Liturgie - Renatakerk

advertisement
Liederenblad
Pinkstermorgen
4 juni 2017
Renatakerk
Welkom en mededelingen
Zingen: Lied 109: 1 en 2 UAM
Ja, de Trooster is gekomen,
Jezus ging van d’ aarde heen.
Jezus, van u opgenomen,
Liet, o kerk, u niet alleen.
de beloofde werd gezonden
en de kracht uit God kwam neer,
’t Past ons juichend, keer op keer,
zijn verschijning te verkonden,
Heden is het Pinksterfeest.
Looft en dankt de Heil’ge Geest.
Looft de Geest, die van de Vader
en de Zoon is uitgegaan.
Zingt Hem psalmen altegader,
roept zijn naam uit, bidt Hem aan.
Hem, die Gaav’ en Gever tevens,
uitzendt en gezonden wordt,
God is, en wordt uitgestort.
Looft, o volk, de Geest des levens,
Hem die schept en wederschept,
die g’ in ’t hart ontvangen hebt.
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Psalm 84: 3 en 4 Ob
Welzalig hij, die al zijn kracht
En hulp alleen van U verwacht,
Die kiest de welgebaande wegen.
Steekt hem de hete middagzon
In ’t moerbeidal, Gij zijt hun bron,
En stort op hen een milden regen,
2
Een regen, die hen overdekt,
Verkwikt en hun tot zegen strekt.
Zij gaan van kracht tot kracht steeds voort;
Elk hunner zal, in ’t zalig oord
Van Sion, haast voor God verschijnen.
Let, HEER’ der legerscharen, let
Op mijn ootmoedig smeekgebed.
Ai, laat mij niet van druk verkwijnen,
Leen mij een toegenegen oor,
O, Jakobs God, geef mij gehoor.
Onderwijs van Gods wet
Zingen: Lied 111: 1, 4 en 5 UAM
O, Schepper, Geest, woon in uw kerk,
schenk haar het heil van Christus’ werk,
stort hemelgaven in haar uit,
bereid haar toe als reine bruid.
Uw krachten werken door het Woord,
nooit wordt vergeefs uw taal gehoord.
Uw lamp schijnt in het duister hart,
uw licht verblindt wie zich verhardt.
Laat U mijn hart een tempel zijn,
maak toch mijn leven nieuw en rein.
Regeer mij door uw levend Woord.
Geleid ook al Gods kind’ren voort.
Gebed om de leiding van de Heilige Geest
Kindermoment
3
Kinderlied Opwekking 28
Als Gods Geest waarlijk in ons woont,
gelijk David zingen wij. {2x}
Wij zingen, wij zingen,
gelijk David zingen wij. {2x}
bidden / klappen / juichen
Schriftlezing: Handelingen 2: 1 – 13
Zingen: Soltane Ghalbam – Perzisch lied
Jezus, ik wil op uw wegen gaan;
steeds wil ik uw stem verstaan.
Overal maak ik het graag bekend
dat U de redder bent.
Refrein; Jezus, mijn hart is U toegewijd,
want uw trouw blijft altijd.
Laat mij toch steeds op uw wegen gaan.
Leer mij uw stem verstaan.
Wanneer ik iets ongehoorzaams doe,
reken mij dat dan niet toe.
Ik ren terug en U neemt mij aan.
Ik wil uw wegen gaan.
Refrein; Jezus, mijn hart is U toegewijd,
want uw trouw blijft altijd.
Laat mij toch steeds op uw wegen gaan.
Leer mij uw stem verstaan.
(Fonetisch)
Khaham har rooz ba to rah rawam.
Sedayat ra beshnawam.
Mozjhdeye khose nedjatat ra,
Hame dja resanam.
(Persisch)
، ‫خواهم هر روز با تو راه روم‬
‫صدایت را بشنوم‬
‫مژده ی خوش نجاتت را‬
‫همه جا رسانم‬
4
Refrein
Soltane ghalbam toi Isa.
Mehre to bihamta
Khaham har rooz ba to rah rawam.
Sedayat beshnawam. 2x
Con eradeat ra nadzjoeyam.
