None - VGN

advertisement
PwC
Weten voor Beter
Presentatie kernbevindingen
per bouwsteen
Den Haag, 13 september 2007
Perscentrum Nieuwspoort
PwC
Weten voor Beter
Presentatie kernbevindingen
cliëntenraadpleging
Drs J. Zomerplaag
Den Haag, 13 september 2007
Perscentrum Nieuwspoort
Kernbevindingen bouwsteen
cliëntenraadpleging
•
Verbeteren zeggenschap, klachtenprocedures en veiligheid vraagt
aandacht
•
Veel cliënten beslissen niet altijd mee over hun zorg- of
ondersteuningsplan
•
Ruim een kwart van de cliënten voelt zich niet altijd veilig. Volgens bijna
de helft van de vertegenwoordigers laat de aandacht voor veiligheid te
wensen over
•
Oordeel van vertegenwoordigers van volwassen cliënten is het hoogst bij
kleine organisaties
•
Het oordeel van cliënten is het laagst bij middelkleine organisaties
•
Extramurale cliënten geven in het algemeen hogere score voor
zeggenschap, de bejegening van medewerkers en hun woonsituatie, dan
intramurale cliënten
Bron: benchmark gehandicaptenzorg 2006
PwC
Deelname aan cliëntenraadpleging
door 101 organisaties
•
11.598 cliënten
•
16.259 vertegenwoordigers volwassenen
•
•
5.535 vertegenwoordigers jeugd
371 cliënten kortdurende ambulante zorg
(geen onderdeel van totaalscore, wel teruggekoppeld naar
organisaties)
Bron: benchmark gehandicaptenzorg 2006
PwC
Betrouwbaarheid van uitkomsten gewaarborgd
• Aangesloten bij CQ-index
• Multi-level model gebruikt om verschillen tussen organisaties
te bepalen
• Case-mix correctie toegepast om invloed van
cliëntkenmerken te corrigeren
• Criteria gehanteerd voor minimum aan gegevens
Bron: benchmark gehandicaptenzorg 2006
PwC
Grootteklasse en cliëntenraadpleging
16
Aantal organisaties
14
12
10
8
6
4
2
C
B
0
< € 10
miljoen
€ 10 - 25
miljoen
Grootteklasse
Klasse
A
€ 25 - 50
miljoen
> € 50
miljoen
Bron: benchmark gehandicaptenzorg 2006
PwC
Kleine en middelgrote organisaties scoren
relatief hoog
Bron: benchmark gehandicaptenzorg 2006
PwC
Oordeel in relatie tot grootteklasse verschilt tussen
cliënten en vertegenwoordigers
Bron: benchmark gehandicaptenzorg 2006
PwC
Helft van de organisaties wijkt duidelijk af
van het gemiddelde
22
Cliënten
Vertegenw oordigers
volw assenen
15
41
19
39
22
A
B
C
Vertegenw oordigers
jeugd
9
Totaal
0%
48
21
11
47
20%
40%
28
60%
80%
100%
Bron: benchmark gehandicaptenzorg 2006
PwC
Onderscheid tussen organisaties het duidelijkst
bij thema zeggenschap
Cliënten zeggenschap
Vertegenw oordigers
volw assenen informatie
34
16
31
26
23
24
Bovengemiddeld
Gemiddeld
Vertegenw oordigers
volw assenen dagbesteding
17
34
18
Vertegenw oordigers
volw assenen w onen
17
37
20
Benedengemiddeld
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Bron: benchmark gehandicaptenzorg 2006
Bron: benchmark gehandicaptenzorg 2006
PwC
Onderscheid oordeel vertegenwoordigers
jeugd is gering
Cliënten dagbesteding
9
Vertegenw oordigers
jeugd ondersteuning thuis
5
57
10
28
3
Bovengemiddeld
Gemiddeld
Vertegenw oordigers
jeugd - voortgang
Vertegenw oordigers
jeugd - logeren
7
53
0
0%
40
20%
40%
Benedengemiddeld
8
1
60%
80%
100%
Bron: benchmark gehandicaptenzorg 2006
Bron: benchmark gehandicaptenzorg 2006
PwC
Aanbevelingen voor cliëntenraadpleging
in de toekomst
• Beperken inhoudelijke thema’s
• Balans tussen wetenschappelijke criteria en praktische
toepassing
• Aanpassing voor in het bijzonder mensen met een
verstandelijke beperking
• In volgende cliëntenraadpleging cliënten met kortdurend
ambulante zorg breder bevragen
Bron: benchmark gehandicaptenzorg 2006
PwC
Weten voor Beter
Presentatie kernbevindingen
medewerkerraadpleging
M.E. van Oploo Msc MA
Den Haag, 13 september 2007
Perscentrum Nieuwspoort
PwC
Combinatie weegfactor toont punten voor
HR-beleidsagenda
Bron: benchmark gehandicaptenzorg 2006
PwC
Score en weegfactor per thema
Bron: benchmark gehandicaptenzorg 2006
PwC
Vergelijking 2004 - 2006
• Totaalscore 2006 berekend volgens methode 2004, op schaal
van 1-10
• De totaalscore op de medewerkersraadpleging is in 2006
marginaal lager dan in 2004: 6,50 versus 6,68
• Nagenoeg alle organisaties hebben in 2006 een (iets) lagere
score dan in 2004
• Ten opzichte van 2004 zijn de medewerkers binnen de
gehandicaptensector in 2006 vooral iets minder positief over
de inspraakmogelijkheden en de werkdruk
Bron: benchmark gehandicaptenzorg 2006
PwC
Gemiddelde respons is 50,9%
85% van alle medewerkers die werkzaam zijn
in de sector heeft een vragenlijst ontvangen
Respons
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
1
5
9
13
17
21
25
29
33
37
41
45
49
respons per instelling
53
57
61
65
69
73
77
81
85
89
93
97
101
gemiddeld medewerkers
Bron: benchmark gehandicaptenzorg 2006
PwC
Totaalscore medewerkerraadpleging
Bron: benchmark gehandicaptenzorg 2006
PwC
Weten voor Beter
Presentatie kernbevindingen
financiële prestaties
G.J. Postma RA
Den Haag, 13 september 2007
Perscentrum Nieuwspoort
PwC
Totaalscore financiële prestaties gemiddeld 47,3
Spreiding van 16,7 tot 88,6
Bron: benchmark gehandicaptenzorg 2006
PwC
Nettoresultaat gemiddeld 1,6%
66 van de 86 organisaties behalen positief resultaat
Bron: benchmark gehandicaptenzorg 2006
PwC
Inzet deskundigheidsniveau (FWG-mix) per
cluster verschillend
Bron: benchmark gehandicaptenzorg 2006
PwC
Onderscheid intramuraal/extramuraal essentieel voor
vergelijking overhead
Bron: benchmark gehandicaptenzorg 2006
PwC
Budgetratio neemt af naarmate de omzet toeneemt
Bron: benchmark gehandicaptenzorg 2006
PwC
Eenderde sector heeft duurzame solvabiliteit in
perspectief toenemende marktwerking
95%
85%
75%
Solvabiliteit
65%
55%
45%
35%
Gemiddelde
(23,3%)
25%
15%
5%
-5%
1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58 61 64 67 70 73 76 79 82 85
-15%
Rangorde organisaties
N = 86
Bron: benchmark gehandicaptenzorg 2006
PwC
Rentabiliteit eigen vermogen gemiddeld 10,2%
586%
120%
100%
80%
Rentabiliteit
60%
40%
20%
Gemiddelde
(10,2%)
0%
-20% 1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58 61 64 67 70 73 76 79 82 85
-40%
-60%
-80%
Rangorde organisaties
N = 86
Bron: benchmark gehandicaptenzorg 2006
PwC
Marge-analyse toont relatie tussen productie en
ingezette middelen binnen vergelijkbare (sub)clusters
Kostprijs in euro per cliëntgebonden uur
