A. Diploma`s en getuigschriften

advertisement
Gemeente Grimbergen
werft aan (m/v):
1 deeltijds toezichter (E1-E3) – 21,50 uren per week
voor de gemeentelijke academie voor muziek, woord en dans
arbeidsovereenkomst van bepaalde tijd
opdrachten:
- toezicht houden op kinderen die voor en na de lessen in en rond de schoolgebouwen
vertoeven;
- toezicht en controle van de gebouwen;
- behandeling van telefonische oproepen;
- administratieve opdrachten.
voorwaarden:
- geen diplomavereiste;
- getuigschrift goed zedelijk gedrag model 2
- bereid zijn tot werken op avonden en woensdagnamiddagen (uurrooster te bespreken);
- zelfstandig kunnen functioneren;
- ervaring in de omgang met jonge kinderen en jongeren;
- nauwgezet ondersteunende administratieve taken kunnen uitvoeren.
uurrooster:
- nader te bepalen in samenspraak
- 21,5 uren per week (in een 38-urenweek)
- namiddag- en avondwerk onvermijdelijk
maandsalaris:
De maandelijkse bezoldiging wordt bepaald op basis van de salarisschalen E1 tot E3. Enkel
voorgaande ervaring bij een ander openbaar bestuur kan in aanmerking genomen worden
voor het bepalen van nuttige anciënniteit. De startwedde voor een personeelslid zonder
nuttige ervaring bedraagt:
- 946,90 euro bruto (alleenstaande met 0 jaren anciënniteit)
- 857,50 euro netto (alleenstaande met 0 jaren anciënniteit)
voordelen:
- maaltijdcheques ter waarde van 6,5 euro per dag (bijdrage werknemer = 1,09 euro)
- vergoeding van 0,15 euro/km indien u met de fiets naar het werk komt of volledige
terugbetaling van vervoerskosten indien u met het openbaar vervoer naar het werk komt;
- aansluiting bij de Gemeenschappelijke Sociale Dienst – Vlaanderen;
- opbouw 2de pensioenpijler.
geïnteresseerd:
Zend uw kandidatuur, vergezeld van een CV naar het college van burgemeester en
schepenen van en te 1850 Grimbergen.
1
Gemeente Grimbergen
Afdeling Interne Zaken
Dienst Personeel en Organisatie
INSCHRIJVINGSFORMULIER
1 deeltijds (21,5/38) toezichter (E1-E3)
contract van bepaalde tijd
gemeentelijke Academie voor Muziek, Woord
en Dans
I.
FUNCTIE(S) WAARVOOR GESOLLICITEERD WORDT:
 Via welke weg bent u de vacature op het spoor gekomen? (gelieve aan te duiden)
o brief van de gemeente (door eerdere registratie als spontane kandidaat)
o via vrienden/familie/kennissen
o krant
streekkrant
o internet
website gemeente
vdab-site
site ‘vlanjobs’
site ‘regiojobs’
site ‘jobat’
andere site: ‘……………’
o andere
II.
zondagskrant
vacature-magazine
jobat
……………………………………………………………………
PERSOONLIJKE GEGEVENS
Naam (meisjesnaam voor de gehuwde vrouw): ………………………………………………..
Voornamen: ……………………………………………………………………………………
Plaats en datum van geboorte: ………………………………………………………………..
Woonplaats (straat, huisnummer, eventueel busnummer, postnummer en gemeente):
…………………………………………………………………………………………………...
Telefoonnummer: …...…………………………………………………………………………
2
GSM-nummer: ………………………………………………………………………………...
E-mailadres: …………………………………………………………………………………...
Nationaliteit: …………………………………………………………………………………...
Burgerlijke staat: ……………………………………………………………………………...
Naam van de echtgeno(o)t(e): ………………………………………………………………...
Naam en geboortedatum van de kinderen ten laste:
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
Rijbewijs – categorie: ………………………………………………………………………….
3
III. DIPLOMA’S – GETUIGSCHRIFTEN - VORMING
A.
Diploma’s en getuigschriften
1.
Lager onderwijs (1)
Naam en adres school: ………………………………………………………………………….
Periode van ………………………………………. tot ……………………………………….
2.
Secundair onderwijs (1)
Dit onderwijs werd gevolgd van …………………. tot ……………………………………….
Aard van het gevolgde onderwijs:
Algemeen Secundair Onderwijs
Technisch Secundair Onderwijs
Beroepssecundair Onderwijs
Gevolgde richting: ………………………………………………………………………………
Behaald diploma: ……………………………………………………………………………….
Naam en adres school: ………………………………………………………………………….
B.
Bijkomende vorming en opleidingen
Som hier de eventuele bijkomende vormingscyclussen die u volgde op:
4
NOOT:
De gecoördineerde wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken zijn van
toepassing.
De kandidaten moeten de taal van het gebied – het Nederlands – kennen.
De kandidaat wordt enkel tot het examen toegelaten wanneer hij de vereiste
diploma’s of getuigschriften in die taal heeft behaald. Bij ontstentenis van
dergelijk diploma of getuigschrift moet de taalkennis vooraf door een examen
worden bewezen. In voorkomend geval kan een attest inzake de kennis van de
Nederlandse taal / niveau II behaald worden bij het Selor.
IV. TEWERKSTELLINGSGEGEVENS
A.
Huidige toestand
Werkzoekend
Sinds:
Tewerkgesteld
Bij:
Sinds:
Reden sollicitatie
5
B.
Historiek vroegere tewerkstellingen
Werkgever
Functie
Omvang
(voltijds,
halftijds, ….)
6
Van ../../….
tot ../../….
Reden einde
V.
VARIA
1.
Welke hobby’s beoefent u?
2.
Specifieke bekwaamheden / vaardigheden
3.
Via welk kanaal hebt u vernomen dat we een vacature hebben die u interesseert?
CONTROLELIJST: gelieve uw kandidatuur volledig te maken
Deze kandidaatstelling bevat:
1.
Een sollicitatiebrief.
2.
Een ingevuld inschrijvingsformulier.
In verklaar op mijn eer dat ik dit formulier oprecht en naar waarheid heb ingevuld.
Opgemaakt te ………………………………………. op ……………………………………..
Handtekening:
…………………………………………………………………………………………………...
___________________________________________________________________________
7
Download