Bebachsh mara Masiham.
Kchaham sooyat sjhetaban dawam.
Ba to rah rawam.
،‫سلطان قلبم تویی عیسی‬
‫مهر تو بی همتا‬
‫خواهم هر روز با تو راه روم‬
‫صدایت بشنوم‬
، ‫چون اراده ات را نجویم‬
‫ببخش مرا مسحیم‬
‫خواهم سویت شتابان دوم‬
‫با تو را روم‬
Refrein
Soltane ghalbam toi Isa.
Mehre to bihamta
Khaham har rooz ba to rah rawam.
Sedayat beshnawam.
،‫سلطان قلبم تویی عیسی‬
‫مهر تو بی همتا‬
‫خواهم هر روز با تو راه روم‬
‫صدایت بشنوم‬
Tekst: Handelingen 2: 7, 8, 11b
Ze waren buiten zichzelf van verbazing en zeiden: ‘Het zijn toch allemaal
Galileeërs die daar spreken? Hoe kan het dan dat wij hen allemaal in onze
eigen moedertaal horen? … wij allen horen hen in onze eigen taal spreken
over Gods grote daden
Verkondiging
Zingen: Lied 184: 1, 2, 8 en 9 Zingend Gezegend (melodie Gez.281)
In vuur en vlam zet ons de Geest,
gegeven op het Pinksterfeest,
ten leven op ons uitgestort hoort hoe Gods kerk geboren wordt!
5
Wie door dit vuur wordt aangeraakt
en uit het ongeloof ontwaakt,
beleeft - God lof! - een ommekeer,
de dag van de verrezen Heer.
De aarde is ons toevertrouwd,
God strooit ons uit als zoutend zout,
als licht dat in het duister straalt
en metterdaad zijn woord vertaalt.
Zo waait de wind, zo blaast de Geest,
zo laait het vuur van pinksterfeest,
wij zijn het lichaam, Hij het hoofd uw naam, Heer Jezus, zij geloofd!
Danken en bidden
Collecte
Tijdens collecte Nobarikokaa – voor U alle lof (youtube)
http://icpnetwork.nl/songs2serve/songs/noebarikoeka-voor-u-alle-lof/
(Fonetisch)
(Nederlands)
Noebariekoeka jaa malikal madjdie
Voor U alle lof – koning der ere,
rabanna wa waliena ilal abadie
U bent onze Heere tot in eeuwigheid
qad irtafa-ata ra-asan alal djamieaie U bent verhoogd – boven iedereen
laka ja raboel qoewa wal sultaan
Voor U is de macht, de heerschappij.
jasoeaoe narfaaoe ismaka aalyan
Heer Jezus, wij verhogen U alleen.
jasoeaoe narfaaoe ismaka fawqa
Heer Jezus, Uw naam ontvangt de
kullie iesm
hoogste eer
al baha-aoe waljalal laka wahdaka
de lof en de aanbidding zijn voor U
ja-a soe-a noebariekoe ismaka
Heer Jezus , wij verhogen U alleen
6
(Arabisch)
‫ن بارك ك ي ا م لك ال مجد رب نا وول ي نا ل ألب د‬
‫ن بارك ك ي ا م لك ال مجد‬
‫رب نا وول ي نا ل ألب د‬
‫ًا لع الجميق‬
‫عد ارا ىل را س‬
‫لك يا رك ال سف واللليانيلسل ن ةق اًمك اليسا‬
‫ي لسل ن ة ق ا ًمك ة سق ك ل ا ًم‬
‫ال بهاء وال ج الل ل ك وحدك‬
‫ي لسل ن بارك ا ًمك‬
Slotlied Zingen: Psalm 75: 1 en 7 N
U alleen, U loven wij,
U loven wij, onze Heer,
want uw naam zo rijk van eer
is tot onze vreugd’ nabij.
Men vertelt in heel het land
al de wond’ren van uw hand.
God is ’t die ik loven zal,
ik loven zal als mijn Heer.
Ik vermeld zijn roem en eer,
ik bewerk der bozen val.
Al wie in Gods recht gelooft,
gaat met opgeheven hoofd.
Zegen
7
Download