Zij gingen voor - Hervormd Nunspeet

advertisement
PASEN 2017
Sionskerk
Nunspeet
Muzikale medewerking:
Ferdinand van Dijk (orgel)
Mariëlle Brummel
en Martijn Visch (trompet)
Voorganger:
Ds. David Rodenburg
Vooraf zingen: Ps. 21: 1, 3 & Gez. 231: 1, 3
O HEER, de koning is verheugd!
Hij wil uw almacht prijzen,
U juichend dank bewijzen.
Gij schonkt hem dapperheid en deugd.
Gij hebt op zijn gebed
hem door uw hulp gered.
Al wat de koning had begeerd
van U, o God, was leven;
en Gij hebt hem gegeven
een leven dat de tijd trotseert,
een leven voor altijd
in onverganklijkheid.
~~~~~~~~~~~~
Wij knielen voor uw zetel neer,
wij, Heer, en al uw leden,
en eren U als onze Heer
met liedren en gebeden.
Dat alle macht, hoe hoog, hoe groot,
voor U, o Godsgetuige,
o Eerstgeboren' uit de dood
zich diep eerbiedig buige!
Welkom en mededelingen
U, die als Heer der heerlijkheid
verreest tot heil der volken,
verwachten wij in majesteit
eens weder op de wolken.
Hij komt, elks oog zal Hem dan zien,
ook die Hem heeft doorsteken!
Elk zal Hem juichend hulde biên
of om ontferming smeken.
Moment van stilte
Zingen (staande): Gez. 218: 1, 2, 4
Ik zeg het allen, dat Hij leeft,
dat Hij is opgestaan,
dat met zijn Geest Hij ons omgeeft
waar wij ook staan of gaan.
Ik zeg het allen, en de mond
van allen zegt het voort,
tot over 't ganse wereldrond
de nieuwe morgen gloort.
Tenonder ging de sterke dood,
tenonder in de vloed;
nu straalt ons in het morgenrood
zijn toekomst tegemoet.
Stil gebed – votum en groet
Zingen: Gez. 221 – Wees gegroet, gij eersteling der dagen
Wees gegroet, gij eersteling der dagen,
morgen der verrijzenis,
bij wiens licht de macht der hel verslagen
en de dood vernietigd is!
Here Jezus, trooster aller smarten,
zon der wereld, schijn in onze harten,
deel ons zelf de voorsmaak mee
van der zaalgen sabbatsvreê!
Op uw woord, o Leven van ons leven,
werpen wij het doodskleed af!
Door de kracht uws Geestes uitgedreven,
treden we uit ons zondengraf.
Leer ons daaglijks, leer ons duizendwerven,
in uw kruisdood meegekruisigd sterven,
en herboren - opgestaan,
achter U ten hemel gaan!
In uw hoede zijn wij wèl geborgen,
en schoon eerlang 't oog ons breek',
open gaat het op de grote morgen
na deez' aardse lijdensweek.
Welk een dag der ruste zal dat wezen,
als we onsterflijk, uit de dood verrezen,
knielen voor uw dankaltaar!
Amen, Jezus, maak het waar!
Gebed
Uit de Bijbel: Ex. 14: 9-14. 21-30a. (Herziene Statenvertaling)
De Egyptenaren, met al de paarden en strijdwagens van de farao,
en zijn ruiters, en zijn leger achtervolgden hen
en haalden hen in waar zij hun kamp hadden opgeslagen,
bij de zee, bij Pi-Hachiroth, voor Baäl-Zefon.
Toen de farao dichtbij gekomen was, sloegen de Israëlieten hun ogen op,
en zie, de Egyptenaren trokken achter hen aan.
Toen werden de Israëlieten zeer bevreesd en riepen tot de HEERE,
en zij zeiden tegen Mozes: Waren er in Egypte geen graven,
dat u ons hebt meegenomen om in de woestijn te sterven?
Hoe hebt u dit met ons kunnen doen door ons uit Egypte te leiden?
Maar Mozes zei tegen het volk: Wees niet bevreesd, houd stand,
zie het heil van de HEERE dat Hij vandaag nog voor u zal bewerken!
Want de Egyptenaren die u vandaag ziet, zult u tot in eeuwigheid niet meer
terugzien.
De HEERE zal voor u strijden, en ú moet stil zijn.
Toen strekte Mozes zijn hand uit over de zee,
en de HEERE liet de zee die hele nacht wegvloeien door een krachtige
oostenwind.
Hij maakte de zee droog, en het water werd doormidden gespleten.
Zo gingen de Israëlieten midden in de zee op het droge.
Het water was voor hen aan hun rechter- en linkerhand een muur.
De Egyptenaren achtervolgden hen en kwamen hen achterna,
met al de paarden van de farao, zijn strijdwagens en zijn ruiters,
tot in het midden van de zee.
Maar het gebeurde bij het aanbreken van de dag,
dat de HEERE in de vuur- en wolkkolom neerzag op het leger van de
Egyptenaren,
en Hij bracht het leger van de Egyptenaren in verwarring.
Hij liet de wielen van hun wagens wegzakken
en liet ze met moeite vooruitkomen.
Toen zeiden de Egyptenaren: Laten wij voor Israël vluchten,
want de HEERE strijdt voor hen tegen de Egyptenaren.
Mozes strekte zijn hand uit over de zee,
en tegen het aanbreken van de morgen
vloeide de zee terug naar zijn oorspronkelijke plaats,
terwijl de Egyptenaren het water tegemoet vluchtten.
