4-6-2017 pinkstermorgen en bel

advertisement
Liturgie 4 juni 2017 –Pinksteren&belijdenis
Vader met geheven handen
Breng ik u mijn dank en eer
Het is uw Geest die mij doet zeggen
Jezus Christus is de Heer
Opwekking 167:1,2
1
Samen in de naam van Jezus
Heffen wij een loflied aan
Want de geest spreekt alle talen
En doet ons elkaar verstaan
Samen bidden, samen zoeken
Naar het plan van onze heer
Samen zingen en getuigen
Samen leven tot zijn eer
Votum en groet
Joh de Heer 478:1,2
1
Eén naam is onze hope,
één grond heeft Christus' Kerk,
zij rust in e2ne dope,
en is zijn scheppingswerk.
Om haar als bruid te werven,
kwam Hij ten hemel af.
Hij was 't, die door zijn sterven
aan haar het leven gaf.
2
Heel de wereld moet het weten
Dat God niet veranderd is
En zijn liefde als een lichtstraal
Doordringt in de duisternis
De weg van god is niet te keren
Omdat hij er over waakt
En de geest verbreekt de grenzen
Die door mensen zijn gemaakt
2
Vergaard uit alle streken
in heel de wereld een,
werd dit haar zalig teken,
dat allen is gemeen.
Eén bede vouwt de handen,
één zegen breekt het brood,
één vuurbaak staat te branden
in 't duister van de dood.
Welkom en mededelingen
Opwekking 167:3
3
Prijs de Heer De weg is open
Naar de Vader naar elkaar
Jezus Christus, triomfator, mijn verlosser, middelaar
Vader met geheven handen
Breng ik u mijn dank en eer
Het is uw Geest die mij doet zeggen
Jezus Christus is de Heer
Geloofsbelijdenis van Mirte Alberts
Formulier met vragen
Zegenbede en Belijdenis-tekst
Opwekking 124:1,2 (staande)
1
I1
'k bouw op U
mijn schild en mijn verlosser
niet eenzaam ga ik op de vijand aan
(sterk in uw kracht gerust in uw bescherming
ik bouw op U en ga in uwe naam -2x-
Verkondiging: ‘Jezus is met ons op de wijze van de Geest’.
LiedbvK 78: 1,4
1
Laat me in U blijven, groeien, bloeien,
o Heiland die de wijnstok zijt!
Uw kracht moet in mij overvloeien,
of 'k ben een wis verderf gewijd.
Doorstroom, beziel en zegen mij,
opdat ik waarlijk vruchtbaar zij!
2
Gelovend ga ik, eigen zwakheid voelend
en telkens meer moet ik uw kracht verstaan
(toch rijst in mij een lied van overwinning
ik bouw op U en ga in uwe naam -2x-
4
Dan blijft mijn ziel voor U gewonnen,
dan wint mijn ziel door U in kracht!
Het werk in need'righeid begonnen,
wordt dan in heerlijkheid volbracht!
Wat in de winds'len sliep, ontbot,
en komt in 't licht en rijpt voor God.
Kinderen naar de KND
NT-oproep om de Here te dienen: Efeze 5:1-9
Gebed
Schriftlezingen: Johannes 14:16-20 en
Handelingen 2:36-47
Collecte
Kinderen terug van KND, kindermoment
Kinderlied: Machtig God, sterke rots – Opwekking 277
(orgel)
Machtig God, sterke Rots, U alleen bent waardig.
Aard en hemel prijzen U, glorie voor Uw naam.
Lam van God hoogste Heer, Heilig en rechtvaardig.
Stralend licht Morgenster, niemand is als U.
Ps 143:8,9 Nb
8
Laat 's morgens uw genade dagen,
voor ogen die het donker zagen.
Ik bouw op U en anders geen.
Wijs mij de weg van uw behagen,
mijn ziel wacht het van U alleen.
9
Gij zijt mijn God, sta mij ter zijde,
mijn toevlucht als zij mij bestrijden.
Leer mij uw wil, reik mij uw hand.
Uw goede Geest zij mijn geleide;
voer mij in een geëffend land.
Prijs
Prijs
Prijs
Prijs
2
de Vader, prijs de Zoon.
de Geest die in ons woont.
de Koning der eeuwigheid.
hen tot in eeuwigheid.
Machtig God, sterke Rots, U alleen bent waardig.
Aard en hemel prijzen U, glorie voor Uw naam.
Lam van God hoogste Heer, Heilig en rechtvaardig.
Stralend licht Morgenster, niemand is als U.
Prijs
Prijs
Prijs
Prijs
de Vader, prijs de Zoon.
de Geest die in ons woont.
de Koning der eeuwigheid.
hen tot in eeuwigheid.
Gebeden
Ps 150:1,2 Nb
1
Looft God, looft Hem overal.
Looft de Koning van 't heelal
om zijn wonderbare macht,
om de heerlijkheid en kracht
van zijn naam en eeuwig wezen.
Looft de daden, groot en goed,
die Hij triomferend doet.
Hem zij eer, Hij zij geprezen.
2
Hef, bazuin, uw gouden stem,
harp en fluit, verheerlijkt Hem!
Cither, cimbel, tamboerijn,
laat uw maat de maatslag zijn
van Gods ongemeten wezen,
opdat zinge al wat leeft,
juiche al wat adem heeft
tot Gods eer. Hij zij geprezen.
Zegen
3
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards