VGN Nieuws Bestuurders gehandicaptensector verontwaardigd

advertisement
30 november 2007
VGN Nieuws
Berichten
Bestuurders gehandicaptensector
verontwaardigd over bezuinigingen
Akkoord over een nieuwe CAO
Gehandicaptenzorg
Cliëntveiligheid
Seksueel misbruik van gehandicapte
mensen in het nieuws
Het burgerservicenummer komt eraan!
Ledennet in nieuw jasje
Extra impuls voor onderzoek
gehandicaptensector
Uitbreiding kleinschaligheid geldt ook voor
gehandicaptensector
Schilderijen te koop op
Prokkelplaats.nl
Bachelor logopedieprijs 2007
Klopmunicatie’ wint wedstrijd
Mooie Voorbeelden
Onderzoek naar 15 jaar
gehandicaptenzorg in Nederland
Ding mee naar Innovatieprijs 2008
Betere rechtspositie gehandicapte
scholieren
Agenda
Multiculti in de zorg
Innovatiekracht in wonen en zorg
Verslaving & Zorg
Autisme en relaties
Cursussen CAO Gehandicaptenzorg 2008
Bestuurders gehandicaptensector verontwaardigd over
bezuinigingen
Raden van bestuur van instellingen in de gehandicaptenzorg vinden het
onbegrijpelijk en onaanvaardbaar dat minister Klink en staatssecretaris
Bussemaker nieuwe bezuinigingen opleggen aan de gehandicaptenzorg.
Gehandicapten profiteren onvoldoende van de groei van de welvaart. Dit staat in
een motie die is aangenomen in de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de
VGN op donderdag 22 november in De Doelen in Rotterdam. In deze motie
draagt de ALV het bestuur van de VGN op dit luid en duidelijk te laten horen.
Lees meer
Terug naar inhoud
Akkoord over een nieuwe CAO Gehandicaptenzorg
De VGN heeft op 20 november jl. met de werknemersorganisaties een
onderhandelaarsakkoord bereikt over een nieuwe CAO Gehandicaptenzorg. De
leden van de VGN hebben tijdens de Algemene Ledenvergadering op 22
november jl. ingestemd met dit CAO-akkoord. Lees meer
Terug naar inhoud
Cliëntveiligheid
Op donderdag 22 november vond in Rotterdam het symposium Veilige Zorg,
ieders Zorg plaats, dat door de Inspectie voor de Gezondheidszorg is
georganiseerd. De bedoeling van dit symposium was, om nader vorm te geven
aan een van de belangrijkste peilers van het overheidsbeleid: ‘De
vanzelfsprekende patiënt- en cliëntveiligheid in de zorg’. Lees meer
Terug naar inhoud
Seksueel misbruik van gehandicapte mensen in het nieuws
Op de conferentie over cliëntveiligheid op 22 november jl. had een van de
workshops als onderwerp de preventie van seksueel misbruik van cliënten. Dit is
een onderwerp dat doorgaans onevenredig de aandacht trekt van de media. Dat
was ook nu weer het geval. In het Algemeen Dagblad van 26 november en in een
uitzending van Netwerk op dezelfde dag, kwam het, als enig element uit de
conferentie, aan de orde. Lees meer
Terug naar inhoud
Het burgerservicenummer komt eraan!
Op dinsdag 4 december vindt de plenaire behandeling door de Eerste Kamer van
de Wet burgerservicenummer in de zorg (Wbsn-z) plaats. Vermoedelijk treedt de
Wbsn-z begin 2008 in werking. Voor de Wbsn-z geldt een invoeringsperiode van
één jaar. Na de invoeringstermijn (vermoedelijk begin 2009) zijn alle
zorgaanbieders, indicatieorganen en zorgverzekeraars verplicht het
burgerservicenummer te gebruiken. Lees meer
Terug naar inhoud
Ledennet in nieuw jasje
Op woensdag 28 november heeft het ledennet van de VGN een
gedaanteverwisseling ondergaan. Door de navigatie te verbeteren en de indeling
van de pagina’s aan te passen kunt u voortaan gemakkelijker informatie vinden.
Ook kunt u gemakkelijker zelf informatie toevoegen. Lees meer
Terug naar inhoud
Extra impuls voor onderzoek gehandicaptensector
Om de infrastructuur rond kennis en onderzoek in de gehandicaptenzorg te
verbeteren, is in 2006 op verzoek van het ministerie van VWS het vierjarige
programma Onderzoek voor mensen met een verstandelijke beperking ingesteld.