Zo stortte de HEERE de Egyptenaren midden in de zee.
Want toen het water terugvloeide, bedolf het de strijdwagens
en de ruiters van het hele leger van de farao,
die hen in de zee achterna gekomen waren. Niet een van hen bleef er over.
Maar de Israëlieten gingen op het droge, midden door de zee.
Het water was voor hen een muur aan hun rechter- en linkerhand.
Zo verloste de HEERE Israël op die dag uit de hand van de Egyptenaren.
Zingen: Ps. 81: 1, 5, 8
Jubelt God ter eer,
Hij is onze sterkte!
Juicht voor Isrels Heer,
stem en tegenstem
springen op voor Hem
die ons heil bewerkte.
Onder lasten zwaar
waart gij haast bezweken.
Groot was het gevaar Ik vergat u niet,
in het doodsgebied
gaf Ik taal en teken.
Ik ben HIJ DIE IS:
God wil Ik u wezen.
Uit de duisternis
van de slavernij
maakte Ik u vrij:
hebt gij nog te vrezen?
Uit de Bijbel: Matth. 28: 1-7. 16-20 (Herziene Statenvertaling)
Laat na de sabbat,
toen het licht begon te worden op de eerste dag van de week,
kwamen Maria Magdalena en de andere Maria om naar het graf te kijken.
En zie, er vond een grote aardbeving plaats,
want een engel van de Heere, die uit de hemel neerdaalde, ging erheen,
rolde de steen van de opening weg en ging erop zitten.
Zijn gedaante was als een bliksem en zijn kleding wit als sneeuw.
De bewakers beefden van angst voor hem en werden als doden.
Maar de engel antwoordde en zei tegen de vrouwen:
U hoeft niet bevreesd te zijn,
want ik weet dat u Jezus zoekt, Die gekruisigd was.
Hij is hier niet, want Hij is opgewekt, zoals Hij gezegd heeft.
Kom, zie de plaats waar de Heere gelegen heeft.
En ga haastig heen en zeg tegen Zijn discipelen
dat Hij opgewekt is uit de doden; en zie, Hij gaat u voor naar Galilea;
daar zult u Hem zien. Zie, ik heb het u gezegd.
En de elf discipelen zijn naar Galilea gegaan,
naar de berg waar Jezus hen ontboden had.
En toen zij Hem zagen, aanbaden zij Hem, maar sommigen twijfelden.
En Jezus kwam naar hen toe, sprak met hen en zei:
Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde.
Ga dan heen, onderwijs al de volken,
hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest,
hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen.
En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld.
Zingen: Gez. 215 – Christus, onze Heer, verrees
Christus, onze Heer, verrees,halleluja!
Heilge dag na angst en vrees, halleluja!
Die verhoogd werd aan het kruis, halleluja,
bracht ons in Gods vrijheid thuis, halleluja!
Prijst nu Christus in ons lied, halleluja,
die in heerlijkheid gebiedt, halleluja,
die aanvaardde kruis en graf, halleluja,
dat Hij zondaars 't leven gaf, halleluja!
Maar zijn lijden en zijn strijd, halleluja,
heeft verzoening ons bereid, halleluja!
Nu is Hij der heemlen Heer, halleluja!
Englen juublen Hem ter eer, halleluja!
Preek – Waar is de uitgang?
Zingen: Opw. 44: 1, 3 – Geprezen zij de Heer
Geprezen zij de Heer
die eeuwig leeft.
Die vol ontferming ieder
troost en alle schuld vergeeft.
Die heel het aards gebeuren
vast in handen heeft.
Hij doet ons dankbaar
schouwen in het licht,
dat uitstraalt van het kruis,
dat eens voor ons werd opgericht.
En voor ons oog verrijst
een heerlijk vergezicht.
Hem zij de glorie,
want Hij die overwon,
zal nooit verlaten wat zijn
hand begon. Halleluja.
Geprezen zij het Lam,
dat de schuld der wereld
op Zich nam.
Hem zij de glorie,
want Hij die overwon,
zal nooit verlaten wat zijn
hand begon. Halleluja.
Geprezen zij het Lam,
dat de schuld der wereld
op Zich nam.
Dankgebed en voorbede
Inzameling
Zingen (staande): Op Toonhoogte 110 – U zij de glorie
U zij de glorie, opgestane Heer!
U zij de victorie, nu en immermeer.
Uit een blinkend stromen, daald' een engel af,
heeft de steen genomen, van 't verwonnen graf.
U zij de glorie, opgestane Heer!
U zij de victorie, nu en immermeer.
Ziet Hem verschijnen, Jezus onze Heer!
Hij brengt al de zijnen in zijn armen weer.
Weest dan volk des Heren, blijd' en welgezind,
en zegt telkenkere: Christus overwint!
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, nu en immermeer.
Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft,
die mij heeft genezen, die mij vrede geeft?
In zijn godd'lijk wezen, is mijn glorie groot,
niets heb ik te vrezen in leven en dood.
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, nu en immermeer.
Zegen
Reageren n.a.v. deze dienst?
Behoefte aan een gesprek?
Neem gerust contact op met ons!
*De scriba:
Jaap Boone, tel. 0341-254912
[email protected]
*De wijkpredikant:
ds. David Rodenburg, tel. 0341-258104
[email protected]
Fijn dat jij / u er was vanmorgen!
Een goede week toegewenst.
Ga met God…
Download