Belangrijkste verschuivingen 2007 tov 2006

advertisement
Belangrijkste opmerkingen voor 2010
Bij de invoering van de NACE-Bel 2008 vanaf het eerste kwartaal 2008 hebben alle werkgevers en
vestigingseenheden een nieuwe activiteitscode gekregen. Dit leidt onvermijdelijk tot een tijdsbreuk. In
de loop van 2009 en 2010 werden nog heel wat bijsturingen doorgevoerd op basis van de
aanbevelingen van de FOD Economie. De meeste van deze verschuivingen komen ook voor in de
gecentraliseerde gegevens en werden als zodanig becommentarieerd in de brochures "Loontrekkende
tewerkstelling (RSZ)". Vooral voor de dienstencheque-activiteiten is de impact van de verschuiving
groot.
De dienstencheque-ondernemingen worden vanaf het eerste kwartaal 2010 prioritair ingedeeld
volgens de aard van de geleverde diensten. Hierdoor worden heel wat van deze ondernemingen niet
langer onder "Terbeschikking van personeel" of onder "Maatschappelijke dienstverlening zonder
huisvesting" (buurt- en nabijheidsdiensten) opgenomen, maar hoofdzakelijk onder "Diensten in
verband met gebouwen" (poetshulp) en (zeer gedeeltelijk) onder "Overige persoonlijke diensten"
(strijkateliers). De ondernemingen waarvan de dienstencheque-activiteiten slechts een onderdeel en
niet de hoofdzaak vormen van de juridische eenheid blijven opgenomen onder de rubriek van de
hoofdactiviteit.
Hierdoor worden een 36.000 werknemers niet langer opgenomen in de rubrieken
"Terbeschikkingstelling van personeel" (ongeveer 7.000) en "Maatschappelijke dienstverlening zonder
huisvesting" (ongeveer 29.000) maar in de rubrieken "Diensten in verband met gebouwen" (ongeveer
33.500) en "Overige persoonlijke diensten" (ongeveer 2.500).
Download