238
100
75
:
50
Gemiddelde 43,8
25
0
1
5
9 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 53 57 61 65 69 73 77 81 85
Rangorde organisaties
N = 86
Bron: benchmark gehandicaptenzorg 2006
PwC
GAP-analyse tool biedt nader inzicht in kostprijzen
en financieel effect overgang naar ZZP-bekostiging
•
Definitieve GAP-tool is a.s. vrijdag beschikbaar via website VGN
•
Instellingen completeren tool met gegevens rekenstaat voor 1 oktober
•
Analyseren verschillen in kosten en opbrengsten als gevolg van nieuwe
ZZP-bekostiging
•
Rapporteren resultaten gap-analyse begin november via web beschikbaar:
- Omvang van de GAP
- Inzicht werkelijke kostenstructuur versus genormaliseerde
kostenstructuur ZZP-systematiek
- Eigen en gemiddelde kostprijzen per ZZP
PwC
Weten voor Beter
Kapitaliseren op resultaten benchmark
vergt persoonlijke betrokkenheid
bestuurders bij follow up en inzet VGN
Aanbevelingen voor strategische agenda VGN 2007 - 2010
Den Haag, 13 september 2007
Drs. R.J.C. Poerstamper MBA
Perscentrum Nieuwspoort
PwC
Met de benchmark aan de slag loont
Making the leap
Benchmarking
at work
Relatief
Historie van de vijf best practices in andere
sector in 2004:
• Een instelling was ook in 2000 best practice
• Twee instellingen zijn fusie-instellingen
• Twee instellingen zijn relatief sterk verbeterd:
- van C C B naar A A A (Cliënt, MW, B&F)
- van B A B naar A A A
Relatief
Stabiel
Relatief
sterk
verbeterd
Instellingen
11
Relatief
sterk
verbeterd
12
10
verslechterd
verslechterd
8
10
PwC
Aanbevelingen voor de organisaties
•
Komende drie weken:
- Doorgrond informatie in uw web-rapportage
- Communiceer met interne en externe stakeholders over uitkomsten en beoogde
aanpak ten aanzien van verbeteracties
- Formeer benchmark verbeterteam met brede samenstelling onder regie van
bestuurder
- Bespreek oorzaken en achtergronden sterke punten
- Identificeer en prioriteer verbeterpunten  breng focus aan
•
Neem deel aan regionale verbeterworkshops 3 en 10 oktober, 6 november
 Kennis halen en brengen
•
Creëer eigen good practice op basis van eigen:
- Marktomstandigheden en concurrentiepositie
- Visie en leiderschapsstijl
- Strategische keuzes
- Beschikbare resources
- Projectmatige verbetertrajecten op gekozen onderwerpen
PwC
Aanbevelingen voor VGN
•
Kapitaliseer op bereikte mijlpaal en schat aan informatie
•
Onderken dat de benchmark voor deelnemers nu pas begint en niet klaar is
•
Bevorder disclosure tussen leden van de organisaties in de top 5 opdat de
leermogelijkheden worden geoptimaliseerd
•
Continueer komende maanden betrokkenheid vanuit VGN door aanbieden
permanent benchmark platform en “levende” benchmark webinfrastructuur
•
Evalueer bij deelnemers, stakeholders en onderzoekers de opzet en
inrichting van benchmark
•
Maximaliseer rendement benchmarking door opzetten continuous
benchmarkprogramma gericht op beschikbaarheid actuele stuurgegevens
•
Stel separate financiële rapportage op na GAP-analyse
Ga uit van eigen kracht
PwC
PwC
Weten voor Beter
Benchmark gehandicaptenzorg
Den Haag, 13 september 2007
Perscentrum Nieuwspoort
Download