PPT

advertisement
Studiedag voor leraren economie
Leuven, 17 januari 2012
Programma
De SLO Economie aan KUL
De lerarenopleiding start vanuit de basiscompetenties voor leerkrachten
secundair onderwijs.
Voorbeeld: leraar als begeleider van leer- en ontwikkelingsprocessen
leraar als inhoudelijk expert
leraar als opvoeder
leraar als partner van externen
zie: http://www.ond.vlaanderen.be/dvo/volwassenen/inhouden/hbovwo/onderwijs/Basiscompetenties_2007_SO.pdf
In een programma van 60 studiepunten
met 30 studiepunten stage
Programma Lerarenopleiding
A. Gemeenschappelijk gedeelte
•
Leren en onderwijzen (5 SP) ()
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
•
leren
ontwerpen van leeromgevingen (m.i.v. ICT)
klasmanagement
evaluatie
begeleiden van studieloopbaan
de leefwereld van adolescenten.
leer- en gedragsmoeilijkheden op school
Onderwijs, opvoeding en samenleving (3 SP) ( of )
1.
2.
3.
4.
•
Historische benadering van het onderwijs
Pedagogische theorieën en concepten
Maatschappelijke en culturele betekenis van de school
Pedagogische verantwoordelijkheid en opdracht(en) van samenleving,
school en leerkracht
Praktijkoriëntatie: de leraar als innovator en onderzoeker (6 SP) ()
1. Een initiatie in een relevante onderzoeksmethode.
2. Reflectie of uitvoeren van onderzoek
Programma Lerarenopleiding
B. Specifiek gedeelte
•
Vakdidactiek economie (4 SP)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
•
De economische en handelstechnische vorming in de structuur van het secundair
onderwijs
Het curriculum economie
Het bewerkstelligen van diepgaande economische inzichten
Didactische werkvormen in de economische wetenschappen
Onderwijsmedia in de economische wetenschappen
De evaluatie in de economische wetenschappen
De leraar economie in de dagelijkse klaspraktijk
De didactiek van het boekhouden
Concretisering van thema’s uit de vakdidactiek economie (4 SP)
Stage
2 Stagedelen (typisch ASO en TSO stage)
Per stagedeel:
- 10 uur observatiestage
- 20 lessen verzorgen
- extra opdrachten (vb. begeleiding klasuitstap, hulp in mini-onderneming,
aanwezig op klasseraad, …)
Stage
Begeleiding
- Vanuit KUL: 5 praktijklectoren
Hervé Wellens
Lieve Lammens
Luc Van Hie
Marianne Vandonick
Erwin Gryson
- Vanuit de scholen
De stagementor
Opvolging en verantwoording van activiteiten via elektronisch stageportfolio
 Via de student heeft de stagementor mogelijkheid tot toegang
Voorbeeld stageportfolio
Voorbeeld stageportfolio
Aantal toekomstig collega’s?
Dit academiejaar 36 studenten in SLO Economie
De website
www.kuleuven.be/slo-econ
 Overzicht leerplannen
 Overzicht leermiddelen van alle uitgeverijen
 Uitgebreide collectie handboeken in de bibliotheek
Binnenkort
 Website met lesvoorbereidingen en webquests
De website
Studiedag leraren economie
www.econ.kuleuven.be/kristof.dewitte
[email protected]
Download