Verklaring deelname activiteiten - Eglantier

advertisement
Openbare basisschool "De EGLANTIER"
Aanmeldformulier/Ouderverklaring
Tanthof
Voorhof
Personalia kind
Achternaam: …………………...…………………….
Jongen/meisje
Voorna(a)m(en) ……..………………………...........
Burger server nr.: ……………………..
Roepnaam: ...................………………..................
Geboortedatum: ...………..…...............
Nationaliteit: ..……………….................................
Geboorteplaats: ..……......…...............
Adres: ...…………………......................................
Postc/pl: .……………......…..................
Telefoon: .....………......……geheim: O ja O nee In Nederland sinds: .……….................
Basisschool + groep / peuterspeelzaal / kinderdagverblijf van herkomst:
…………………………………………………………………………………………………………
Adres: .........…………………….............................
Postc/pl: ..……………..........................
Is er sprake van een één-ouder-gezin:
O ja
O nee
Gegevens ouders/verzorgers
Naam en voorletters vader: ….………………………..........…………....………….....……......
Adres vader: ….……………..….............................
Postc/pl: .....…….…………..….............
Mobiele telefoonnummer: ………………………….
Geboortedatum: ………………………..
Nationaliteit: …........….……….…..........................
Geboorteland: ….……………..….........
Burgerlijke staat: …………………………....….......
Beroep: ……….....…….…………...........................
Telefoon werk: ..………...….................
Hoogst genoten opleiding: …………………………
Diploma behaald:
O ja
O nee
Indien nee, aantal jaren opleiding genoten: ……...
Indien ja, jaar diploma gehaald: ……...
Naam school waar diploma is gehaald: ……………………………………………………….....
Plaats/land waar diploma is gehaald: …………………………………………………………….
Meisjesnaam en voorletters moeder: .…………………...................…..…………………........
Adres moeder: …………....………………..............
Postc/pl: ..............……………..............
Mobiele telefoonnummer: ………………………….
Geboortedatum: ………………………..
Nationaliteit: ……………......………………............
Geboorteland: ...…………....................
Burgerlijke staat: …………………………....….......
Beroep: .………………..........................................
Telefoon werk: .………….....................
Hoogst genoten opleiding: …………………………
Diploma behaald:
O ja
O nee
Indien nee, aantal jaren opleiding genoten: ……...
Indien ja, jaar diploma gehaald: ……...
Naam school waar diploma is gehaald: ……………………………………………………….....
Plaats/land waar diploma is gehaald: …………………………………………………………….
Ondergetekende(n) verklaren dat het formulier naar waarheid is ingevuld en gaat/gaan ermee
akkoord dat de opleidingsgegevens worden gecontroleerd.:
Naam vader: …………………………………………
Datum: ……………………………………………….
Handtekening:
…………………………………….
Naam moeder: …………………………….
Datum: ………………………….………….
Handtekening:
……………………………..
In te vullen door administratie:
Toegelaten locatie
: ………….………
Geplaatst in gr. : ……
lok ………
Leerling-gewicht : …...
z.o.z.
Aanvullende gegevens
Gezinssamenstelling
: ……….………………………………….……..………………………….
E-mailadres
: ………………………….…………………….…………………………...
Religie
: ……………………………………………………………………………..
Huisarts
: ………………………….………………………..………………………..
Tandarts
: ……………………………………………………………………………..
Medicijngebruik
: ……….……..……………………………………………………………..
Diagnose
: ……….……………………………………….……………………………
Ev. Opmerkingen
: ……….…….…………………………….………………………………..
Verklaring inschrijving
(Alleen van toepassing op leerlingen van scholen uit het buitenland)
0 Hierbij verklaar ik dat de via dit formulier ingeschreven leerling in de periode van 6 maanden
voorafgaand aan de inschrijvingsdatum niet op een andere Nederlandse school was
ingeschreven.
(Alleen van toepassing op aanstaande vierjarigen)
0 Hierbij verklaar ik dat de via dit formulier ingeschreven leerling voor het eerst op een school
wordt ingeschreven.
Handtekening: ………………………………………
Verklaring deelname activiteiten
Hierbij ga ik akkoord met de deelname van de aangemelde leerling aan de diverse activiteiten welke
georganiseerd worden in de verschillende leerjaren en een onderdeel vormen van het
onderwijsleerpakket van de school.
Voorbeelden van deze activiteiten zijn de sportdag, de educatieve uitstapjes en de werkweek in
groep 8.
Handtekening: ………………………………………
Verklaring publicatie van foto’s
Hierbij ga ik akkoord met de publicatie van groeps- en/of actiefoto’s door de school en Librijn op de
website, in de schoolgids en in de krant.
Handtekening: ………………………………………
Verklaring ontwikkeling leerling
Hierbij verklaar ik dat de ontwikkeling van de aangemelde leerling tot nu toe, gezien zijn leeftijd
normaal is verlopen en er geen sprake is van lichamelijke of verstandelijke achterstand.
Handtekening: ……………………………………..
Verklaring/ toestemming eenvoudige medische handelingen
Hierbij verklaar ik dat de groepsleerkracht/ vakleerkrachten en overblijfleerkrachten bij mijn kind,
indien nodig is, eenvoudige medische handelingen mag toepassen.
(Onder een eenvoudige medische behandeling worden dingen verstaan als pleisters plakken,
wondverzorging (schoonmaken, jodium erop), splinters verwijderen, zalf tegen bulten/verstuikingen/
insectenbeten en –steken etc. smeren, verband/ 3-kantendoek aanleggen enz.)
Handtekening:……………………………………….
Download