Integraal benchmarkanalysemodel genereert strategische

advertisement
Integraal benchmarkanalysemodel
genereert strategische stuurinformatie
en faciliteert veranderingen
Robbert-Jan Poerstamper
PricewaterhouseCoopers
Inhoud
 Uitgangspunten branchebrede benchmark 2006
 Conceptuele opzet benchmarkanalysemodel
 Hoofdlijnen planning en fasering benchmark 2006
 Projectstructuur
 Betrokkenheid instellingen bij voorbereiding en
uitvoering
Uitgangspunten branchebrede benchmark
 Uitgangspunt: benchmark levert stuurinformatie voor
bestuurders zorgaanbieders om te leren en te verbeteren
 Benchmarking in perspectief van veranderde marktomstandigheden
 Strategieanalysemodel gebruikt bij uitontwikkeling geïntegreerd
benchmarkinstrumentarium
Rapportage is startpunt voor verkennen verbeterpotentie in workshops
Integraal benchmarkanalysemodel kent drie bouwstenen
Strategische analyses
Input
Bouwstenen
Omgeving
Middelen
Resultaten
Branche
Financiële
prestaties
Identificeren
good
practices
Strategische
thema’s
Historische
context
Cliëntenoordeel
Medewerkersoordeel
Benchmarkstuurinformatie
Bron: benchmark gehandicaptenzorg 2006
Meetgegevens
Instelling
Organisatorische
eenheid
Hoofdlijnen planning benchmark gehandicaptenzorg 2006
2006
Kwartaal II
April/mei/juni
Aanmelding en intake
Voorbereiden
benchmarkonderzoek
Integratie &
ontwerpen CR
Integratie &
ontwerpen MR
Logistieke voorbereiding CR
Meting CR
Logistieke voorbereiding MR
Meting MR
Integratie &
ontwerpen FP
Voorbereiding FP
MetingGapanalyse
FP
en rapport
Meting FP
Kwartaal III
Juli/aug/sept
Kwartaal IV
Okt/nov/dec
Workshops met peer groups
Kwartaal I
Jan/feb/maart
Landelijke presentatie
Kwartaal IV
Okt/nov/dec
Instellingsrapportages
Kwartaal III
Juli/aug/sept
Integrale analyses
Kwartaal II
April/mei/juni
Minimale dataset ivm Jaardocument
Kwartaal I
Jan/feb/maart
2007
Onderzoeksfasen benchmarkonderzoek (1)
Fase 1
Uitontwikkelen
Fase 2
Verzamelen
Fase 3
Analyseren
Fase 4
Rapporteren
benchmarkmodel
gegevens
gegevens
bevindingen
• (Door)ontwik-
kelen benchmarkanalysemodel
• Ontwikkelen
en testen
vragenlijsten
• Ontwikkelen
opzet database
• Ontwikkelen
communicatieplan
• Verzamelen
gegevens
• Bouwen
datawarehouse
• Structureren
gegevens
• Valideren
gegevens
• Uitvoeren
• Opstellen
partiele analyse instellingsper bouwsteen
rapport
• Uitvoeren
integrale
analyses
• Opstellen
sector
rapport
• Identificeren
• Evaluatie
good practices
• Identificeren
karakteristiek
en benchmarks
op basis van
best practices
Onderzoeksfasen benchmarkonderzoek (2)
Fase 1
Uitontwikkelen
Fase 2
Verzamelen
Fase 3
Analyseren
Fase 4
Rapporteren
benchmarkmodel
gegevens
gegevens
bevindingen
Fase 5
Bespreken
verbeterpotentie
in workshop
• Organiseren
workshops met
peer groups
voor
bespreking
bevindingen
• Uitwisseling
werkmethoden
• Good practices
Fase 6
Implementeren
verbeteringen
• Opstellen
actieplan
• Doorvoeren
verbeteringen
Projectstructuur benchmark VGN 2006
ALV
Bestuur VGN
Opdrachtgeversoverleg
Bestuurlijke werkgroep
Kernteam
Bestuurders instellingen
Projectteam
Materiedeskundigen
instellingen
en VGN
Cliëntenraadpleging
Medewerkersraadpleging
Financiële
prestaties
NIZW
is.m. NIVEL
Research voor
Beleid
PwC
Logistieke ondersteuning (DESAN)
Communicatie (VGN)
Bron: benchmark gehandicaptenzorg 2006
Betrokkenheid instellingen bij voorbereiding en uitvoering
 Voorbereidingsfase
 Aanreiken toegepaste stuurinformatie en instrumenten
 Aangeven accenten in stuurinformatiebehoefte
 Centrale intake:
 Deelnemen aan voorbereiding centrale intake
 Via VGN-webpagina aangeven deelname bouwstenen
 Benoemen bestuurder en contactpersonen benchmark
 Invullen gedetailleerde intake en aangeven behoefte aan maatwerk
 Responsfase en Analysefase
 Bijdragen aan duiden benchmarkresultaten
 Rapportagefase
 Deelname aan workshops: leer door kennis te halen en te delen
Waar komen in de thuiszorg de best practices in 2004
vandaan?
Making the leap
Benchmarking
at work
Relatief
Historie van de vijf best practices in 2004:
• Een instelling was ook in 2000 best practice
• Twee instellingen zijn fusie-instellingen
• Twee instellingen zijn relatief sterk
verbeterd:
- van C C B naar A A A (Cliënt, Mdw, Fin.)
- van B A B naar A A A
Relatief
Stabiel
Relatief
sterk
verbeterd
Relatief
sterk
verslechterd
verbeterd
verslechterd
Instellingen
11
Bron: Z-org benchmark thuiszorg 2004
12
10
8
10
Download