmhartigheid van de Eeuwige
Zegen
De Heer zegene u en Hij behoede u.
De Heer doe zijn aangezicht over u lichten
en zij u genadig.
De Heer verheffe zijn aangezicht over u
en schenke u vrede.
a. AMEN, AMEN, AMEN
6
Muziek: Sarabande, Händel arr. Teun van de Steeg
Koffie, thee of limonade in de kring
Download