infowijzer

advertisement
Naam:
Stageschool:
Klas:
Stageperiode:
Bachelor lager onderwijs
INFOWIJZER
Deze informatie is bedoeld voor de stagiair(e) en wordt dan ook ingevuld door de stagiair(e) zelf.
Dit document wordt toegevoegd aan de praktijkmap.
1. Algemene info school
Noteer hier de website van de school:
Noteer hier de link naar een eventuele klasblog:
Tips:




Zorg dat je weet wanneer de school begint/ eindigt en wanneer er speeltijd is.
Informeer of je zelf tijdens je stage info op de klasblog mag toevoegen.
Informeer hoe je mentoren liefst gecontacteerd worden (live, telefonisch, per mail…)
Informeer of je aanwezigheid in de leraarskamer gewenst is
Lesvrije dagen/pedagogische studiedagen/leeruitstappen…
Lesvrij/ped.studiedag/leeruitstap (noteer juiste)
datum
leerjaar
Leraren betrokken bij de klas
Naam
Contact ( tel. – mail )
titularis(sen):
L.O.:
andere:
Infowijzer - 1
2. Afspraken en regels
2.1.
Op schoolniveau
Lees het schoolreglement. Dit vind je meestal op de website van de school. Indien niet, vraag
een kopie aan de directie.
Welke elementen onthoud je uit het schoolreglement als belangrijk voor jouw stage?
1.
2.
3.
Is er een onthaalbundel voor stagiair(e)s? Ja/neen


Indien ja, voeg dit toe aan je infowijzer.
Indien neen, informeer of er speciale afspraken zijn voor stagiaires (bv. i.v.m. toegang tot
leraarslokaal, mee bewakingen doen, reservering van materialen/lokalen…)
2.2.
Op klasniveau
Informeer je over:
2.2.1 Plaats van de klasrij op de speelplaats
2.2.2 Klasprocedures










Het betreden en verlaten van het klaslokaal
Het in- en uitpakken van schooltassen
Het uitdelen en ophalen van materialen
Het schrijven in schriften (kantlijn, kleurgebruik, titel, datum…)
Verbeteren van werkblaadjes, schriften, toetsen, agenda,…
Invullen van agenda
Het uitvoeren van de orde/beurtrollen/taken…
Mogen kinderen spontaan rechtstaan (bv. zakdoek, potlood slijpen, toiletbezoek, drinken)
Aandacht voor verjaardag, geboorte, sterfte…
Waar liggen de werkboeken en materiaal voor de leerlingen?
Infowijzer - 2
2.2.3 Klasregels


Welk klasregels hanteert de mentor? (vb. We luisteren naar elkaar)
Hoe worden/werden deze kenbaar gemaakt aan de leerlingen?
3. Klasgroep en leerlingen
3.1. Hoe is de sfeer in de klas?





Hoeveel leerlingen zitten er in de klas?
Verhouding jongens-meisjes?
Hoe lang kennen ze elkaar al?
Zijn ze vertrouwd met samenwerken?
Komen de leerlingen goed overeen?
3.2 Individuele beginsituatie van de leerlingen
Vul de kolommen aan met relevante gegevens. Je info kan je verkrijgen door observatie,
gesprek met klasmentor of bevraging van leerlingen zelf:
Talenten/interesses: vb. hobby’s, talent voor taal, graag koken, muziek maken, voetballen,
sociaal vaardig…
Sterk in/uitdaging nodig voor: vb. problemen oplossen, samenwerken in groep, bepaald
leergebied, extra oefeningen, moeilijker oefeningen, klassikale instructie maar gedeeltelijk of
niet nodig
Moeilijkheden met/ondersteuning door: vb. bepaald leergebied, samenwerken, concentratie,
extra instructie nodig, schrijven, …
Infowijzer - 3
Initialen
ll.
Talenten/interesses
Sterk in
Uitdaging nodig voor
Moeilijkheden met
Ondersteuning door
Welke kinderen volgen een apart traject voor een bepaald leergebied? (naar boven of naar onder)
Geef aan hoe je hen moet begeleiden.
-
3.3 Differentiatie in de klas
3.3.1 Differentiatie door de leraar
Op welke manier differentieert de leraar in de klas om in te spelen op bovenstaande verschillen?
(denk aan: mini klassikaal werken, tempodifferentiatie, niveaudifferentiatie, werkwinkel,
gedifferentieerd contractwerk, hoekenwerk, handleiding gebonden differentiatie,
materiaalaanbod…). Beschrijf kort.
Infowijzer - 4
3.3.2 Gedifferentieerd huiswerk
Geeft de leraar gedifferentieerd huiswerk? Ja/neen
Indien ja, hoe pakt ze/hij dit aan?
4. Organisatie van het klaslokaal
Teken hieronder de plattegrond van het klaslokaal.
Legende bij het klaslokaal
banken
digitaal bord
whiteboard of krijtbord
lessenaar van de leraar
lessenaar van de leerlingen
ramen
kasten
deur
lavabo
prikbord
(Wat hangt erop?)
lege tafels
computerhoek
vertelhoek
leeshoek
…
Hoe worden deze hoeken visueel
voorgesteld?
Maak foto’s van de verschillende muren, prikborden, … en bewaar deze digitaal zodat je ze kan raadplegen indien nodig.
Infowijzer - 5
5. Methodes leraar/leerling
Wordt er een bepaalde methode/handleiding gevolgd of werkt de leraar met eigen materiaal?
Werken de leerlingen met schriften of losse werkbladen?
Leraar?
Leerlingen?
Bordboek?
Wiskunde
Nederlands
Spelling?
Godsdienst
Muzische
Opvoeding
Schrift
Frans
Leren leren
Sociale
vaardigheden
WO
…
6. ICT infrastructuur en media
6.1 ICT infrastructuur









Is er een digitaal bord aanwezig in de klas? Zo ja, welk type?
Hoe kan je (vlot) schrijven op het digitaal bord?
Hoeveel computers zijn er in de klas?
Is er draadloos internet?
Zijn er tablets in de klas? Indien ja, hoeveel?
Is er een computerlokaal in de school?
Indien ja, hoeveel computers zijn er hier ter beschikking?
Welke software wordt er gebruikt?
Maakt de school/klas gebruik van Bingel of een ander online leerplatform?
Wanneer mogen leerlingen met een computer werken? Hoe organiseert de leraar dit?
6.2 Overige media
Welke didactische materialen zijn er voorhanden in de klas? Welk materiaal mag jij eventueel
tijdens je stage gebruiken?
Infowijzer - 6
Download