Ds. Robert van Hornsveld Ambtsdragers: Co Molenaar, Pietern

advertisement
Protestantse Gemeente Soest
Wilhelminakerk
23 april 2017
Voorganger:
Ambtsdragers:
Lector:
Organist:
Muziek:
Ds. Robert van Hornsveld
Co Molenaar, Pieternel Rodermond
Marieke Gersdorf
Jan Meurs
Pachelbel: uit "Magnificat primi toni"
enkele bewerkingen
OM TE BEGINNEN
WELKOM EN MEDEDELINGEN
MUZIEK
Trio van Johann Christoph Kellner
Allen gaan staan
GROET
Genade zij u en vrede van God onze Vader
En van Jezus Christus, onze Heer! Amen
BEMOEDIGING gezongen door de gemeente
Onze Hulp is in de naam van de Heer
Die hemel en aarde gemaakt heeft.
DREMPELGEBED
LIED
PSALM 98: 1 en 4
1. Zingt een nieuw lied voor God den Here,
want Hij bracht wonderen tot stand.
Wij zien Hem heerlijk triomferen
met opgeheven rechterhand.
Zingt voor den Heer, Hij openbaarde
bevrijdend heil en bindend recht
voor alle volkeren op aarde.
4. Laat alle zeeën, alle landen
Hem prijzen met een blij geluid.
Rivieren klappen in de handen,
de bergen jubelen het uit.
Hij komt, Hij komt de aarde richten,
Hij komt, o volken weest verblijd,
Hij komt zijn koninkrijk hier stichten,
zijn heil en zijn gerechtigheid.
Allen gaan zitten
GEBED OM ONTFERMING MET LIED 463: 1, 2, 3, 6, 7, 8
1. Licht in onze ogen,
2. Als der mensen trooster
redder uit de nacht,
roepen wij U aan:
geldt uw mededogen,
noem de namelozen
nog wie U verwacht?
met een nieuwe naam!
3. Herder, wil behoeden,
wie in ’t duister valt.
Keer hun lot ten goede,
licht dat stralen zal!
6. Kyrie eleison,
dat Gij u erbarmt,
onze kille koude
met uw licht verwarmt!
7. Christe eleison,
nog is niet verstomd
ons verlangend roepen
dat Gij spoedig komt!
8. Kyrie eleison,
wees genadig, Heer!
Breng ons naar de morgen
wacht niet langer meer!
LOFZEGGING
LOFLIED
NLB 624
1. Christus, onze Heer, verrees,
halleluja!
Heil'ge dag na angst en vrees,
halleluja!
Die verhoogd werd aan het kruis,
halleluja,
bracht ons in Gods vrijheid thuis,
halleluja!
2. Prijs nu Christus in ons lied,
halleluja,
die in heerlijkheid gebiedt,
halleluja,
die aanvaardde kruis en graf,
halleluja,
dat Hij zondaars ’t leven gaf,
halleluja!
3. Maar zijn lijden en zijn strijd,
halleluja,
heeft verzoening ons bereid,
halleluja!
Nu is Hij der heem'len Heer,
halleluja!
Eng'len jub'len Hem ter eer,
halleluja!
KINDERMOMENT
Samen in het licht
1. De zon komt op en geeft ons licht,
zo brengt de hemel een bericht.
Want na het donker van de nacht
komt altijd weer een nieuwe dag.
2. Sta op en kijk je ogen uit,
voel zachte warmte op je huis.
God ziet waar jij je best voor doet
en wat verkeerd gaat, maakt Hij goed.
3. O God, wilt U ons helpen om
te stralen als de ochtendzon?
Dan schijnt het deze wereld in:
het morgenlicht van het begin.
OM TE HOREN
GEBED
Bij de opening van de Bijbel
LEZEN
Lucas 24: 13 – 35
LIED
Zingende Gezegend 152 (op de wijs
‘Ik heb U lief, o mijn beminde’, NLB 908)
Die in de kribbe lag is koning,
die aan het kruis hing is niet dood,
het graf is tijdelijke woning,
de aarde baart de vrucht der schoot;
de hemel rolt de steen opzij weent niet, weest blij, weest blij!
Er is geen huis dat Hem kan houden,
de rotssteen houdt het water niet!
Gij die dit wonder Gods aanschouwde,
drink hier de wijn die Christus biedt,
drink hier de drank die niemand doodt,
eet manna, levensbrood!
Die werd gekruisigd heerst als koning!
Hij neemt de dood zijn wapens af,
wijst ons het land van melk en honing de wind verwaait het kwaad als kaf.
Dan smaakt het leven altijd zoet:
vreugde in overvloed!
PREEK
LIED
Zingende Gezegend 155
(op de wijs van Psalm 118)
God dank! Laat iedereen het horen:
Christus is waarlijk opgestaan!
Wij gaan niet in de nacht verloren Pasen: de grote dag breekt aan!
Geen grafsteen houdt het zonlicht tegen,
een engel kondigt stralend aan:
Ziet waar zijn lichaam heeft gelegen,
waarlijk de Heer is opgestaan!
Wij hadden alle hoop verloren,
niemand van ons zag toekomst meer;
leeg was ons hart, als nooit tevoren
zo eenzaam, zonder onze Heer.
Hopeloos donker was ons leven,
een bange droom, een lange nacht;
waar was ons laatste licht gebleven:
Christus, die ons de toekomst bracht?
God dank! De hemel heeft gesproken:
Wie zoekt gij toch? Hij is hier niet!
Een nieuwe lente is ontloken,
vreugde begraaft het diepst verdriet.
God lof! De nacht is overwonnen,
het daglicht krijgt voorgoed ruim baan,
de toekomst is vandaag begonnen waarlijk, de Heer is opgestaan!
OM TE DOEN
GEBEDEN
Afgewisseld met zang:
Heer, onze Heer, wij bidden U verhoor ons
Stil Gebed en Onze Vader
COLLECTE
1e collecte Eigen doel
2e collecte Kerk
MUZIEK
Pachelbel: uit "Magnificat primi toni"
enkele bewerkingen
Allerkleinsten kunnen van de crèche worden gehaald
Allen gaan staan
SLOTLIED
NLB 637
1. O vlam van Pasen, steek ons aan,
de Heer is waarlijk opgestaan!
De Zoon, voor wie het duister zwicht,
de Zoon is als de zon, zo licht!
2. De Vader laat niet in het graf
zijn kind dat zoveel vreugde gaf,
Hij tilt het uit de kille grond –
het loopt als vuur de wereld rond.
3. De oude nacht voorgoed gedood,
de toekomst kleurt de morgen rood;
ziehier hoe God vergevend is
en hoe zijn liefde levend is.
4. Ziehier het licht van lange duur,
ziehier de Zoon, de zon, het vuur;
o vlam van Pasen, steek ons aan –
de Heer is waarlijk opgestaan!
ZEGEN
MUZIEK
door allen met een gezongen ‘AMEN’ beaamd.
W.T. Best: "My soul, praise the Lord"
(Wat vlied' of bezwijk', getrouw is
mijn God)
ACTIVITEITEN
DI
25
20:15 – Kerkpadkring t.h.v. de fam. Smid,
april 22:15
begeleider Leen Lievaart
WO 26
10:00 – Bijbelkring bij Tjitske van Wizum
april 11:30
WO 26
20:00 – Kennismaking met de liturgie van
april 21:45
Taizé
(o.l.v. Tjitske Hiemstra en ds. Wim
Kievit)
VR 28
21:00
J.O.C. in de Lekbak
april
ZO 30
10:00
Ds. Wim Kievit
april
Download