De zee - Play-Time

advertisement
De zee
De zee
De zee
Constante druk op het zee
systeem
Olielozingen
Visserij
Scheepsafval
Toxische stoffen
Luchtverontreiniging
Enzovoorts…..
Constante druk op het zee
systeem
Eutrofiëring
Verlies
kraamkamerfunctie
Klimaatverandering
Volop kansen voor synergie
• Ecologie, economie en maatschappij kunnen
elkaar versterken, terwijl het systeem in balans
blijft
Huidige Noordzeebeleid
•Veel aandacht voor (sectoraal) reguleren
verstoringen
• Reactief beleid
• Toelatingsplanologie
• Onvoldoende oog voor samenhang
Huidige rolopvatting rijksoverheid
• Rijk stelt zich terughoudend
op
• Initiatief ligt bij “marktpartijen”,
• Daardoor ontbreekt
eenduidige richting in
ontwikkeling.
Gevolgen huidige Noordzeebeleid
• Mensen zoeken grenzen op: druk op systeem blijft
• Optimalisatie van activiteiten binnen systeem blijft
achterwege; gemiste kansen
• Continue afname veerkracht ecosysteem
• Nauwelijks aanpassend vermogen voor grote
veranderingen
Noodzaak voor
paradigmawisseling
Rolopvatting
• Rijk als ambitieuze investeerder en bestuurder
• Creëert voorwaarden, markt onderneemt
• Pak ontwikkeling aan over grenzen EEZ heen
Omgaan met de zee
• Ontwikkeling met oog voor werking van systeem
• Faseren, monitoren en meebewegen (Adaptive
management)
• Maak experimenten mogelijk
• Dat alles ingebed in programmatische benadering
Programmatische benadering
Hoofddoel:
Duurzame (economische, ecologische en maatschappelijke)
ontwikkeling van het potentieel van de zee
• Regionale strategische gebiedsvisies
• Monitor en onderzoek
• Lange-termijndoelen
• Stimuleer actief
Ontwikkel het gebied: stimuleer actief
passende functies
Monitor enregionale
onderzoek
Ontwikkel
strategische
– Breng kansen
en bedreigingen
in beeld
gebiedsvisies
– Onderlinge samenhang waarden en functies
– Combineer
–EEZ
overschrijdend
– Activiteiten
en functie
– Investeer
–Definieer essentiële waarden en functies
lange-termijndoelen
–Stel
Laatconcrete
monitoring en
onderzoek aansluiten bij de
– Experimenteer
–Geef
hoe waarden
en functies in het gebied
doelen
vooraan
waarden
en functies
gaan
bijdragen aan hoofddoel
– Reserveer
Reacties Verkeer en Waterstaat
Hoofdlijn reacties
• Noodzaak voor duurzame economische en
ecologische ontwikkeling wordt onderschreven
• Geadviseerde instrumenten daarvoor (ambitieuze
en sturende overheid, investeringsfonds) worden
echter verworpen
Reacties Verkeer en Waterstaat
Hoofdlijn reacties
• Noodzaak voor samenhangende benadering
wordt onderschreven
• VenW verwijst echter naar Kaderrichtlijn Mariene
Strategie. Groenboek Maritiem Beleid noemt
deze ‘slechts’ de milieupijler. Echte samenhang
blijft ontbreken.
• Afstemming Noordzeebeleid vindt slechts
ambtelijk plaats. Idee van Noordzeeminister
wordt verworpen.
Reacties Verkeer en Waterstaat
Kortom
• VenW stelt: adviezen zijn grotendeels in lijn met
bestaand beleid
• Grote verschillen in onderliggende visie en
ideeën over beleidsimplementatie worden niet
erkend
Conclusie
Download