Voorlichtingsbijeenkomst coordinatoren medewerkersraadpleging

advertisement
Benchmark gehandicaptenzorg 2006
Financiële Bouwsteen,
Gapanalyse en meer….
Marcel Dopper
VGN
Doel regionale bijeenkomsten
Slot
Informeren van de leden over:
- de voortgang van de benchmark voor het onderdeel
financiële prestaties en de Gapanalyse
- Wat er moet gebeuren, door wie en wanneer?
- De betekenis van de benchmark voor de instelling.
Rolverdeling
 Opdrachtgever: VGN
 Opdrachtnemer: PriceWaterhouseCoopers (PWC) 
 Financiële prestaties: PWC
 Medewerkersraadpleging: Research voor Beleid (RvB)
 Cliëntenraadpleging: Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn
(NIZW) i.s.m. Perspectief, Klanq en NIVEL
Organisatie en uitvoering:
VGNbenchmark
P
W
C
Medewerkers
RvB
Cliënten
NIZW
Financiën
PwC
Gap Analyse
NZA
ZN
Doelen:
CG-raad
FVO LFB
Sturen
CQ-index
CQ-index
CQ-index
Financiële
GGZ Prestaties
Ziekenhuizen
V&V
Gehandicaptenzorg
Kiezen
Verantwoorden
VWS
Certificeren
Leden
VGN
Contracteren
WfZ
Benchmark gehandicaptenzorg 2006
Doel en samenhang
financiële bouwsteen
en de GAPanalyse
Marcel Klieverik
VGN
Doel van
benchmark
de benchmark
 Stuurinformatie t.b.v. kwaliteitsverbetering door
 vergelijkingen met andere instellingen
 vergelijkingen intern tussen organisatieonderdelen
 vergelijkingen met vorige metingen
Integrale benchmark
 Essentieel verschil met 2004 is dat de financiële
prestatie nu onderdeel is van een integrale
benchmark.
 Resultaten van de drie bouwstenen zullen in
samenhang geanalyseerd worden en daardoor veel
meer stuurinformatie opleveren!
 Bijvoorbeeld: is er een verband tussen de financiële prestaties,
scholingsmogelijkheden van medewerkers en de tevredenheid
van cliënten?
Integraal
Benchmarkmodel
Slot
Strategische analyses
Input
Bouwstenen
Omgeving
Middelen
Historische
context
Resultaten
Branche
Financiële
prestaties
Identificeren
good
practices
Strategische
thema’s
Cliëntenoordeel
Medewerkersoordeel
Benchmarkstuurinformatie
Meetgegevens
Instelling
Organisatorische
eenheid
Dwarsverbanden
Medewerkersraadpleging
Energiebronnen
Cliëntenraadpleging
Financiële
prestaties
Zorgaanbod
Aantal
medewerkers
Werkstressoren
Responsiviteit
Kostenstructuur
Deskundigheidsniveau
Kwaliteit van
arbeid
Kwaliteit van
zorg en
dienstverlening
Doelmatigheid
Soorten
Voorkomen
dubbel werk
 Voorkómen van dubbel werk
 Tevens te gebruiken voor:
 HKZ-certificering
Sturen
 Zorgcontractering
Kiezen
 Zorgzwaartebekostiging
 Keuze-informatie
 Verantwoordingsinformatie (jaardocument)
 Belangenbehartiging van de branche
Verantwoorden
Certificeren
Contracteren
Toepasbaarheid
RI&E
GAP-Analyse
 Gewijzigde financieringsregels.
 Hulpmiddel voor het inschatten van de invloed van de
gewijzigde financieringsregels op het resultaat.
 GAP is het verschil in het financiële resultaat in de
oude situatie en de nieuwe situatie
 GAP analyse als los instrument.
Analyse effecten zorgzwaartebekostiging
Peer groups
Peer
groups
op
basis
van
PMC’s
Marge o.b.v.
oude bekostiging
Kosten
Wonen
Huidig
budget
intramurale
zorg
Wonen
Aantal uren per functie
en cliënten verblijf
Kosten
behandeling
Behandeling
Uren wonen
Kosten
intra DB
Dagbesteding
Productie in dagdelen
Cliënten
per ZZP
per
grondslag
X
CTGtarief
=
Nieuw
budget
intramurale
zorg
Gap 1: margeverschil
o.b.v. nieuwe bekostiging
Gap 2: budgetverschil
 verdieping analysemodel gelijk aan extramurale dagbesteding en
extramurale zorg
Toepasbaarheid
RI&E
Zijn er nog vragen?
 Vragen
Download