Toelichtende tekst bij het `Overzicht uiteindelijke samenhang` Het

advertisement
MISSIE EN VISIE
ORGANISATIE
Overzicht uiteindelijke samenhang kwaliteitsindicatoren, HKZ, benchmark,
managementrapportages, jaarverantwoording en kwaliteitskaart
UITVOEREN VAN PROCESSEN
(vlgs. het HKZ-schema)
METEN VAN PROCESSEN EN UITKOMSTEN
Interne en externe audits
Intake/indicatie
Uitvoering
Evaluatie en nazorg
Beleid en organisatie
Personeel
Onderzoek en ontwikkeling
Gebouwen, fysieke omgeving
en materiaal
8. Diensten door derden
9. Documenten en gegevens
Cliënten
Voortgangsgesprek
Klachten
Raadpleging
* Kwantitatief
(Benchmark GZ
2006; CQ-index)
* Kwalitatief
Cliëntgegevens
Etc.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Medewerkers
Functionerings/exitgesprek
Klachten
Raadpleging
* Kwantitatief (Benchmark
GZ 2006; Kwaliteit van
arbeid)
* Kwalitatief
Personeelsstatistieken
RI&E
Etc.
Financiële
prestaties (BM
GZ 2006)
Productie
Omzet, kosten
Balans
Resultaten
Kosten per
betaaluur
Etc.
Veiligheid en
risico’s
(Bijna-)
ongelukken
ruimtes
Etc.
Maatschappij ,
leveranciers,
etc.
RAPPORTAGES
VERBETEREN
VERBETEREN
STUURINFORMATIE
Managementrapportage(-s) van de instelling
- interne stuurinformatie
- benchmark informatie
VERANTWOORDINGSINFORMATIE
Jaarverantwoording zorginstellingen* t.b.v. NPCF,
LOC, CBS, CBZ, CvZ, IGZ,
NZa, VWS en ZN
Vertaling
VERBETEREN
* bestaat nu nog uit de jaarrapportage van de instelling met de
wettelijk verplichte verslagen
KWALITEITSINDICATOREN
KEUZE-INFORMATIE
Website Kiezen in Zorg
voor cliënten, naasten en
ondersteuners
16 augustus 2007
Toelichtende tekst bij het ‘Overzicht uiteindelijke samenhang’






1
Het ‘Overzicht uiteindelijke samenhang’ toont het beleid van een organisatie in de gehandicaptenzorg in samenhang met de
externe ontwikkelingen
Alle interne en externe ontwikkelingen – kwaliteitsindicatoren, HKZ, Benchmark, managementrapportages, jaarverantwoording en
kwaliteitskaart – hebben als doel de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening in de gehandicaptenzorg te waarborgen en te
optimaliseren
Als basis voor het ‘Overzicht uiteindelijke samenhang’ is de PDCA-cyclus van Deming gebruikt, een standaardmodel uit de
kwaliteitszorg
De PDCA-cyclus gaat uit van vier stappen waardoor de kwaliteit verbeterd wordt:
o Plan
Als eerste wordt het beleid binnen een organisatie gevormd door analyse en meningsvorming (aan de
hand van de missie en visie van de organisatie)
o Do
Vervolgens worden afspraken gemaakt over de uitvoering van de processen en de wijze waarop deze
uitvoering wordt gevolgd en de processen en uitkomsten worden gemeten
o Check
De volgende stap is de evaluatie van het beleid; gegevens worden over de processen en uitkomsten worden daadwerkelijk
gemeten en geanalyseerd en gepresenteerd in verschillende rapportages waarna conclusies worden getrokken
o Act
Daarna vindt verbetering plaats, doordat het beleid wordt bijgesteld of nieuw beleid wordt gevormd, waarna weer een
nieuwe PDCA-cyclus volgt
Conform de PDCA-cylcus maakt een organisatie aan de hand van de eigen missie en visie interne afspraken over de uitvoering van
de processen en de wijze waarop deze processen en daarnaast de uitkomsten worden gemeten. Het HKZ 1-schema geeft aan op
welke gebieden deze afspraken moeten zijn vastgelegd om in aanmerking te komen voor certificering
Vervolgens worden deze processen en uitkomsten daadwerkelijk gemeten. Dit kan gebeuren op verschillende aandachtsgebieden,
zoals cliënten, medewerkers, financiën, veiligheid, maatschappij, leveranciers, etc. Deze meetpunten zijn opgesteld in het kader
van de doelstellingen van de organisatie én daarnaast de eisen van de buitenwereld. In de gehandicaptenzorg zijn alle
belanghebbende partijen uit deze buitenwereld verenigd in de Stuurgroep Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg. De Stuurgroep stelt
vast welke processen en uitkomsten organisaties in de gehandicaptenzorg minimaal moeten vastleggen om inzicht te kunnen
geven in de kwaliteit van hun zorg- en dienstverlening. Door middel van Benchmarking, waarbij de resultaten van een organisatie
geplaatst worden ten opzichte van gemiddelden van vergelijkbare organisaties, ontstaat voor instellingen daarnaast een
referentiekader dat inzicht biedt in eventuele verbetermogelijkheden.
Dit kunnen ook andere modellen zijn zoals ISO of INK




2
Alle verzamelde gegevens komen terecht in managementrapportages van de organisatie aan de hand waarvan het management
conclusies kan trekken.
Vervolgens kan het management van de organisatie het beleid bijstellen.
Daarnaast vraagt de buitenwereld de organisatie zich te verantwoorden over de geleverde prestaties door gegevens met
betrekking tot de kwaliteitsindicatoren uit de managementrapportages aan te leveren voor de Jaarverantwoording
Zorginstellingen. Doordat deze informatie openbaar is, zal de organisatie extra gestimuleerd worden zijn prestaties te verbeteren.
De informatie van de kwaliteitsindicatoren uit het Jaardocument zijn niet voor iedereen direct te begrijpen of toegankelijk. Daarom
worden deze gegevens vertaald en geplaatst op de website van Kiezen in zorg 2, waarmee keuze-informatie voor cliënten
beschikbaar komt. Ook deze openbaarheid leidt tot extra kwaliteitsverbetering, onder meer door de mogelijkheid van het
‘stemmen met de voeten’.
Vanaf het najaar van 2007 wordt in een pilot gewerkt aan het vertalen van de uitkomsten van de cliëntenraadpleging van de benchmark naar openbaar
toegankelijke en vergelijkbare consumenteninformatie op de kwaliteitskaart van www.kiesBeter.nl, deelsite gehandicaptenzorg. Ruim negentig VGNlidinstellingen nemen hieraan deel.
Download