begeleid(st)er kinderopvang

advertisement
BEGELEID(ST)ER KINDEROPVANG
NIVEAU C
Toelatingsvoorwaarden
1.
2.
3.
4.
een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de functie
de burgerlijke en politieke rechten genieten
medisch geschikt zijn voor de uit te oefenen functie
voldoen aan de wettelijke nationaliteitsvereisten: Belg zijn of burger van een lidstaat van
de Europese Economische Ruimte of van de Zwitserse Bondsstaat
5. voor betrekkingen in het kader van het Fonds Sociale Maribel gelden geen specifieke
voorwaarden.
6. voor toekomstige betrekkingen in het kader van weerwerk-gesco: voldoen aan de
desbetreffende voorwaarden op het moment van indiensttreding
Aanwervingsvoorwaarden
1. in het bezit zijn van een diploma van het secundair onderwijs of daarmee gelijkgesteld
2. in het bezit zijn van een eindstudiebewijs of diploma bepaald door Kind & Gezin
3. laatstejaarsstudenten worden eveneens toegelaten als je bij je kandidatuurstelling een
studiebewijs voorlegt en een verklaring dat je max. binnen 3 maanden zal deelnemen
aan de eindexamens voor het bepalen van je diploma
4. houder zijn van minstens een rijbewijs B strekt tot aanbeveling
5. slagen voor de selectieprocedure
Indiening kandidatuurstelling
De kandidaturen voor deelname aan de selectie moeten uiterlijk op 04.04.2011 aangetekend
worden verzonden (datum van poststempel geldt als bewijs) of overhandigd worden tegen
ontvangstbewijs aan het college van burgemeester en schepenen, Speelhof 10, 3840
Borgloon. Sollicitaties per e-mail worden niet aanvaard.
CV en kopie van het gevraagde diploma toevoegen (+kopie van het rijbewijs).
Functiebeschrijving
Als bijlage
Extra info:
De initiatieven voor buitenschoolse kinderopvang (IBO) zijn gevestigd in Borgloon,
Hoepertingen, Jesseren en Rijkel.
Het IBO is open van maandag tot vrijdag:
- op schooldagen van 7 uur tot aanvang van de school en na de schooluren tot 18.30
uur
- op schoolvrije dagen en tijdens schoolvakanties doorlopend van 7 uur tot 18.30 uur.
Download