Paaswake - exoduskerk.nl

advertisement
Paasmorgen in de Exoduskerk
16 april 2017
voorganger: ds. Gerda Silvis-Andringa
lector: Brigitte van Reede
m.m.v. Cantorij o.l.v. Johan van Broekhoven
organist/pianist: Piet Westhoeve
koperblazers: Erik Akershoek en Dorien Padmos
kinderen en leiding kindernevendienst
koster: Kees van Es
BINNENKOMEN
muziek: Daar juicht een toon
kerkenraad komt binnen
welkom en mededelingen
gemeente gaat staan
lied 630: Sta op! – Een morgen ongedacht:
2
Hij heeft gezegd: Gij mens, kom uit,
open uw dode oren;
kom uit het graf dat u omsluit,
kom uit en word geboren!
Toen heeft zich in het vroegste licht
de nieuwe Adam opgericht,
ons allen lang tevoren.
3
Al wat ten dode was gedoemd
mag nu de hoop herwinnen;
bloemen en vogels, - alles roemt
Hem als in den beginne.
Keerde de Heer der schepping weer,
dan is het tevergeefs niet meer
te bloeien en te minnen.
4
Sta op! - Hij gaat al voor ons uit,
de schoot van 't graf ontkomen.
De morgen is vol nieuw geluid, werp af uw boze dromen.
Waar Hij, ons Hoofd, is voorgegaan,
is voor het lichaam nu vrij baan
naar een bestaan volkomen.
stil gebed
groet en bemoediging
v De Heer zij met u
a Ook met u zij de Heer
v Onze hulp is in de Naam van de Eeuwige
a die hemel en aarde gemaakt heeft.
Psalm van de Paasdag: 139 – Heer, die mij ziet zoals ik
ben: 1
HEER, die mij ziet zoals ik ben,
dieper dan ik mijzelf ooit ken,
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga,
Gij volgt mij waar ik zit of sta.
Wat mij ten diepste houdt bewogen,
't ligt alles open voor uw ogen.
Paasroep
v Dit is het goede nieuws:
het graf is leeg, Christus is verrezen.
Looft God.
a Halleluja
v Dit is het goede nieuws:
het licht schijnt in de duisternis,
a
v
a
v
a
en de duisternis kan het nooit doven.
Looft God.
Halleluja
Dit is het goede nieuws:
eens waren wij geen volk,
nu zijn wij Gods volk.
Looft God.
Halleluja
De Heer is opgestaan!
De Heer is waarlijk opgestaan!
Paasevangelie: Marcus 16, 1-8
Afgesloten met 619a – Lof zij God in de hoogste troon
1e keer Cantorij, 2e keer allen (niet in canon)
gemeente gaat zitten
smeekgebed
glorialied: 637 – O vlam van Pasen, steek ons aan
1 O vlam van Pasen, steekt ons aan,
de Heer is waarlijk opgestaan!
De Zoon, die voor geen zonde zwicht,
de Zoon is als de zon, zo licht!
2 De Vader laat niet in het graf
een kind dat zoveel vreugde gaf,
Hij tilt het uit de kille grond
het loopt als vuur de wereld rond.
3 De oude nacht voorgoed gedood,
de toekomst kleurt de morgen rood;
ziehier hoe God vergevend is
en hoe zijn liefde levend is.
4 Ziehier het licht van lange duur,
ziehier de Zoon, de zon, het vuur;
o vlam van Pasen, steekt ons aan,
de Heer is waarlijk opgestaan!
gebed van Pasen
Rond het project
weerbericht
Projectlied: De zon komt op en geeft ons licht.
(melodie: LB 215)
De zon komt op en geeft ons licht,
zo brengt de hemel een bericht.
Want na het donker van de nacht
komt altijd weer een nieuwe dag.
Sta op en kijk je ogen uit,
voel zachte warmte op je huid.
God ziet waar jij je best voor doet
en wat verkeerd gaat, maakt Hij goed.
O God, wilt U ons helpen om
te stralen als de ochtendzon?
Dan schijnt het deze wereld in:
het morgenlicht van het begin.
projectverbeelding
kinderen naar de kindernevendienst
Rondom de Schriften
Cantorij: In alle vroegte uit Paasoratorium ‘Het Lam doet
ons leven’
stilstaan bij de liturgische schikking
lied: 654 – Zing nu de Heer, stem allen in : 1 en 6
Zing dan de Heer, stem allen in
met ons die God lof geven:
Hij schiep ons voor een nieuw begin,
hoeveel wij ook misdreven.
Hij riep ons uit de nacht in ’t licht
van zijn genadig aangezicht.
In Christus is ons leven.
Lezingen:
Psalm 118,24-28
Filippenzen 2,5-10
Psalm 118,29
lied: 624 – Christus, onze Heer, verrees
1
Christus, onze Heer, verrees, halleluja!
Heilige dag na angst en vrees, halleluja!
Die verhoogd werd aan het kruis, halleluja,
bracht ons in Gods vrijheid thuis, halleluja!
2
Prijst nu Christus in ons lied, halleluja,
die in heerlijkheid gebiedt, halleluja,
die aanvaardde kruis en graf, halleluja,
dat Hij zondaars 't leven gaf, halleluja!
3
Maar zijn lijden en zijn strijd, halleluja,
heeft verzoening ons bereid, halleluja!
Nu is Hij der hemelen Heer, halleluja!
Engelen jubelen Hem ter eer, halleluja!
prediking
muziek: Lof zij het Lam
Rondom de Tafel
dankgebed en voorbeden afgesloten met
v Zo bidden wij
a Christus, doe ons opstaan.
stil gebed en Onze Vader
inzameling en muziek
Cantorij: He is risen Sally de Ford
kinderen komen terug uit kindernevendienst en ouders die
dat willen mogen hun kinderen uit de oppas halen
toelichting op wat de kinderen hebben gemaakt
lied: Elb 425 – Dit is de dag (3x)
Zending
slotlied: 634 – U zij de glorie (gemeente en Cantorij)
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, U zij alle eer!
Alle menselijk lijden hebt Gij ondergaan
om ons te bevrijden tot een nieuw bestaan:
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, U zij alle eer!
Licht moge stralen in de duisternis,
nieuwe vrede dalen waar geen hoop meer is.
Geef ons dan te leven in het nieuwe licht,
wil het woord ons geven dat hier vrede sticht:
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, U zij alle eer!
wegzending en zegen
afgesloten met: lied 415: 3
Amen, amen, amen!
Dat wij niet beschamen
Jezus Christus onze Heer,
amen, God, uw naam ter eer!
muziek
Download