orde van dienst - Hervormde Gemeente Katwijk aan de Rijn

advertisement
ORDE VAN DIENST
GEZINSDIENST
Hervormde Ontmoetingskerk – Katwijk aan den Rijn
zondag 17 februari 2013 - aanvang: 10.00 uur
thema: ‘JEZUS VECHT VOOR HET GOEDE’
Voorganger: dhr. M. van der Linden - ouderling van dienst: dhr. D.W.
van der Plas
organist: dhr. W. Hagen
Afkondigingen – Peter Plug
Gezang 172: 1 en 4
1 Een mens te zijn op aarde
in deze wereldtijd,
is leven van genade
buiten de eeuwigheid,
is leven van de woorden
die opgeschreven staan
en net als Jezus worden
die 't ons heeft voorgedaan.
4 Een mens te zijn op aarde
in deze wereldtijd,
dat is de Geest aanvaarden
die naar het leven leidt;
de mensen niet verlaten,
Gods woord zijn toegedaan,
dat is op deze aarde
de duivel wederstaan.
Stil Gebed
Belofte & Groet
Psalm 66:1,3
1 Breek, aarde, uit in
jubelzangen,
Gods glorierijke naam ter eer.
Laat van alom Hem lof
ontvangen.
Geducht zijn uwe daden, Heer.
Uw tegenstanders, diep
gebogen,
aanvaarden veinzend uw beleid.
Heel d'aarde moet uw naam
verhogen,
psalmzingen uwe majesteit.
3 Doe onze God uw loflied horen,
gij volken, zingt alom op aard,
looft Hem door wie wij zijn
herboren,
die ons voor wanklen heeft
bewaard.
Gij toetst ons, Gij beproeft ons
leven,
zoals men erts tot zilver smelt.
Gij die ons, aan het vuur
ontheven,
gelouterd voor uw ogen stelt.
1
Tien Woorden - (gelezen door Kris)
God gaf ons de woorden van Zijn verbond:
Ik ben de Heere, de God-die-helpt en die jullie bevrijdt.
Jullie mogen geen andere Goden bedenken en dienen.
Je mag van Mij - jullie God - geen beeld maken om te vereren.
Je mag niet met Mij spotten. Daarom moet je ook niet vloeken.
Zes dagen werken is genoeg.
Op de zevende dag moet je rust nemen, dat deed Ik ook na de
schepping.
Je vader en moeder moet je in ere houden.
Je mag niet doden en dus ook niet levensgevaarlijk doen.
Je moet elkaar trouw blijven, als je trouwt.
Je mag niet stelen, maar je moet iets geven aan hen die gebrek lijden.
Je moet altijd eerlijk blijven.
Wees tevreden met wat je hebt, wees niet jaloers.
Opwekking 222: 1 en 3
Doorgrond mijn hart,
en ken mijn weg, o Heer.
Beproef m'en zie wat niet is tot
uw eer.
Is soms de weg,
die 'k ga niet goed voor mij?
Leid m'op de eeuw'ge weg, Heer,
maak mij vrij!
Zie Heer, hier ben 'k,
maak mij een vat voor U,
woon in mijn hart, vernieuw het,
doe het nu.
Verbreek mijn wil,
maak m'ook van hoogmoed vrij.
'k Wil in U blijven Heer, blijf Gij in
mij
Gebed
Bijbellezing : Lucas 4:1-13 (gelezen door Jesse & Paul)
1 Vervuld van de heilige Geest trok Jezus weg van de Jordaan, en geleid
door de Geest zwierf hij veertig dagen rond in de woestijn,
2 waar hij door de duivel op de proef werd gesteld. Al die tijd at hij niets,
en toen de veertig dagen verstreken waren, had hij grote honger.
3 De duivel zei tegen hem: ‘Als u de Zoon van God bent, beveel die
steen dan in een brood te veranderen.’
4 Maar Jezus antwoordde: ‘Er staat geschreven: ‘De mens leeft niet van
brood alleen, maar van elk woord dat komt van God’.
5 Toen bracht de duivel hem naar een hooggelegen plaats en liet hem
in een en hetzelfde ogenblik alle koninkrijken van de wereld zien.
6 De duivel zei tegen hem: ‘Ik geef u de macht over dat alles en ook de
roem die ermee gepaard gaat, want ik kan daarover beschikken en ik
geef het aan wie ik wil;
2
7 als u in aanbidding voor mij neervalt, zal dat allemaal van u zijn.’
