Programma Pinksteren -2

advertisement
Programma Pinksterfeest
Welkomstwoord
Zingen: Psalm 146:1
Prijs den Heer met blijde galmen;
Gij, mijn ziel, hebt rijke stof;
‘k Zal, zo lang ik leef, mijn psalmen,
Vrolijk wijden aan Zijn lof;
‘k zal, zo lang ik ’t licht geniet,
Hem verhogen in mijn leid.
Gebed
Vertelling
Zingen: Psalm 119: 3 en 86 (collecte tijdens laatste
vers)
Och, schonkt Gij mij de hulp van Uwen Geest!
Mocht Die mij op mijn paân ten leidsman strekken!
‘k Hield dan Uw wet, dan leefd’ ik onbevreesd;
Dan zou geen schaamt’ mijn
aangezicht bedekken,
Wanneer ik steeds opmerkend waar’
geweest,
Hoe Uw geboôn mij tot Uw liefde
wekken!
Dan vloeit mijn mond steeds over van Uw eer,
Gelijk een bron zich uitstort op de velden;
Wanneer ik door Uw Geest Uw
wetten leer,
dan zal mijn tong Uw
redenen vermelden;
Want Uw geboôn zijn
waarlijk recht , o Heer;
Gij zult de vlijt van die U
zoekt, vergelden.
Appèlwoord: “Bijbels naar voormalige Sovjet
Unie” en aansluitend collecte.
Zingen: “Jezus ga ons voor op het
levensspoor........”
Jezus ga ons voor op het levensspoor;
doe ons als getrouwe leden, volgen U op al Uw
schreden;
Voer ons aan Uw hand, tot in ’t Vaderland.
Zou ’t ons bang vergaan, leer ons vast te staan;
doe ons in de bangste dagen, nimmer over moeite
klagen;
Want door smarten heen, vinden w’ U alleen.
Richt ons leven lang, Jezus onze
gang;
voert Gij ons op ruwe wegen, geef ook daar Uw hulp
en zegen;
en aan ’t eind der baan, laat ons binnen gaan.
Profetie uit het Oude Testament over de
uitstorting van de Heilige Geest. Joël 2:28+29
“En daarna zal het geschieden, dat Ik Mijn Geest
zal uitgieten over alle vlees, en uw zonen en uw
dochteren zullen profeteren; uw ouden zullen
dromen dromen, uw jongelingen zullen
gezichten zien;
Ja, ook over de dienstknechten , en over de
dienstmaagden, zal Ik in die dagen Mijn Geest
uitgieten”.
Zingen: “De Heer’ is mijn Herder.....”
De Heer’ is mijn Herder! ‘k Heb al wat mij lust;
Hij zal mij geleiden, naar grazige weiden.
Hij voert mij al zachtkens aan waat’ren der rust.
De Heer’ is mijn Herder! Hij waakt voor mijn ziel,
Hij brengt mij op wegen,
van goedheid en zegen,
Hij schraagt m’ als ik wankel, Hij draagt m’ als ik viel.
De Heer’ is mijn Herder! In ’t hart
der woestijn
verkwikken en laven Zijn
Hemelse gaven;
Hij wil Mij versterken, met brood en met
wijn.
De Heer’ is mijn Herder! Hem blijf ik
gewijd!
‘k zal immer verkeren in ’t Huis mijnes
Heeren;
zo kroont met haar zegen, Zijn liefde m’
altijd.
Zingen: ”Samen in de naam van Jezus..........”
Samen in de naam van Jezus, heffen wij een
loflied aan,
want de Geest spreekt alle talen en doet ons
elkaar verstaan.
Samen bidden, samen zoeken, naar het plan
van onze Heer’.
samen zingen en getuigen, samenleven tot zijn
eer.
Heel de wereld moet het weten, dat God niet
veranderd is.
Dat Zijn liefde als een lichtstraal, doordringt in de
duisternis.
’t Werk van God is niet te keren omdat Hij erover
waakt.
En de Geest doorbreekt de grenzen, die door
mensen zijn gemaakt.
Loof de Heer’, de weg is
open, naar de Vader, naar
elkaar.
Jezus Christus, Triomfator, mijn
verlosser, Middelaar.
Vader, met geheven handen, breng ik
U mijn dank en eer.
’t Is de Geest die mij doet zeggen:
Jezus Christus is de Heer’!
6
En weet gij nog, de Man
van God,
die werd aan ’t kruis gehecht.......
hoe Hij door allen werd bespot?
Ook dat was reeds voorzegd.
7
Hij is herrezen uit het graf,
God heeft Hem opgewekt!
Wat David reeds te kennen gaf,
door Geest’lijk licht ontdekt.
8
Hij dan, verhoogd door ‘s Vaders Hand,
zal heersen op Zijn troon........
Maak het bekend in ’t ganse land
en breng Hem eerbetoon!
9
Wie zal ons redden, wat te
doen?
Bekeert u, wordt gedoopt!
Drieduizend mensen deden toen,
wat biddend werd gehoopt.
Gedicht door 10
kinderen:
1.
De lucht is vol van groot gedruis,
gedreven door de wind.
’t Geluid vervult het hele huis.....
het Pinksterfeest begint!
10
De vreze Gods legde beslag,
zij leefden van genade.......
God zegende hen elke dag,
en sloeg hen gunstig gade!
Zingen: Avondzang : 7
2.
Verdeelde togen als van vuur
- vuur van de Heil’ge Geest
is neergedaald dit heilig uurzijn op hun hoofd geweest.
3.
O Vader dat Uw liefd’ ons blijk’;
O Zoon maak ons Uw beeld gelijk;
O Geest, zend Uwen troost ons neer;
Drie-enig God, U zij al d’ eer!
Dankgebed
Zij spreken elk een vreemde taal
gedreven door de Geest.
En toch verstaan wij ’t allemaal,
wat is dit toch voor feest?
4.
Misschien zijn zij vol zoete wijn,
maar wacht, daar spreekt er één:
“U denkt wel dat wij dronken zijn,
maar dronken is er géén!”
5
Dit is wat Joël profeteert,
vervulling van het woord
Hij zag reeds, door de Geest geleerd,
wat u nu ziet en hoort!
Afsluiting
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

Create flashcards