Liturgie 2de pinksterdag 25 mei 2015

advertisement
oecumenische viering Biddinghuizen
Tweede Pinksterdag 25 mei 2015
thema: DE GEEST WAAIT WAAR HIJ WIL……
voorgangers: ds. Hanja van Essen en Dorothée van Leer
aanvang: 9.30 uur
Openingsritueel door de beide voorgangers
Woord van welkom ( Cor)
Openingslied NL 360: Kom Schepper Geest
Gebed om ontferming met gezongen Kyrie eleison
lezing uit Genesis 1, vrs1 en Genesis,vrs 24b t/m 7
In den beginne schiep God de hemel en de aarde. De aarde nu was
woest en ledig, en duisternis lag op de vloed en Gods Geest zweefde
boven de wateren.
Ten tijde dat God de aarde en de hemel maakte, was nog geen
veldgewas op de aarde en er was nog geen enkel plantje ontsproten,
want God had het nog niet op de aarde doen regenen en er was nog
gen mens om de aarde te bewerken. Maar een damp steeg op en
bevochtigde de gehele aardbodem.
Toen formeerde God de mens van het stof van de aardbodem en blies
hem de levensadem in de neus. En zo werd de mens een levend wezen
Lofzang NL 117d: Laudate omnes gentes (Taizé)
Lezing: Handelingen 2, 1-13
Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar.
Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige
windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde. Er
verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen
verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten, en allen werden
vervuld van de heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in
vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven.
In Jeruzalem woonden destijds vrome Joden, die afkomstig waren
uit ieder volk op aarde. Toen het geluid weerklonk, dromden ze samen
en ze raakten geheel in verwarring omdat ieder de apostelen en de
andere leerlingen in zijn eigen taal hoorde spreken.
Ze waren buiten zichzelf van verbazing en zeiden: ‘Het zijn toch
allemaal Galileeërs die daar spreken? Hoe kan het dan dat wij hen
allemaal in onze eigen moedertaal horen?
Parten, Meden en Elamieten, inwoners van Mesopotamië, Judea en
Kappadocië, mensen uit Pontus en Asia, Frygië en Pamfylië, Egypte en
de omgeving van Cyrene in Libië, en ook Joden uit Rome die zich hier
gevestigd hebben, Joden en proselieten, mensen uit Kreta en Arabië
– wij allen horen hen in onze eigen taal spreken over Gods grote
daden.’ Verbijsterd en geheel van hun stuk gebracht vroegen ze aan
elkaar: ‘Wat heeft dit toch te betekenen?’ Maar sommigen zeiden
spottend: ‘Ze zullen wel dronken zijn.’
LiedNL 686: De Geest des Heren heeft een nieuw begin gemaakt
Overweging
Pinksterwensen in zeven talen
Lied: NL 689 Wat altijd is geweest
Pastorale mededelingen en misintenties
Lied: Laat onze woorden stijgen..
Voorbeden
met acclamatie: Kom adem ons open
Ontsteken wierookstokjes
Collectes voor de oecumenische. activiteiten in Biddinghuizen en voor
Amnesty International
Tafeldienst in de kring
Vrede groet
Zingen geloofsbelijdenis
Ik geloof in God, de Vader,
groot in wijsheid, groot in macht,
die de hemel en de aarde
door zijn Woord heeft voortgebracht.
Die de mens als kroon der schepping
naar zijn beeld geschapen heeft
en nog in zijn grote liefde
alles draagt en aanzien geeft.
Ik geloof in Jezus Christus
’s Vaders ééngeboren Zoon,
mens geworden om ons mensen,
lijdend onze smaad en hoon;
die gestorven aan de zonde
opstond ter rechtvaardiging
en ten hemel is gevaren
waar Hij alle macht ontving.
Ik geloof de Heilige Geest die
God als Gids gegeven heeft
en een kerk die in alle tijden
enkel op zijn adem leeft.
Ik geloof de schuldvergeving
en ook de herrijzenis.
Ik geloof een eeuwig leven,
dat in God geborgen is.
Tafelgebed
Onze Vader. (ieder bidt in de traditie van zijn/haar eigen traditie of
taal)
We delen samen brood en wijn of druivensap
Lied NL 704: Dank, dank nu allen God ( couplet 1 en 3)
Slotgedachte
Mededelingen van de geloofsgemeenschappen
Zending en zegen ( voorgangers samen)
De Heer zij vóór u om u de juiste weg te wijzen.
De Heer zij achter u om u in de armen te sluiten en om u te
beschermen tegen gevaar.
De Heer zij onder u om u op te vangen wanneer u dreigt te vallen.
De Heer zij in u om u te troosten als u verdriet hebt.
Hij omgeve u als een beschermende muur, wanneer anderen over u
heen vallen.
De Heer zij boven u om u te zegenen.
Zo zegene u God, vandaag, morgen en in de eeuwigheid.
Amen
Slotlied: Irish blessing ( Priests)
Na de viering bent u van harte welkom om elkaar te ontmoeten onder
het genot van een kopje thee of koffie.
Download