Niet alleen vanuit de zorginstellingen en universiteiten is de bereidheid groot om
de nodige investeringen te doen. Op verzoek van de VGN en ZonMW stelt
staatssecretaris Jet Bussemaker naast het basisbudget voor 2008 een extra
bedrag van € 1,1 miljoen beschikbaar voor het uitbreiden van het
onderzoeksprogramma. Lees meer
Terug naar inhoud
Uitbreiding kleinschaligheid geldt ook voor gehandicaptensector
Rond de verschijning van de tweede kapitaallastenbrief Met zorg ondernemen (9
juli 2007) ontstond verwarring over de definitie van de kleinschaligheid. De
minister van VWS kondigde aan dat voor de ouderenzorg de definitie van
kleinschaligheid zou worden ‘opgerekt’. Duidelijk is nu dat deze uitbreiding ook
gaat gelden voor de gehandicaptensector. Lees meer
Terug naar inhoud
Berichten
Schilderijen te koop op Prokkelplaats.nl
Op zoek naar een leuk, origineel kerstcadeau en ook nog een bijdrage leveren
aan de maatschappelijke participatie van mensen met een verstandelijke
beperking? Dat kan! Via de website www.prokkelplaats.nl zijn meer dan 100
schilderijen te koop, gemaakt door kunstenaars met een verstandelijke
beperking. De kunstenaars werden geïnspireerd door de geboorte van Prinses
Ariane. Lees meer
Terug naar inhoud
Uitreiking Bachelor logopedieprijs 2007
Op 14 november jl. vond de uitreiking plaats van de Bachelor Logopedieprijs
2007. De winnaars zijn Daniëlle van Dam en Nienke Wever, oud-studenten van
de Hogeschool Rotterdam. De logopedisten ontvingen de oorkonde en een
geldbedrag voor hun afstudeerscriptie over slikstoornissen bij patiënten met
Multiple Sclerose. De 47 personen uit het onderzoek zijn bewoners van Nieuw
Unicum. Lees meer
Terug naar inhoud
‘Klop’municatie wint wedstrijd Mooie Voorbeelden
De Brabantse stichting Regie over eigen Leven heeft een wedstrijd gehouden van
de mooiste voorbeelden van verstandelijk gehandicapten die zelf de touwtjes in
handen kregen. Tijdens de slotmanifestatie werd tot het allermooiste voorbeeld
gekozen: ‘Klop’municatie van Hans Frieling, Geert Huybrechts en Anita van
Dongen. Zij zijn werkzaam bij Stichting Prisma. Lees meer
Terug naar inhoud
Onderzoek naar 15 jaar gehandicaptenzorg in Nederland
Verstandelijk gehandicapten hebben de afgelopen 15 jaar steeds meer
mogelijkheden gekregen, maar worden nog steeds buitengesloten. Dat is een van
de conclusies uit een onderzoek naar de ontwikkelingen in de zorg voor mensen
met een verstandelijke beperking in de afgelopen 15 jaar. Vilans voerde dit
onderzoek uit in opdracht van Teleac naar aanleiding van het 15-jarig bestaan
van het Teleac-programma Knoop in je Zakdoek. Lees meer
Terug naar inhoud
Ding mee naar de Innovatieprijs 2008
In 2008 wordt voor de achtste keer de Innovatieprijs uitgereikt voor de beste
ideeën en producten die de zelfredzaamheid en participatie van mensen
vergroten. Vilans en Fireva (de branchevereniging van fabrikanten en importeurs
van revalidatiehulpmiddelen) nodigen iedereen uit om nieuwe producten te
ontwerpen. Lees meer
Terug naar inhoud
Betere rechtspositie gehandicapte scholieren
De rechtspositie van gehandicapte en chronisch zieke leerlingen in het basis- en
voortgezet onderwijs wordt vanaf schooljaar 2009 verbeterd. Zij krijgen recht op
gelijke behandeling. Het kabinet breidt daarvoor de Wet gelijke behandeling op
grond van handicap of chronische ziekte (Wgbh/cz) uit. Lees meer
Terug naar inhoud
Agenda
Dinsdag 4 december
Multiculti in de zorg
Organisatie: Opleidingscentrum Cello
Deze studiedag begint met twee inleidingen over multiculturaliteit en
communicatie met allochtone hulpvragers. Bezoekers kunnen ook twee
workshops rond dit thema volgen. Lees meer
Terug naar inhoud
Donderdag 13 december
Innovatiekracht in wonen en zorg
Organisatie: Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg
Congres over vijf jaar innovatie plaats met een blik op de toekomstagenda van
wonen en zorg. Minister Vogelaar en staatssecretaris Bussemaker reiken de prijs
uit aan de winnaar van het meest vernieuwende woonzorgproject. Lees meer
Terug naar inhoud
Dinsdag 15 januari 2008
Verslaving & Zorg
Organisatie: Stichting Sympopna
Podium waarop werkers uit de verschillende velden van zorg, dienstverlening en
overheid elkaar ontmoeten en kennis opdoen op het gebied van verslaving &
zorg. Onderdeel van middagprogramma is Verslaving en een verstandelijke
beperking. Lees meer
Terug naar inhoud
Dinsdag 12 februari 2008
Autisme en relaties
Organisatie: Bosch & Suykerbuyk Trainingscentrum
Wat maakt relaties zo moeilijk voor mensen met autisme? Autisme-expert Peter
Vermeulen neemt u mee in de speciale denkwijze van mensen met autisme. Lees
meer
Terug naar inhoud
20 februari, 11 maart, 17 april, 20 mei, 18 juni 2008
Cursussen CAO Gehandicaptenzorg 2008
Organisatie: VGN
In 2008 organiseert de CAO-helpdesk opnieuw cursussen over de CAO
Gehandicaptenzorg en het arbeidsrecht. De cursussen zijn bedoeld voor
medewerkers die zich bezig met het werkgeversbeleid c.q. personeelsbeleid van
de organisatie. Er zijn vijf verschillende cursusdagen die verschillen qua inhoud
en qua doelgroep. Lees meer
Terug naar inhoud
Colofon
Uitgave: Dit is een uitgave van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN). De VGN is de
branchevereniging voor de organisaties die professionele zorg en ondersteuning bieden aan mensen
met een of meerdere handicaps. De VGN behartigt de belangen voor zo’n 175 lidinstellingen en streeft
daarbij naar gunstige voorwaarden op de gebieden financiering, wet- en regelgeving,
werkgeverszaken en de inhoud van de zorg. Deze uitgave wordt verspreid onder de medewerkers van
de lidinstellingen van de VGN en is ook te downloaden op het ledennet van de VGN.
Redactie: Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN), afdeling Communicatie, Oudlaan 4, 3515
GA Utrecht, telefoon (030) 273 97 41, www.vgn.org, e-mail: [email protected]
Download