Liturgie voor de kerkdienst op Eerste Pinksterdag, 4 juni 2017, in de

advertisement
Liturgie voor de kerkdienst op Eerste Pinksterdag, 4 juni 2017, in de
Goede Herderkerk te Epe. Aanvang 10.00 uur. In deze dienst zal
mevrouw J. Hoeksema-Sintniklaas belijdenis afleggen van het christelijk
geloof en gedoopt worden..
VOORGANGER: Ds. B. Lampen
OUDERLING: Maartje van Ark
ORGANIST: Marijn de Jong
MUZIKALE MEDEWERKING: Anne Zweers
*******************************************************************************
Voor de dienst zingen we: - Lied 675 : 1 en 2
Geest van hierboven, leer ons geloven,
hopen, liefhebben door uw kracht!
Hemelse vrede, deel U nu mede
aan een wereld die U verwacht!
Wij mogen zingen van grote dingen,
als wij ontvangen al ons verlangen,
met Christus opgestaan. Halleluja!
Eeuwigheidsleven zal Hij ons geven,
als wij herboren Hem toebehoren,
die ons is voorgegaan. Halleluja!
Wat kan ons schaden, wat van U scheiden,
liefde die ons hebt liefgehad?
Niets is ten kwade, wat wij ook lijden,
Gij houdt ons bij de hand gevat.
Gij hebt de zege voor ons verkregen,
Gij zult op aarde de macht aanvaarden
en onze koning zijn. Halleluja!
Gij, onze Here, doet triomferen
die naar U heten en in U weten,
dat wij Gods kinderen zijn. Halleluja!
- Psalm 63 : 1
Mijn God, Gij zijt mijn toeverlaat,
naar U Heer,strekt zich mijn verlangen.
Mijn hart wil niets dan U ontvangen,
die leven zijt en leven laat.
O Heer, mijn ziel en zinnen smachten
en dorsten naar U in een land,
waarop de zon verzengend brandt, schenk Gij mijn leven nieuwe krachten.
Welkomstwoord, mededelingen en stil gebed
Intochtslied: Psalm 87 : 1, 2, 3, 4 (staande)
Op Sions berg sticht God zijn hei͜lige stede.
Zij heeft zijn hart, Hij houdt er open hof.
O Godsstad, vrolijk zingen wij uw lof:
door uwe poort zal ieder binnentreden.
Rahab en Babel zullen u behoren.
Ja volk na volk buigt eenmaal voor Hem neer
en ieder land erkent Hem als de Heer.
O moederstad, uit u is elk geboren!
God zal hen zelf bevestigen en schragen
en op zijn rol, waar Hij de volken schrijft,
hen tellen, als in Israël ingelijfd,
en doen de naam van Sions kinderen dragen.
Zij zullen saam, de groten met de kleinen,
dansend de harpen en cimbalen slaan,
en onder fluitspel in het ronde gaan,
zingend: ‘In u zijn al onze fonteinen’.
Votum en Groet
Samenzang: Lied 678 : 1, 3, 4
Vrees niet, gij land, verheug u en wees blijde
en dieren, wees gerust in bos en weide.
Jong gras ontkiemt, de wildernis wordt groen
in dit seizoen.
De regen zal, de vroege en de spade,
u teken zijn van goedheid en genade.
De beken zwellen en de vijvers zijn
weer koel en rein.
Daarna doet God de hoge hemel open
en antwoordt op uw bidden en uw hopen.
Hij giet zijn eigen Geest in overvloed
op vlees en bloed.
2
Gebed om de opening van Gods Woord en de verlichting met de
Heilige Geest
We zingen met de kinderen: Lied 683 :1, 2, 3, 4 (NLB)
‘t is feest vandaag , ‘t is pinksterfeest,
wij staan in vuur en vlam,
want Hij, die bij ons is geweest,
werkt verder aan zijn plan.
Wij weten het nu zonneklaar;
al ging Hij van ons heen,
wat Hij beloofd heeft, maakt Hij waar;
wij zijn niet meer alleen.
Wij gaan op weg, de wereld rond,
er is geen houden aan.
De woorden gaan van mond tot mond,
voor ieder te verstaan.
De wonderen zijn om ons heen
ze waaien op de wind.
‘t Is feest vandaag, voor iedereen:
een nieuwe tijd begint!
Schriftlezing:- Handelingen 2 : 1-13 (NBV)
De komst van de heilige Geest
Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar.
Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige
windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde. Er
verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen
verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten, en allen werden
vervuld van de heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in
vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven.