8 Maar Jezus antwoordde: ‘Er staat geschreven: “Aanbid de Heer, uw
God, vereer alleen hem.”’
9 De duivel bracht Jezus naar Jeruzalem en zette hem op het hoogste
punt van de tempel, en hij zei tegen hem: ‘Als u de Zoon van God bent,
spring dan naar beneden.
10 Want er staat geschreven: “Zijn engelen zal hij opdracht geven om
over u te waken.”
11 En ook: “Op hun handen zullen zij u dragen, zodat u uw voet niet zult
stoten aan een steen.”’
12 Maar Jezus antwoordde: ‘Er is gezegd: “Stel de Heer, uw God, niet
op de proef.”’
13 Toen de duivel Jezus aan al deze beproevingen had onderworpen,
ging hij voor een tijd bij hem vandaan.
Kinderen van de kinderkerk zingen: In 't heetst van de strijd
Preek 1 : EERSTE AANVAL
Opwekking 40:2
Men kan niet leven van brood alleen,
Maar van ieder woord
Dat door de Heer gesproken wordt.
Hallelu, halleluja.
Halleluja, halleluja,
Halleluja, hallelu, halleluja
Preek 2 : TWEEDE AANVAL
Joh. de Heer 330 : 1 en 4
1 Leer mij Uw weg, o Heer,
leer mij Uw weg.
Schenk van Uw kracht mij meer,
leer mij Uw weg.
Houdt mij in evenwicht,
dat 'k voor Uw aangezicht
wandel in 't volle licht,
leer mij Uw weg.
2 Wat ook dit leven brengt,
Hij is nabij.
't Zij 't vreugd of droefheid
schenkt,
Hij is nabij.
Hoe sterk ook satans macht,
Jezus geeft licht en kracht,
ieder die Hem verwacht;
Hij is nabij.
3
Preek 3 : DERDE AANVAL
4
Gebeden
Collecten (Dani, Anic, Luuk en Matthijs helpen)
- Diaconie
- Kerkrentmeesterlijk beheer
Opwekking 124
1 Ik bouw op U, mijn Schild
en mijn Verlosser.
Niet eenzaam ga ik op de vijand aan.
Sterk in uw kracht,
gerust in uw bescherming.
Ik bouw op U en ga in uwe naam.
Sterk in uw kracht,
gerust in uw bescherming.
Ik bouw op U en ga in uwe naam.
2 Gelovend ga ik,
eigen zwakheid voelend.
En telkens meer
moet ik uw kracht verstaan.
Toch rijst in mij een lied
van overwinning.
Ik bouw op U en ga in uwe naam.
Toch rijst in mij een lied
van overwinning.
Ik bouw op U en ga in uwe naam.
3 Ik bouw op U, mijn Schild
en mijn Verlosser.
Gij voert de strijd,
de huld' is U gewijd.
In 't laatste uur
zal 'k zegevierend ingaan
in rust met U
die mij hebt voortgeleid.
In 't laatste uur
zal 'k zegevierend ingaan
in rust met U
die mij hebt voortgeleid.
5
Zegenbede
Zingen : Gezang 456:3
Amen, amen, amen!
Dat wij niet beschamen
Jezus Christus onze Heer,
amen, God, uw naam ter eer!
De deurcollecte is bestemd voor het kerkrentmeesterlijk beheer
6
Wilt u reageren op deze dienst? Mail naar
[email protected]
VOLGENDE GEZINSDIENST 7 APRIL 2013
Activiteiten deze week
Dinsdag 19 februari, vanaf 10.00 uur : Inloophuis
Woensdag 20 februari (20.00 uur) : Vrouwenkring Naomi
Vrijdag 22 februari (20.00 uur) : jongerengroep DINGES
Wanneer u meedoet met de maaltijd tijdens de themadag ‘KLEUR
BEKENNEN’?! kunt zich tot uiterlijk 24 februari aanmelden via
intekenlijsten in de hal (naast het buffet van de keuken). U/JIJ doet
toch ook mee?!
www.onmoetingskerkkatwijk.nl
7
 Spreuken 3:5 en 6
Vertrouw op de HEER met heel je hart,
steun niet op je eigen inzicht
Denk aan Hem bij alles wat je doet,
dan baant hij voor jou de weg
 Psalm 32:8
Ik geef inzicht en wijs de weg die je moet gaan.
Ik geef raad, op jou rust mijn oog.
8
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards