VGN Nieuwsbrief 16 april 2007

advertisement
16 april 2007
VGN Nieuws
Berichten
Brandveiligheidseisen moeten aansluiten bij
Staatssecretaris Bussemaker bezoekt
praktijk
Cordaan
Bij nieuwe baan voortaan altijd Verklaring
Project Ergocoaches start Wedstrijd
omtrent Gedrag nodig
Zorginnovatie 2007
VGN: kwaliteit van leven staat centraal
Opening Oranjeschelp: onderwijs en
CAO Gehandicaptenzorg: Vakbonden hebben
zorg voor kinderen met beperkingen
meer tijd nodig
Campagne betere toegankelijkheid van
Fonds PGO verstrekt subsidie voor uitvoering
horeca- en recreatiebedrijven
cliëntenraadpleging
Evaluatie vragenlijsten cliëntenraadpleging
Agenda
benchmark
Algemene Ledenvergadering VGN
Respons medewerkersraadpleging boven 50%
Zorg geven & vrijheid nemen
Netwerkbijeenkomst over cliëntencommunicatie
Dag van de Gehandicaptenzorg
Palliatieve zorg voor mensen met een
verstandelijke beperking
Brandveiligheidseisen moeten aansluiten bij praktijk
Het College bouw zorginstellingen (‘Bouwcollege’) heeft op 5 april op haar
website het rapport Inventarisatie brandveiligheid in de zorgsectoren
gepubliceerd. Dit onderzoek is door het Bouwcollege in opdracht van het
ministerie van VWS uitgevoerd. De VGN vindt dat het Bouwcollege een realistisch
beeld schetst in dit rapport, maar is tevens van mening dat brandveiligheidseisen
moeten aansluiten bij de praktijk. Lees meer
Terug naar inhoud
Bij nieuwe baan voortaan altijd Verklaring omtrent Gedrag nodig
Mensen die solliciteren op een functie in de gehandicaptenzorg dienen een
Verklaring omtrent het Gedrag (VoG) te overleggen. En het overschrijden van
seksuele grenzen is een aandachtspunt tijdens de gehele arbeidsperiode. Deze
twee wijzigingen zijn aanleiding dat werknemers- en cliëntenorganisaties en de
VGN het convenant Preventie seksueel misbruik in de gehandicaptenzorg opnieuw
hebben ondertekend. Lees meer
Terug naar inhoud
VGN: kwaliteit van leven staat centraal
De VGN is van mening dat kwaliteit van leven centraal dient te staan. Instellingen
in de gehandicaptenzorg trachten zoveel mogelijk aan te sluiten bij de behoeften
van de cliënt. Voor zoveel mogelijk cliënten betekent dat zelfstandig wonen in de
wijk. In sommige situaties kiezen cliënten en ouders voor het wonen in een
beschermde omgeving. Lees meer
Terug naar inhoud
CAO Gehandicaptenzorg: Vakbonden hebben meer tijd nodig
Op 5 april 2007 hebben de VGN en de werknemersorganisaties wederom
gesproken over een nieuwe CAO Gehandicaptenzorg voor 2007-2009. Na dit
gesprek bleek dat de werknemersorganisaties meer tijd nodig hebben om
duidelijk te krijgen wat hun achterban wil. De VGN betreurt het oponthoud maar
heeft ingestemd met een vervolgafspraak medio mei van dit jaar. Lees meer
Terug naar inhoud
Fonds PGO verstrekt subsidie voor uitvoering cliëntenraadpleging
Instellingen die in 2006 hebben besloten een cliëntenraadpleging te laten
uitvoeren in het kader van de benchmark gehandicaptenzorg 2006 en/of het
deelprogramma consumenteninformatie van het project Kiezen in Zorg, komen in
aanmerking voor een subsidie van het Fonds Patiënten-,
Gehandicaptenorganisaties en Ouderenbonden (PGO). Lees meer
Terug naar inhoud
Evaluatie vragenlijsten cliëntenraadpleging benchmark
Eind september 2006 hebben cliëntenorganisaties, Inspectie voor de
Gezondheidszorg, opdrachtgever ZonMw, opdrachtnemer NIVEL
en Zorgverzekeraars Nederland en de VGN ingestemd met de toepassing van de
CQ-index (Consumer Quality Index) vragenlijsten in de cliëntenraadpleging van
de benchmark gehandicaptenzorg 2006. Daarbij vonden de partijen het belangrijk
dat de vragenlijsten en de methodiek goed geëvalueerd zouden worden. De opzet
van de evaluatie is op 13 maart 2007 voorgelegd aan de Stuurgroep
Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg. Lees meer
Terug naar inhoud
Respons medewerkersraadpleging boven de 50%
De respons van de medewerkersraadpleging van de benchmark bedroeg op 29
maart jl. 52%. Het bureau Research voor Beleid, dat het onderzoek coördineert,
toont zich hiermee tevreden: het is een gebruikelijk responspercentage. Lees
meer
Terug naar inhoud
Netwerkbijeenkomst over cliëntencommunicatie
Hoe communiceer je met cliënten binnen je organisatie? Met deze vraag hielden
zo’n zestig communicatiemedewerkers zich bezig tijdens een bijeenkomst over
