Zondagsviering 24 augustus 2014 2°zo. A jaar St.

advertisement
Zondagsviering
24 augustus 2014
2°zo. A jaar
St.- Martinus parochie Lovendegem
Liturgische werkgroep
Thema
”Wie zegt Gij dat Ik ben?”
Liederen door de verantwoordelijke van het zangkoor.
Symbolen en bloemen: door de verantwoordelijke.
Openingslied
Begroeting door de Priester
Vergevingsmoment: Kyriale blz.
Inleidend gebed
Heer luister naar ons en verhoor ons gebed. Wees ons genadig, want zonder
ophouden roepen wij tot U.
L
Als iemand ons in een enquête de vraag zou voorleggen wie Jezus voor ons is,
zouden wij niet veel verder komen dan: hij was een groot leraar, hij was
iemand die mensen genas, hij was een profeet.
Heer ontferm U.
L
Als we op die enquête moeten antwoorden, maken we ons er dan niet van af
met: "ik doe toch mijn plicht, ik probeer een goed mens te zijn"? Terwijl de
vraag toch is: wie is Hij voor jou, vandaag!
Christus ontferm U.
L
Omdat we Jezus niet echt toelaten in ons leven, omdat we Hem niet laten
worden wie Hij voor ons wil zijn, vandaag in ons concrete leven.
Heer ontferm U.
Afsluitend gebed
Heer, vergeef ons en geleid ons naar het echte, het eeuwige leven.
Amen.
21° zo. A jaar
Anne-Marie 1
Eer aan God…
Openingsgebed
God,
Vader van onze Heer Jezus Christus,
Gij hebt uw gemeenschap gegrondvest
op Petrus en de apostelen.
Wij vragen U:
bewaar in uw kerk het getuigenis
van de eerste christenmensen.
Blijf bij ons tot het einde van de tijden.
Dit vragen wij U voor vandaag en alle dagen
tot in eeuwigheid.
Amen.
Eerste lezing uit Jes. 22,19-23
Lied
Evangelie uit Mt. 16,13-20
Homilie
Geloofsbelijdenis
Voorbede
Inleidend gebed
Goede God, die ons de sleutel geeft om anderen gelukkig te maken, tot U
bidden wij:
L
Voor alle mensen die opgesloten zijn in zichzelf en niet gemakkelijk anderen
in hun leven toelaten. Dat ze iemand mogen ontmoeten
die hen vertrouwen geeft en een deur opent naar geluk.
Laten wij zingend bidden.
L
Voor mensen die openstaan voor anderen en gemakkelijk contact zoeken.
Dat hun ontvankelijke levenshouding en sleutel is die aanstekelijk werkt
voor anderen.
Laten wij zingend bidden.
21° zo. A jaar
Anne-Marie 2
L
Voor ons allen die hier bijeen zijn.
Dat we ons bewust zijn dat ieder van ons een sleutel heeft om andere
mensen
te helpen: dat wij die sleutel daar dan ook voor gebruiken.
Laten wij zingend bidden.
Nog aanvullende voorbede
Afsluitend gebed
Goede God, deze beden richten we tot U, omdat we weten dat U ze hoort.
Zegen onze beden en laat de gezegende beden neerdalen in ons hart, opdat wij
ze volbrengen. Dit vragen we in naam van Jezus, voor alle eeuwigheid.
Amen.
MEDEDELINGEN
Gebed over de gaven
God,
Gij die mensen bemint:
bouw ons op tot uw Kerk
in brood en beker,
in Jezus, uw gezalfde,
voor wie wij U dank zeggen
dit uur en alle dagen van ons leven.
Amen.
HET GROTE DANKGEBED
Onze Vader
Vredewens
Communie
Bezinningstekst na de Communie
In het evangelie van vandaag horen we
dat Jezus de sleutels van het koninkrijk aan Petrus geeft,
dus aan de Kerk, dus aan ieder van ons.
Over het algemeen geven mensen
hun sleutels niet graag aan iemand anders,
want die bieden immers toegang tot iets zeer kostbaars.
Als wij uitzonderlijk onze sleutels toch aan iemand geven
21° zo. A jaar
Anne-Marie 3
dan voelen wij dat wij hem
een stuk van onze persoonlijkheid toevertrouwen.
En dat is nu juist wat Jezus doet.
Zijn persoonlijkheid toevertrouwen aan Petrus,
dus aan de Kerk, dus aan ieder van ons.
Voortaan dragen wij de verantwoordelijkheid
om de kern van Jezus' persoonlijkheid, Zijn dienende liefde,
over heel de aarde uit te dragen,
om het koninkrijk van Zijn liefde verder op te bouwen.
Wat een vertrouwen!
Wat een verantwoordelijkheid!
Wat een opdracht!
God vertrouwt Zichzelf toe aan mensenhanden
en geeft ons volmacht om Zijn werk te volbrengen.
Communielied
Slotgebed
God,
Gij hebt U geheel aan ons gegeven
en ons gevoed
met het Lichaam en Bloed van uw Zoon.
Wij vragen U,
beweeg ons tot daden van liefde e
n laat ons met U U verbonden blijven.
Dat vragen wij u door Christus onze Heer.
Amen.
Zending en Zegen
Bronnen
- Laat uw woord ontkiemen in ons hart. Vieringen van woord en gebed – jaar
A, René Hornikx
- Missaal A jaar
- Dekenaat Oudenaarde
- Dekenaat Aalst
- Eigen tekst
21° zo. A jaar
Anne-Marie 4
Download