een christelijke kijk op het lichaam - Sint

advertisement
EEN CHRISTELIJKE KIJK OP HET LICHAAM
1 Wat zegt het
jodendom over het
lichaam?
•
•
Leviticus 19,1-2: De heer sprak tot Mozes: 2 ‘Zeg tegen heel de
gemeenschap van de Israëlieten: Wees heilig, want Ik, de heer uw
God, ben heilig.
Leviticus 19,28: U mag uw lichaam niet kerven voor een dode en
u niet laten tatoeëren. Ik ben de heer.
1 Wat zegt het
jodendom over het
lichaam?
•
Genesis 1,26a: En God zei: ‘Nu gaan Wij de mens maken, als
beeld van Ons, op Ons gelijkend.
1 Wat zegt het
jodendom over het
lichaam?.
•
Eerste brief van Paulus aan de Tessalonicensen 5,23-24:
De God van de vrede, moge Hij u heiligen, geheel en al;
moge u volkomen, naar geest, ziel en lichaam, ongerept
bewaard blijven tot de komst van onze Heer Jezus Christus.
Die u roept is getrouw: Hij zal zijn woord houden.
•
2 Wat zegt het
christendom over het
lichaam?.
•
•
Eerste brief van de Paulus
aan de christenen van
Korinte12,27: Welnu, u bent
het lichaam van Christus, en
ieder van u is van dit lichaam
een onderdeel.
Het grondplan van gotische
kerken is gebaseerd op het
lichaam van Christus.
2 Wat zegt het
christendom over het
lichaam?.
•
•
•
•
Jeroen Bosch:
kruisdraging, MSK Gent.
Links onder: Veronica met
het zweetdoek van
Christus.
Rechts boven met pater
kleed, Judas.
Haakneuzen en
Download