In Jeruzalem woonden destijds vrome Joden, die afkomstig waren uit
ieder volk op aarde. Toen het geluid weerklonk, dromden ze samen
en ze raakten geheel in verwarring omdat ieder de apostelen en de
andere leerlingen in zijn eigen taal hoorde spreken. Ze waren buiten
zichzelf van verbazing en zeiden: ‘Het zijn toch allemaal Galileeërs
die daar spreken? Hoe kan het dan dat wij hen allemaal in onze
eigen moedertaal horen? Parten, Meden en Elamieten, inwoners
van Mesopotamië, Judea en Kappadocië, mensen uit Pontus en
3
Asia, Frygië en Pamfylië, Egypte en de omgeving van Cyrene in
Libië, en ook Joden uit Rome die zich hier gevestigd hebben, Joden
en proselieten, mensen uit Kreta en Arabië – wij allen horen hen in
onze eigen taal spreken over Gods grote daden.’ Verbijsterd en
geheel van hun stuk gebracht vroegen ze aan elkaar: ‘Wat heeft dit
toch te betekenen?’ Maar sommigen zeiden spottend: ‘Ze zullen wel
dronken zijn.’
- Johannes 7 : 37 – 38 (NBV)
Op de laatste dag, het hoogtepunt van het feest, stond Jezus in de
tempel, en hij riep: ‘Laat wie dorst heeft bij mij komen en drinken!
Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij
gelooft,” zo zegt de Schrift.’
Samenzang: Lied 150 : 1, 2, 3 (Evangelische Liedb.)
Ruis, o Godsstroom der genade
in gemeent’en huis en hart!
Laat in U gezond zich baden,
wat gebogen gaat door smart!
Stroom, o heil’ge Geest terneder
op het uitgedroogde land;
en de bloemen bloeien weder,
haast verwelkt door zonnebrand.
Laat het uit Gods hemel stromen
in de kerken overal!
Van uw nederdaling dromen
moede harten zonder tal.
Nieuwe liefde, nieuwe zangen,
kracht , die zielen opwaarts tilt,
brengt uw ruisen, die ’t verlangen
als een heilig lied doortrilt.
Komt, gij dorstigen, hier drinken
uit die milde heilsfontein!
Laat uw ziel in ’t stof niet zinken,
maar in haar gereinigd zijn.
Laat U door haar golven dragen
tot waar liefde nooit verkoelt,
waar de kust der aardse dagen
door Gods vreugde wordt omspoeld.
4
Refrein:
Verkondiging
Samenzang: Lied 686 : 1 en 3 (Hemelhoog)
Leid mij, Heer, o machtig Heiland
door dit leven aan uw hand.
Ik ben zwak, maar Gij zijt machtig.
Wees mijn Gids in ’t barre land.
Gij mijn sterkte, Gij mijn leider,
vul mij met uw Geest steeds meer.
Vul mij met uw Geest steeds meer.
Laat door mij uw levend water
vloeien als een klare stroom.
O, Heer Jezus, ’t wordt steeds later
dat uw Geest over allen koom’.
Machtig Heiland, mijn Verlosser,
kom, Heer Jezus, in uw kracht.
Kom, Heer Jezus, in uw kracht.
Kom Jezus, kom, vul dit land met Uw heerlijkheid,
Kom Heilge Geest, stort op ons Uw vuur.
Zend Uw rivier, laat Uw heil de aard’ vervullen,
Spreek, Heer, Uw woord- dat het licht overwint!
Heer, ‘k wil komen in Uw nabijheid,
uit de schaduwen in Uw heerlijkheid.
Door Uw bloed mag ik U toebehoren,
leer mij, toets mij, Uw stem wil ik horen,
Schijn in mij, schijn door mij.
Refrein:
Staan wij oog in oog met U, Heer,
daalt Uw stralende licht op ons neer.
Zichtbaar, tastbaar, wordt U in ons leven,
U volmaakt wie volkomen zich geven.
Schijn in mij, schijn door mij.
Refrein:
Zegen
Belijdenis en bediening Heilige Doop Jantje Hoeksema-Sintniklaas
Samenzang: Lied 363
Dat ‘s Heren zegen op u daal’,
zijn gunst uit Sion u bestraal’,
Hij schiep ‘t heelal, zijn naam ter eer
looft, looft dan aller heren Heer!
*****
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Slotlied: Lied 679 : 1, 2, 3 (Hemelhoog)
Heer, Uw licht en uw liefde schijnen,
waar U bent zal de nacht verdwijnen
Jezus licht van de wereld, vernieuw ons.
Levend woord, ja Uw waarheid bevrijdt ons.
Schijn in mij, schijn door mij.
5
6
Download