orde van dienst 26-02 Wijchen - pkn

advertisement
Protestantse Gemeente Wijchen, Leur en
Batenburg Onderdeel van de streekgemeente
Maas en Waal
ORDE VAN DIENST Wijchen
Achtste zondag na Epifanie
26 februari 2017
voorganger: mw. Marike Meek
organist: Carel de Vor
lector: Henny vd Valk
De Voorbereiding
Begroeting en mededelingen door de ambtsdrager
(waarna wij gaan staan)
Aansteken van de kaarsen.
Gebed van toenadering
Aanvangspsalm: 62: 1 en 5
Bemoediging
v. De HEER zal bij u zijn.
a. DE HEER ZAL U BEWAREN.
v.
a.
v.
a.
Onze hulp is in de naam van de Heer,
DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT.
Die trouw is tot in eeuwigheid
EN NIET LAAT VAREN HET WERK VAN ZIJN HANDEN. Amen.
(gemeente gaat zitten)
Gebed om ontferming
afsluiting:
Kyrië
Laten wij de Heer om ontferming
aanroepen voor de nood van de wereld en
Zijn naam prijzen, want Zijn
barmhartigheid kent geen einde.
Ontferm u over ons.
Zo bidden wij U allen tezamen:
Here God ontferm U, Christus ontferm U,
Here God ontferm U.
Glorialied: 864: 1, 3 en 5
De Schrift gesproken en gezongen
De kinderen
2
Wij geven Gods verhalen door:
en wie zich openstelt
ervaart misschien een beetje licht
door wat er wordt verteld.
Straks zoeken wij elkaar weer op
en elk heeft zijn verhaal.
Het licht verbind ons met elkaar:
het is voor allemaal.
Gebed van de zondag
1e Lezing Jesaja 49: 13-18
Juich, hemel! Jubel, aarde!
Bergen, breek uit in gejuich!
De HEER heeft zijn volk getroost,
hij heeft zich over de armen ontfermd.
13
Sions klachten door de HEER weerlegd
14
Sion zegt:
‘De HEER heeft mij verlaten,
mijn Heer is mij vergeten.’
15
Maar kan een vrouw haar zuigeling vergeten
of harteloos zijn tegen het kind dat zij droeg?
Zelfs al zou zij het vergeten,
ik vergeet jou nooit.
16
Ik heb je in mijn handpalm gegrift,
je muren staan mij steeds voor ogen.
17
Je kinderen haasten zich terug naar huis,
de vijand die je verwoestte en vernielde, trekt weg.
18
Open je ogen, kijk om je heen:
ze stromen in drommen naar je toe.
Zo waar ik leef – spreekt de HEER –,
je zult je met hen tooien,
hen dragen zoals een bruid haar sieraden.
Lied:
763
Evangelielezing
Mattheüs 6: 22-34
Het oog is de lamp van het lichaam. Dus als je oog helder is, zal
heel je lichaam verlicht zijn. 23 Maar als je oog troebel is, zal er in heel
je lichaam duisternis zijn. Als het licht in jezelf verduisterd is, hoe groot
is dan die duisternis!
24
Niemand kan twee heren dienen: hij zal de eerste haten en de
tweede liefhebben, of hij zal juist toegewijd zijn aan de ene en de
andere verachten. Jullie kunnen niet God dienen én de
22
3
mammon. 25 Daarom zeg ik jullie: maak je geen zorgen over jezelf en
over wat je zult eten of drinken, noch over je lichaam en over wat je
zult aantrekken. Is het leven niet meer dan voedsel en het lichaam niet
meer dan kleding? 26 Kijk naar de vogels in de lucht: ze zaaien niet en
oogsten niet en vullen geen voorraadschuren, het is jullie hemelse
Vader die ze voedt. Zijn jullie niet meer waard dan zij? 27 Wie van jullie
kan door zich zorgen te maken ook maar één el aan zijn levensduur
toevoegen? 28 En wat maken jullie je zorgen over kleding? Kijk eens
naar de lelies, kijk hoe ze groeien in het veld. Ze werken niet en weven
niet. 29 Ik zeg jullie: zelfs Salomo ging in al zijn luister niet gekleed als
een van hen. 30 Als God het groen dat vandaag nog op het veld staat en
morgen in de oven gegooid wordt al met zo veel zorg kleedt, met
hoeveel meer zorg zal hij jullie dan niet kleden, kleingelovigen?
31
Vraag je dus niet bezorgd af: “Wat zullen we eten?” of: “Wat zullen
we drinken?” of: “Waarmee zullen we ons kleden?” – 32 dat zijn
allemaal dingen die de heidenen najagen. Jullie hemelse Vader weet
wel dat jullie dat alles nodig hebben. 33 Zoek liever eerst het koninkrijk
van God en zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij
gegeven worden. 34 Maak je dus geen zorgen voor de dag van morgen,
want de dag van morgen zorgt wel voor zichzelf. Elke dag heeft genoeg
aan zijn eigen last.
Lied
979: 1, 2, 3, 4, 5 en 6
Uitleg en verkondiging
Lied
910: 1, 3 en 4
Gebeden en gaven
Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader
Inzameling van gaven
Slotlied
978: 1, 3 en 4 (wij staan)
Zending en zegen (beantwoord met gezongen:)
a: Amen, Amen, Amen.
4
Download