Klik hier voor de powerpointpresentatie

advertisement
HOUVAST IN DE EINDSTRIJD
Voorganger: ds. Piet Hulshof
Organist: Henk van der Bij
O.v.d.: Ruurd Abma
Beamer: Marina Visser
Lector: Rommie Haarsma
Koster: Jappie de Groot
Collecten: 1. Jeugd 2. Kerk
Welkom
Voorganger: ds. Piet Hulshof
Organist: Henk van der Bij
O.v.d.: Ruurd Abma
Beamer: Marina Visser
Lector: Rommie Haarsma
Koster: Jappie de Groot
Collecten: 1. Jeugd 2. Kerk
God heeft het
eerste woord
NLB 513: 1,2,3,4
God heeft het eerste woord.
Hij heeft in den beginne
het licht doen overwinnen,
Hij spreekt nog altijd voort.
God heeft het eerste woord.
Voor wij ter wereld kwamen,
riep Hij ons reeds bij name,
zijn roep wordt nog gehoord.
God heeft het laatste woord.
Wat Hij van oudsher zeide,
wordt aan het eind der tijden
in heel zijn rijk gehoord.
God staat aan het begin
en Hij komt aan het einde.
Zijn woord is van het zijnde
oorsprong en doel en zin.
Stilte en
begroeting
Psalm 93: 1,2,3,4
De Heer is koning
De Heer is koning, Hij regeert altijd,
omgord met macht, bekleed met majesteit.
Hij grondvest d’ aarde, houdt haar vast in stand.
Onwrikbaar staat het bouwwerk van zijn hand.
Uw troon staat van de aanvang af gesteld
op vaste pijlers in het oergeweld.
Rivieren slaan, rivieren slaan, o Heer,
het water stijgt, het water stijgt steeds meer.
Geweldiger dan water en dan wind
is in de hoogte God die overwint.
Geweldig is de Here die zijn voet
plant op de nek van deze watervloed.
Uw macht is groot, uw trouw zal nooit vergaan,
al wat Gij ooit beloofd hebt, blijft bestaan.
Tot sieraad is uw hoge heiligheid
en in die glans trotseert uw huis de tijd.
Gebed
Wij gaan voor even uit elkaar,
en delen nu het licht.
Dat licht vertelt ons iets van God,
op hem zijn wij gericht.
Wij geven Gods verhalen door:
en wie zich openstelt
ervaart misschien een beetje licht
door wat er wordt verteld.
Straks zoeken wij elkaar weer op
en elk heeft zijn verhaal.
Het licht verbindt ons met elkaar:
het is voor allemaal.
Openbaring 1
Hij is mij zo innig na,
de alfa en de omega
Lied 518: 6,7
Laat al het vrolijke geluid,
van stemmen, van viool en fluit,
te zijner ere klinken.
Hij staat voor altijd aan mijn zij.
Mijn schone liefste is van mij,
in Hem wil ik verzinken.
Laat ons
samen
spelen zingen,
dansen springen
voor de Here,
die de koning is der ere.
Hoe is Hij mij zo innig na,
de alfa en de omega,
mijn hart doet Hij ontbranden.
Hij zal mij tot zijn lof en prijs
opnemen in zijn paradijs,
dan klap ik in de handen.
Amen,
amen,
kom mij troosten
allerschoonste,
mijn begeren,
toef niet langer, kom o Here.
HOUVAST IN DE EINDSTRIJD
Jezus leeft en ik met Hem
Lied 641: 1,2,3
HOUVAST IN DE EINDSTRIJD
Jezus leeft en ik met Hem
Lied 641: 1,2,3
Jezus leeft en ik met Hem!
Dood, waar is uw schrik gebleven?
Hem behoor ik en zijn stem
roept ook mij straks tot het leven,
opdat ik zijn licht aanschouw, –
dit is al waar ik op bouw.
Jezus leeft! Hem is het rijk
over al wat is gegeven.
En ik zal, aan Hem gelijk,
eeuwig heersen, eeuwig leven.
God blijft zijn beloften trouw, –
dit is al waar ik op bouw.
Jezus leeft! Hem is de macht.
Niets kan mij van Jezus scheiden.
Hij zal, als de vorst der nacht
mij te na komt, voor mij strijden.
Drijft de vijand mij in ’t nauw, –
dit is al waar ik op bouw.
Geloofsbelijdenis
Jezus leeft! Nu is de dood
mij de toegang tot het leven.
Troost en kracht in stervensnood
zal de Levende mij geven,
als ik stil Hem toevertrouw:
‘Gij zijt al waar ik op bouw!’
Dankgebed en het Onze Vader
Collecten
Geprezen zij de Heer,
die eeuwig leeft
EL 125
Geprezen zij de Heer,
die eeuwig leeft.
Die vol ontferming ieder troost
en alle schuld vergeeft.
Die heel het aard gebeuren
vast in handen heeft.
Hem zij de glorie,
want Hij die overwon,
zal nooit verlaten wat Zijn hand begon.
Halleluja. Geprezen zij het Lam,
dat de schuld der wereld op zich nam.
Verdreven is de schaduw van de nacht.
En wie Hem aanvaarden wil wordt eens veilig
thuis gebracht.
Voor Hem geldt ook dit wonder:
alles is volbracht.
Hem zij de glorie,
want Hij die overwon,
zal nooit verlaten wat Zijn hand begon.
Halleluja. Geprezen zij het Lam,
dat de schuld der wereld op zich nam.
Hij doet ons dankbaar schouwen in het licht,
dat uitstraalt van het kruis,
dat eens voor ons werd opgericht.
En voor ons oog verrijst een heerlijk vergezicht.
Hem zij de glorie,
want Hij die overwon,
zal nooit verlaten wat Zijn hand begon.
Halleluja. Geprezen zij het Lam,
dat de schuld der wereld op zich nam.
Zegen
Amen, amen, amen!
Zingen wij nu samen.
Jezus Christus onze Heer,
amen, God, uw naam ter eer!
In noflike snein
tawinske en
oant sjen
Download