cliëntencommunicatie. Ook gaven een aantal deskundigen op dit gebied hun visie
tijdens een presentatie. De middag werd georganiseerd door de VGN en vond
plaats op 3 april in congrescentrum Antropia in Driebergen. Lees meer
Terug naar inhoud
Berichten
Staatssecretaris Bussemaker bezoekt Cordaan
Half maart was Staatssecretaris Jet Bussemaker (VWS) te gast bij zorginstelling
Cordaan in Amsterdam. Met name de nieuwe locatie Parkhof kon haar
goedkeuring wegdragen. Dat blijkt uit een verslag dat staat in het aprilnummer
van Markant, het journalistieke vakblad voor de gehandicaptenzorg dat de VGN
uitgeeft. Lees meer
Terug naar inhoud
Project Ergocoaches start Wedstrijd Zorginnovatie 2007
Op 1 april is de Wedstrijd Zorginnovatie 2007 van het Project Ergocoaches van
start gegaan. De wedstrijd wordt voor het derde jaar georganiseerd en wil in
2007 vooral innovatietalent onder medewerkers in de zorg stimuleren. Het draait
in deze wedstrijd om goede ideeën om agressie en fysieke belasting in de zorg te
beperken. Deze ideeën hoeven nog niet ontwikkeld of uitgevoerd te zijn, het idee
op zich volstaat. Lees meer
Terug naar inhoud
Opening Oranjeschelp: onderwijs en zorg voor kinderen met
beperkingen
Op woensdag 18 april vindt de officiële opening plaats van de Oranjeschelp,
centrum voor onderwijs & zorg op maat aan kinderen met een
ontwikkelingsachterstand of verstandelijke beperking in Veenendaal. De
Oranjeschelp is een samenwerking van kindercentrum De Schelp (Reinaerde) en
de Oranjeschool voor zeer moeilijk lerende kinderen (CPOV). Lees meer
Terug naar inhoud
Campagne voor betere toegankelijkheid van horeca- en
recreatiebedrijven
Onder de noemer 12% van je omzet laat je niet lopen! is op 12 april een
landelijke campagne van start gegaan om horeca- en recreatiebedrijven voor
iedereen toegankelijk te maken. De campagne is een gezamenlijk initiatief van
cliëntenorganisaties en de branche-organisaties Koninklijk Horeca Nederland en
RECRON. Lees meer
Terug naar inhoud
Agenda
Donderdag 26 april
Algemene Ledenvergadering VGN
Tijd: Ontvangst vanaf 13.30 uur, vergadering begint om 14.00 uur
Tijdens de vergadering wordt onder meer gesproken over de CAO, het
Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg en de Zorgzwaartebekosting. Lees meer
Terug naar inhoud
Dinsdag 8 mei
Zorg geven & vrijheid nemen
Organisatie: Medilex
Waar eindigen pedagogische maatregelen en waar begint de BOPZ? Een
interactieve studieochtend (voor de gehandicaptenzorg en jeugdpsychiatrie) met
casuïstiek, waar de juridische consequenties van sturen, stimuleren en straffen
worden behandeld. Lees meer
Terug naar inhoud
Woensdag 30 mei
Dag van de Gehandicaptenzorg
Organisatie: Euroform Medical i.s.m. de VGN
De toekomst van de gehandicaptenzorg staat tijdens dit congres centraal. Voor
iedereen die werkzaam is in deze sector worden de laatste trends en
ontwikkelingen binnen de AWBZ, toezicht, het nieuwe regeerakkoord, de
marktwerking en het nieuwe zorgstelsel op een rij gezet. Lees meer
Terug naar inhoud
Woensdag 20 juni
Palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking
Organisatie: Stichting Agora
Het symposium biedt concrete handvatten om binnen de eigen instelling met
palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking aan de slag te
gaan. De deelnemer krijgt ook inzicht in de stand van zaken m.b.t. palliatieve
zorg voor deze doelgroep. Lees meer
Terug naar inhoud
Colofon
Uitgave: Dit is een uitgave van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN). De VGN is de
branchevereniging voor de organisaties die professionele zorg en ondersteuning bieden aan mensen
met een of meerdere handicaps. De VGN behartigt de belangen voor zo’n 175 lidinstellingen en streeft
daarbij naar gunstige voorwaarden op de gebieden financiering, wet- en regelgeving,
werkgeverszaken en de inhoud van de zorg. Deze uitgave wordt verspreid onder de medewerkers van
de lidinstellingen van de VGN en is ook te downloaden op het ledennet van de VGN.
Redactie: Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN), afdeling Communicatie, Oudlaan 4, 3515
GA Utrecht, telefoon (030) 273 97 41, www.vgn.org, e-mail: [email protected]
Download
Random flashcards
Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

Create flashcards