Datum - Raad053

advertisement
MEMO
Datum
: 5 januari 2009
Van
: Jelmer van der Zee, Stadsdeelwethouder Oost
Aan
: Raadscommissie Oost
Onderwerp : Verantwoording jaarplan 2008
Inleiding
Zoals afgesproken wordt voor het eerst over het jaar 2008 naast de STARAP per 1 juli 2008
eindverantwoording afgelegd over het jaarplan in de eerste commissievergadering van het nieuwe jaar.
Kortheidshalve doen wij dat door een aantal in het oog springende resultaten te memoreren en door met
name aan te geven wat er niet is gehaald, waarom niet en wat het vervolg is. Tevens zullen het aantal
Bewonersinitiatieven worden vermeld, zowel voor Buurt in Actie als voor regulier.
In het oog springende resultaten over 2008.

Herinrichting winkelstraat Gronausestraat;

Opening buurtontmoetingsruimte Kaap de Goede Hoop in ontdekkingsreizigersbuurt;

Aanleg nieuwe parkeerplaats en speelgelegenheid Ekersdijk;

Onderzoek oplossingen parkeerdruk Wederiklaan e.o. door wijkraad Eschmarke-Zuid;

Herinrichting openbare ruimte Dolphia en opening nieuwe buurthuis;

Oprichting huurderscommissie Ons Huis en bewonerscommissie algemeen;

Start uitvoering sociale plannen Dolphia, Ontdekkingsreizigersbuurt en Diekman-Noord en
voorbereiding sociaal plan Schreurserve.

Start wijkcoaches in Velve-lindenhof;

Renovatie speeltuin Varvik;

Project seniorenproof in Zuid-Oost;

Aanleg buurtspeelterrein bij de Paus Joannesschool;

Provisorische maatregelen tegengaan verloedering winkelcentrum Stokhorst.

Vervanging woonwagens.

Op de valreep sloop oude buurthuis in Dolphia en pand Schipholtstraat.
Wat is er niet gehaald, oorzaak en vervolg.

Herinrichting speeltuin Nieuw Frieslandstraat. Oorzaak: capaciteit stadsdeelbeheer is niet
toereikend om veelheid aan projecten en initiatieven allemaal tijdig te kunnen realiseren
Vervolg: wordt gerealiseerd uiterlijk derde kwartaal 2009

Aanleg Cruyff-Court. Oorzaak: meer tijd nodig dan aanvankelijk gedacht omdat we in Enschede
twee courts tegelijk gaan aanleggen. Vervolg: wordt aangelegd in tweede kwartaal 2009.

Opening kunstwerk in nieuwe wijkpark Eschmarke. Oorzaak: kunstwerk is klaar, maar kon niet
worden geplaatst, omdat park nog niet klaar was. Vervolg: plaatsing in eerste kwartaal 2009.




Realiseren van een stedelijk kunstwerk op of nabij de rotonde Keppelerdijk. Oorzaak: vereiste
medewerking in geld en menskracht kon door DMO niet worden geleverd. Vervolg: Eind 2008
een afspraak met de DMO gemaakt over budget en menskracht waardoor met dit project in de
eerste helft van 2009 kan worden begonnen. Realisering uiterlijk 2010.
Haalbaarheidsonderzoek naar het realiseren van een fietspad tussen Keppelerdijk/ZuidEschmarkerrondweg en de Heutinkstraat. Oorzaak: onderzoek is opgestart, maar vertraagd
doordat onvoorziene medewerking derden nodig bleek. Vervolg: haalbaarheidsstudie wordt
afgerond uiterlijk 2e kwartaal 2009.
Verder ontwikkelen van jeugdraden op de scholen in Glanerbrug en in Zuid-Oost (Drakensteyn,
Willem Wilmink). De Alfonsusschool kent overigens al een kinderraad. (Who’z next). Oorzaak:
Rond concrete activiteiten en voorzieningen is sprake geweest van jeugdparticipatie, maar dit
heeft (nog) niet geleid tot een jeugdraad, hetgeen overigens een middel is en geen doel op zich.
Vervolg: doorgaan op ingeslagen weg van jeugdparticipatie en als de scholen een jeugdraad
een goed middel vinden dan de totstandkoming mogelijk helpen maken.
Start bouw winkelcentrum Stokhorst. Oorzaak: door combinatie van factoren (vertraging bij
initiatiefnemers en vertraging door procedures) is de bouw nog niet gestart. Vervolg: als alles
mee zit kan in het derde kwartaal 2009 worden gestart met de bouw van de eerste fase.
Buurt in Actie en Bewonersinitiatieven
Buurt in Actie periode 2007 en 2008: in totaal 33 aanvragen, waarvan er 19 zijn gehonoreerd en 15
gerealiseerd (4 X hetzelfde aangevraagd). Er zijn 14 aanvragen afgewezen
Bewonersinitiatieven niet zijnde Buurt in Actie: er zijn 15 aanvragen in totaal ontvangen, waarvan 13
toegekend en 2 afgewezen.
Vragen aan Raadscommissie
1. Kunt u instemmen met de verantwoording over het jaar 2008?
2. Vindt u de gehanteerde vorm toereikend of hebt u suggesties voor de vorm van de verantwoording
over 2008?
Download