beoordelingsformulier intern begeleider

advertisement
Referentieformulier voor het solliciteren naar de B-pool binnen het
onderwijsmobiliteitscentrum 073 (OMC-073)
Naam medewerker:
Ingevuld door (naam en functie):
School waarop de beoordeling betrekking heeft:
Groep waarop de boordeling betrekking heeft:
Aantal lesdagen/periode waarop de
beoordeling betrekking heeft:
Betekenis scores:
 = niet waargenomen  = zwak  = meer zwak dan sterk  = meer sterk dan zwak  = sterk
    
Interpersoonlijk competent
► Leidinggeven aan groepen:
Geeft de leraar op een adequate manier leiding aan en onderhoudt hij contacten met de
leerlingen waardoor in de groep een goede basis is voor samenwerking en communicatie?
Pedagogisch competent
► Ondersteuning binnen de lessituatie:
Benadert de leraar de leerlingen vanuit zijn leidende rol en is hij daarbij gericht op
samenwerken?
► Ondersteuning buiten de lessituatie:
Creëert de leraar een omgeving waarin leerlingen goed met elkaar omgaan en leren elkaar
te respecteren?
Vakinhoudelijk en didactisch competent
► Omgaan met verschillen:
Speelt de leraar tijdens het onderwijsleerproces optimaal in op verschillen tussen
leerlingen?
► Strategieën:
Concretiseert de leraar zijn positieve houding ten aanzien van school en leren met gerichte
strategieën?
► Bevorderen van leerprestaties:
Werkt de leraar planmatig aan verbetering van de vorderingen van de leerlingen?
Versie 20161121
-1-
Organisatorisch competent
► Plannen en organiseren van onderwijsactiviteiten:
Draagt de leraar zorg voor een ordelijke, overzichtelijke en taakgerichte inrichting van de
ruimte en stemt hij/zij de onderwijsactiviteiten van alle betrokkenen af?
Competent in samenwerken met collega's
► Functioneren als teamspeler:
Heeft de leraar een collegiale houding en kennis en vaardigheden om een actieve bijdrage te
leveren aan de ontwikkeling van de school als professionele leergemeenschap?
    
Competent in samenwerken met de omgeving
► Functioneren als netwerker:
Levert de leraar een zodanige bijdrage aan een goede samenwerking met de ouders en de
omgeving van de school, zodat er sprake is van een goede aansluiting tussen schoolse en
buitenschoolse (opvoedings-) activiteiten voor de leerlingen?
Competent in reflectie en ontwikkeling
► De lerende professional:
Blijft de leraar in ontwikkeling door feedback te vragen, systematisch te reflecteren op het
eigen handelen en daar acties aan te koppelen?
Conclusie over het totale functioneren van medewerker met het oog op de toekomst:
Aldus naar waarheid ingevuld d.d.:
Handtekening:
Versie 20161121
-2-
Download