Parasja B*Shalach HLwB Toen hij weg zond. Exodus 13,17

advertisement
Parasja B’Shalach
Toen hij weg zond.
Exodus 13,17 - 17,16
Haftara: Richteren 4,4 – 5,31 Barak & Debora
B’rit Chadashah(N.T.): Openb.15,2-4
Ex.13,17:
Toen de farao het volk had laten gaan,
is het gebeurd dat God hen niet leidde
langs de weg door het land van de
Filistijnen, hoewel dat korter was.
Want God zei: “Anders zal het het volk
berouwen bij het zien van oorlog en
wil het terug naar Egypte”.
En zie jullie
redding
Yeshua
van God
Exodus 14:19-22
19 Toen verliet de Engel van God, Die
vóór het leger van Israël uit ging, Zijn
plaats en ging achter hen aan.
20 Hij kwam tussen het leger van Egypte
en het leger van Israël.
De wolk was duisternis en tegelijk
verlichtte hij de nacht.
De een kon niet in de nabijheid van de
ander komen, heel de nacht.
21 Toen strekte Mozes zijn hand
uit over de zee, en de HEERE liet
de zee die hele nacht wegvloeien
door een krachtige oostenwind.
Hij maakte de zee droog, en het
water werd doormidden
gespleten.
22 Zo gingen de Israëlieten midden
in de zee op het droge.
Het water was voor hen aan hun
rechter- en linkerhand een muur.
Openbaring 15:2-5
2 En ik zag iets als een glazen zee,
met vuur gemengd.
En de overwinnaars van het beest,
van zijn beeld, van zijn merkteken
en van het getal van zijn naam
stonden bij de glazen zee, met de
citers van God.
3 En zij zongen het lied van Mozes,
de dienstknecht van God, en het
lied van het Lam, met de woorden:
“Groot en wonderbaarlijk zijn Uw
werken, Heere, almachtig God;
rechtvaardig en waarachtig zijn Uw
wegen, Koning van de heiligen !
4 Wie zou U niet vrezen, Heere,
en Uw Naam niet verheerlijken?
Immers, U alleen bent heilig.
Want alle volken zullen komen en
U aanbidden, want Uw oordelen
zijn openbaar geworden “.
Download