Liturgie 16 03 27 Pasen

advertisement
Liturgie Protestantse wijkgemeente Ambrosiuskerk
Pasen 2016
Voorganger: ds. Otto Grevink
Organist: Gerard Boersma
VOORAF
Samenzang: lied 601
Licht dat ons aanstoot in de morgen,
voortijdig licht waarin wij staan
koud, één voor één, en ongeborgen,
licht overdek mij, vuur mij aan.
Dat ik niet uitval, dat wij allen
zo zwaar en droevig als wij zijn
niet uit elkaars genade vallen
en doelloos en onvindbaar zijn.
Licht, van mijn stad de stedehouder,
aanhoudend licht dat overwint.
Vaderlijk licht, steevaste schouder,
draag mij, ik ben jouw kijkend kind.
Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen
of ergens al de wereld daagt
waar mensen waardig leven mogen
en elk zijn naam in vrede draagt.
Alles zal zwichten en verwaaien
wat op het licht niet is geijkt.
Taal zal alleen verwoesting zaaien
en van ons doen geen daad beklijft.
Veelstemmig licht, om aan te horen
zolang ons hart nog slagen geeft.
Liefste der mensen, eerstgeboren,
licht, laatste woord van Hem die leeft.
Samenzang: lied 630: 1,2,3,4
Sta op! Een morgen ongedacht,
Gods dag is aangebroken,
er is in één bewogen nacht
een nieuwe lent' ontloken.
Het leven brak door aarde en steen,
uit alle wond'ren om u heen
spreekt, dat God heeft gesproken.
Hij heeft gezegd: Gij mens, kom uit,
open uw dode oren;
kom uit het graf dat u omsluit,
kom uit en word geboren!
Toen heeft zich in het vroegste licht
de nieuwe Adam opgericht,
ons allen lang tevoren.
Al wat ten dode was gedoemd
mag nu de hoop herwinnen;
bloemen en vogels, – alles roemt
Hem als in den beginne.
Keerde de Heer der schepping weer,
dan is het tevergeefs niet meer
te bloeien en te minnen.
Sta op! – Hij gaat al voor ons uit,
de schoot van ’t graf ontkomen.
De morgen is vol nieuw geluid, –
werp af uw boze dromen.
Waar Hij, ons hoofd, is voorgegaan,
is voor het lichaam nu vrij baan
naar een bestaan volkomen.
Welkom
VOORBEREIDING
Meditatieve muziek
Uitdelen van het Licht
Intochtslied (staande): lied 216: 1,2,3
Dit is een morgen als ooit de eerste,
zingende vogels geven hem door.
Dank voor het zingen, dank voor de morgen,
beide ontspringen nieuw aan het woord.
Dauw op de aarde, zonlicht van boven,
vochtige gaarde, geurig als toen.
Dank voor gewassen, grassen en bomen,
al wie hier wandelt, ziet: het is goed.
Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen,
licht dat ooit speelde waar Eden lag.
Dank elke morgen Gods nieuwe schepping,
dank opgetogen Gods nieuwe dag.
Groet:
vg: De Heer zij met u,
g: ook met u zij de Heer.
Bemoediging:
vg:Onze hulp is in de naam van de Heer,
g: die hemel en aarde gemaakt heeft.
Drempelgebed:
vg: O God, keer U om naar ons toe
g: en doe ons weer leven met hart en ziel.
vg: Laat ons, o Heer, uw liefde zien
g: en geef ons uw heil.
vg: O Heer! – hoor ons gebed
g: en laat ons roepen tot u komen.
(hierna gaat de gemeente zitten)
Samenzang: Lied van de maand: Weet je dat de lente komt? - filmpje met muziek
Kyriëgebed
eenmalig aan het eind van het gebed afgesloten met acclamatie na ‘zo bidden wij u allen
tezamen’:
Glorialied (staande): lied 632: 1,2,3
Dit is de dag die de Heer heeft
gemaakt en gegeven.
Laat ons Hem loven en danken,
verheugd dat wij leven.
Diep in de nacht
heeft Hij verlossing gebracht,
heeft Hij ons licht aangeheven.
Waren wij dood door de zonde,
verminkt en verloren,
doven van harte,
verhard om zijn woord niet te horen,
Hij is zo groot,
Hij overmande de dood.
Wij zijn in Jezus herboren.
Nu zend uw Geest, als een vuur,
als een stem in ons midden.
Dat wij van harte
elkander verstaan en beminnen
en zo voortaan
eren uw heilige naam
en U in waarheid aanbidden.
DE SCHRIFTEN
Gebed van de zondag
Kinderen komen naar voren voor een gesprek bij het project) en nemen de kaars mee naar de
kindernevendienst.
Projectlied: lied 854 (met filmpje lied van de maand)
Lezing Nieuwe Testament: Lucas 24: 1-12
Samenzang: lied 624: 1,3
Christus, onze Heer, verrees,
halleluja!
Heil'ge dag na angst en vrees,
halleluja!
Die verhoogd werd aan het kruis,
halleluja,
bracht ons in Gods vrijheid thuis,
halleluja!
Maar zijn lijden en zijn strijd,
halleluja,
heeft verzoening ons bereid,
halleluja!
Nu is Hij der heem'len Heer,
halleluja!
Eng'len jub'len Hem ter eer,
halleluja!
Overweging
Meditatieve muziek
Samenzang: lied 1005: 1,2,5
Zoekend naar licht hier in het duister,
zoeken wij U, waarheid en kracht.
Maak ons uw volk, heilig, vol luister,
schijn in de donkere nacht.
Christus, ons licht,
schijn door ons heen, schijn door het duister.
Christus, ons licht,
schijn ook vandaag, hier in uw huis.
Zoekend naar rust zijn wij vol zorgen
zoekend naar hoop, troost in uw woord.
Spreek door ons heen tot de verdrukten,
zo wordt uw stem gehoord.
Christus, ons licht,
schijn door ons heen, schijn door het duister.
Christus, ons licht,
schijn ook vandaag, hier in uw huis.
Met zoveel gaven aan ons gegeven,
voor zoveel leed, zoveel gemis.
Maak ons uw dienaars, leer ons te delen,
totdat uw rijk hier is.
Christus, ons licht,
schijn door ons heen, schijn door het duister.
Christus, ons licht,
schijn ook vandaag, hier in uw huis.
De kinderen komen terug uit hun nevendienst en nemen het voorbedenboek mee.
GAVEN EN GEBEDEN
Filmpje gemeenteavond
Collecten
Gebeden
Dankgebed over de gaven
Voorbeden en stil gebed, telkens na ‘zo bidden wij u allen tezamen’ afgesloten met:
Onze Vader
Slotlied (staande): U zij de glorie
1. U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, nu en immermeer.
Uit een blinkend stromen daalde d'engel af,
heeft de steen genomen van 't verwonnen graf.
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, nu en immermeer.
2. Zie Hem verschijnen, Jezus, onze Heer,
Hij brengt al de zijnen in zijn armen weer.
Weest dan volk des Heren, blijd' en welgezind
en zegt telkenkere: "Christus overwint."
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, nu en immermeer.
3. Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft,
die mij heeft genezen, die mij vrede geeft?
In zijn godd'lijk wezen is mijn glorie groot:
niets heb ik te vrezen in leven en in dood.
U zij de glorie, opgestane Heer!
U zij de victorie, nu en immermeer.
Wegzending en zegen (3x gezongen amen)
Download