PowerPoint-presentatie - Provincie West

advertisement
Waarover gaat het?
• Over de tweede herziening
van het Ruimtelijk Structuurplan
West-Vlaanderen
• Over enkele belangrijke
uitdagingen waar we nu voor staan
• Over de verdere uitwerking van het
ruimtelijk beleid per deelruimte
Waarover gaat het?
• Over het formuleren van
ruimtelijke principes voor de ganse
provincie
• Over het regio-specifiek maken van
deze ruimtelijke principes
• Geen theoretisch debat, maar een
zoektocht naar concrete acties
Waarover gaat het?
• Over drie doelgroepen:
de burger, de expert, de politicus
• Maar ook: PROCORO, RESOC’s,
burgemeestersoverleg, regionale
atria, …
100 Plaatsbepalers?
• Om goeie ideeën te hebben hoef je geen expert of politicus te zijn
• Oproep naar 100 burgers
• Kandidaten beantwoorden aan enkele criteria
100 Plaatsbepalers?
• Wonen in West-Vlaanderen
• Voelen zich betrokken bij de ruimtelijke toekomst van de provincie
• Zijn niet politiek actief, zijn professioneel niet actief bij een middenveldorganisatie of
drukkingsgroep, zijn niet werkzaam in een stedenbouwkundig
studiebureau, universiteit of een hogeschool
Ook experten
• Zijn professionals ruimtelijke ordening of zijn met
specifieke deelaspecten van ruimtelijke ordening in
West-Vlaanderen bezig
• Zijn professioneel niet actief bij een
middenveldorganisatie of drukkingsgroep
Ook politici
• De burgemeester, de schepen ruimtelijke ordening
of een andere afgevaardigde van de gemeenten
Maar ook formeel overleg
• Voor de volledige provincie:
PROCORO, MiNa-raad, Vlaamse administratie
• Per regio: regiocommissie provincieraad,
burgemeesters- en secretarissenoverleg, RESOC,
regionale atria stedenbouwkundig ambtenaren,
streektafels
Samen met
•
•
•
•
De Dienst ruimtelijke planning
De gebiedswerking van de provincie
De intercommunales WVI en Leiedal
Het communicatiebedrijf O2
Dialoog in 5 regio’s
•
•
•
•
•
regio Kust
regio Midden-West-Vlaanderen
regio Noord-West-Vlaanderen
regio Westhoek
regio Zuid-West-Vlaanderen
Dialoog in 5 regio’s
• Eén gezamenlijke informatiesessie voor burgers, experten en politici
• Twee workshops per doelgroep
• Voor de geïnteresseerden:
een extra feedbackmoment met de conclusies van de workshops
Timing
• Lancering op 24 september 2015
• Burgers kunnen zich online
kandidaat stellen tot 26 oktober 2015
• Experten en gemeenten worden in de eerste helft van oktober 2015 gecontacteerd
• Op 3 november 2015 weten alle kandidaat-burgers of hun kandidatuur is weerhouden
• De dialoog start half november 2015 en stopt in het voorjaar van 2016
deplaatsbepalers.be
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Create flashcards