Modelovereenkomst van bruikleen banen

advertisement
Verenigingsinformatie afdeling Juridische Zaken
Overeenkomst van bruikleen
banen.
De ondergetekenden:
De vereniging …………………………., gevestigd te……., rechtsgeldig
vertegenwoordigd door …………….(naam en functie) en ………………… (naam en
functie),
hierna te noemen:
‘De vereniging’
en
……………………………………., gevestigd te ………….., rechtsgeldig
vertegenwoordigd door ……………………….
hierna te noemen:
‘De leraar’
in aanmerking nemende:
a. dat de leraar voor eigen rekening en risico een tennisschool exploiteert en als
tennisleraar werkzaam is doch niet over een eigen lesaccommodatie beschikt;
b. dat de vereniging een tennispark ter beschikking heeft en bereid is om één
tennisbaan aan de leraar ter beschikking te stellen om op die wijze te bereiken, dat
haar leden door middel van op het park te geven tennislessen hun spelpeil kunnen
verhogen.
komen overeen als volgt:
Artikel 1
De vereniging stelt voor de door de leraar te geven tennislessen een baan om niet ter
beschikking aan de leraar
-
voor de periode van ……………….. tot ……………………
voor het bij de vereniging gebruikelijke zomerseizoen in het jaar …………….
gedurende …….. uren per week;
voor het bij de vereniging gebruikelijke winterseizoen in het jaar
……………..gedurende ….. uren per week;
baan nummer(s) …….. gedurende het zomerseizoen en baan nummer(s) …….
gedurende het winterseizoen
Artikel 2
De leraar heeft het recht om zijn tennisschool op die plaats te exploiteren door zelf of
door voor hem werkzaam personeel aan zijn leerlingen les te (laten) geven.
Artikel 3
-1-
De leraar garandeert dat hij zelf en zijn in artikel 2 bedoelde personeel over een
KNLTB leslicentie beschikken. De vereniging is bevoegd deze overeenkomst met
onmiddellijke ingang te beëindigen, indien om welke reden dan ook de door de KNLTB
aan de leraar verleende licentie mocht komen te vervallen.
Artikel 4
De leraar trekt zelf zijn leerlingen aan uit de leden van de vereniging, en hij sluit
zelfstandig lesovereenkomsten met hen. Hij deelt zelf de lesuren in en hij geeft les
geheel overeenkomstig zijn eigen inzicht en onder eigen verantwoordelijkheid. De
vereniging is niet bevoegd om zich op enigerlei wijze te mengen in de exploitatie van de
tennisschool, noch in de wijze waarop les wordt gegeven.
Artikel 5
Indien niet uiterlijk drie maanden vóór het tijdstip waarop deze overeenkomst eindigt,
deze overeenkomst door een der partijen bij aangetekende brief aan de andere partij
wordt opgezegd, wordt zij geacht met één jaar te zijn verlengd op dezelfde
voorwaarden.
Aldus in tweevoud opgemaakt te …………………(plaats) op
……………………….(datum)
De vereniging
………………………. (naam)
…………………………..(naam)
………………………..(functie)
……………………………(functie)
………………………..(naam)
………………………...(functie)
-2-
De leraar
Download